سبز اندیشان امروز

آثارو پیامدهای تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

2-2-5- سایرآثارو پیامدهای تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 2-2-5-1- آثار اجتماعی باروری با اسپرم بیگانه این…

مبانی فقهی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

ـ تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه   ترکیب مصنوعی تخمک زن بااسپرم مرد بیگانه به وسیله‌ٌفراهم…

تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر

تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر در این نوع تلقیح که تلقیح همگون نیز نامیده می شود…

ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث در ادای دین

:  ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث  طرح نظرات: در خصوص مبنای حقوقی رجوع ثالث به مدیون…

مبانی حقوقی حق رجوع ثالث در ادای دین

: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث: طبق ماده267 ق.م قاعده این است که ثالث پرداخت کننده…

دیدگاه فقها درمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاد ثالث

دیدگاه فقها درمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاد ثالث : بنداول) نظر قائلین به مشروعیت قسمت…

مبانی فقهی قاعده پرداخت ثالث در ادای دین

گفتار دوم- مبانی فقهی در مباحث فقهی موضوع دین و کیفیت پرداخت تا حدی از اعتبار…

مبانی حقوقی قاعده پرداخت ثالث در ادای دین

مبانی حقوقی در نظام­ حقوقی ایران مهمترین و اصلی­ترین مستند قانونی پرداخت دین مدیون از ناحیه…

مقایسه ایفای ثالث با تبدیل تعهد

مقایسه ایفای ثالث با تبدیل تعهد : در حقوق مدنی ایران، نصّی که مبیّن تبدیل تعهد…

مقایسه ایفای دین به وسیله ثالث با انتقال دین و طلب

مقایسه ایفای دین به وسیله ثالث با انتقال دین و طلب بند اول: مقایسه  با انتقال…

ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث

– ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث: بند اول:مفهوم دین طبیعی: دین طبیعی[1] یا غیر…

ماهیت قرار دادی ایفای دین به وسیله ثالث مأذون

: ماهیت قرار دادی ایفای دین به وسیله ثالث مأذون در خصوص ماهیت قرار دادی ایفای…