سبز اندیشان امروز

مقاله درمورد محیط زیست، زیست محیطی، نشانه های اختصاری، آلودگی محیط زیست

جداسازی فرمالدئید، اکسایش الکتروشیمیایی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1- فرمالدئید و کاربردهای آن 3
1-1-1- کاربردهای فرمالدئید 3
1-2- سرچشمه‌های آزاد سازی فرمالدئید در محیط زیست 4
1-3- فرآیندهای تولید فرمالدئید 5
1-4- اثرات بهداشتی فرمالدئید 6
1-5- خواص فیزیکی و شیمیایی، روش‌های آنالیتیک 7
1-5-1- خواص فیزیکی و شیمیایی فرمالدئید 7
1-5-2- روش‌های آنالیتیکال 8
1-6- روش‌های تصفیه فرمالدئید 9
1-6-1- روش شیمیایی 9
1-6-1-1- واکنش با آب آهک 9
1-6-1-2- واکنش با آمونیاک 9
1-6-1-3- واکنش با پتاس 10
1-6-1-4- واکنش با آب اکسیژنه H2O2 10
1-6-1-5- واکنش با سدیم سیانید NaCN 10
1-6-1-6- واکنش جذب سطحی بر روی سطح کربن فعال 10
1-6-2- روش بیولوژیکی 11
1-6-2-1- اصول و قوانین اکسیداسیون بیولوژیکی 11
1-6-2-2-انواع تصفیه بیولوژیکی 11
1-6-2-2-1- تصفیه هوازی 12
1-6-2-2-2- تصفیه بی‌هوازی 12

عنوان صفحه

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های پیشین 14

فصل سوم: طراحی آزمایشات به‌روش تاگوچی
3-1- مقدمه 23
3-2- تعاریف مفاهیم اولیه 25
3-2-1- پاسخ 25
3-2-1-1- پاسخ‌هایی از نوع بزرگ‌تر (بیشتر) – بهتر 25
3-2-1-2- پاسخ‌هایی از نوع کمتر – بهتر 25
3-2-1-3- پاسخ‌هایی از نوع نزدیک‌تر – بهتر 25
3-2-2- فاکتور 25
3-2-2-1- فاکتورهای کمی و کیفی 25
3-2-2-2- فاکتورهای کنترلی و اغتشاشگر 26
3-2-3- سطح 26
3-2-4- اثر اصلی 26
3-2-5- اثرات متقابل 26
3-3- انواع روش‌های طراحی آزمایش 27
3-3-1- روش تک‌عاملی 27
3-3-2- روش چند عاملی 28
3-3-3- روش فاکتوریل 28
3-3-4- روش رویه پاسخ 29
3-3-5- روش تاگوچی 30
3-4- فرایند طراحی آزمایش‌ها 31
3-4-1- فاز برنامه‌ریزی و مفاهیم مهم در آن 31
3-4-1-1- مشخص کردن تعداد اثرات متقابل 32
3-4-1-2- انتخاب آرایه متعامد متناسب 32
3-4-1-3- درجه آزادی فاکتور 32
3-4-1-4- درجه آزادی اثرات متقابل 32
3-4-1-5- درجه آزادی کل آزمایش 32
3-4-1-6- ویژگی‌های آرایه‌های متعامد 32

عنوان صفحه

3-4-1-7- مشخص کردن ستون اثرات متقابل 35
3-4-1-7-1- استفاده ازجداول مثلثی 35
3-4-1-7-2- استفاده از گراف‌های خطی 35
3-4-2- فاز اجرایی 35
3-4-3- فاز تجزیه و تحلیل 35

فصل چهارم:ابزار، مواد و روش‌ها
4-1- ابزار 37
4-2- مواد 37
4-3- روش‌ها 38

فصل پنجم:نتایج و تجزیه و تحلیل
5-1- فاز تجزیه و تحلیل 44
5-1-1- تجریه و تحلیل مقدماتی 44
5-1-1-1- محاسبه اثر اصلی فاکتورها 44
5-1-1-2- تخمین جواب درشرایط بهینه 45
5-1-1-3- بررسی شاخص دقت 46
5-1-2- آنالیز واریانس (ANOVA) 46
5-1-2-1- تعریف مفاهیم مهم در آنالیز واریانس 47
5-1-2-2- روش آنالیز استاندارد 49
5-1-2-3- روش آنالیز S/N 49
5-1-2-3-1- کاربرد نسبت S/N 49
5-1-3- انواع مختلف تابع زیان 50
5-1-3-1- مشخصه نوع هرچه به ‌مقدار اسمی نزدیک‌تر، بهتر 50
5-1-3-2- مشخصه نوع هر چه کوچک‌تر، بهتر 50
5-1-3-3- مشخصه نوع هرچه بزرگ‌تر، بهتر 50

عنوان صفحه

فصل ششم: جمع‌بندی و پیشنهادات
6-1- جمع‌بندی 58
6-2- پیشنهادات 59

فهرست منابع و مأخذ 60

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول (1-1): میزان تولید جهانی فرمالدئید 5
جدول (2-1): خواص فیزیکی و شیمیائی فرمالدئید 8
جدول (3-1): آرایه متعامد 33
جدول (3-2): آرایه‌های متعامد در روش تاگوچی 34
جدول (4-1): معرفی فاکتورهای انتخابی 39
جدول (4-2): پارامترها و سطوح انتخاب شده در طراحی آزمایش 39
جدول (4-3): درجه آزادی فاکتورهای انتخابی 39
جدول (4-4): نتایج حاصل از طراحی آزمایش به روش تاگوچی 40
جدول (5-1): نتایج آزمایشات و میانگین آن‌ها 43
جدول (5-2): میانگین آثار اصلی فاکتورها 44
جدول (5-3): تداخل بین فاکتورها 46
جدول (5-4): تحلیل واریانس نتایج 51
جدول (5-5): برآورد شرایط بهینه آزمایش 51
جدول (5-6): هدایت اکی‌والان حد تعدادی از یون‌ها در C°20 55
جدول (5-7): تحرک یونی حد یون‌ها در دمای در C°25 55
جدول (5-8): هدایت اکی‌والان چند الکترولیت در C°25 در محیط‌های آبی 56

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل (5-1): اثر pH بر جداسازی فرمالدئید 52
شکل (5-2): اثر جریان (A) بر جداسازی فرمالدئید 53
شکل (5-3): اثر زمان بر جداسازی فرمالدئید 54
شکل (5-4): اثر الکترولیت بر جداسازی فرمالدئید 54
شکل (5-5): اثر الکترولیت بر انرژی مصرفی 56

فهرست نشانه های اختصاری

اثر اصلی فاکتور A
بهینه حالت اثر اصلی فاکتور
غلظت فرمالدئید Cs
ضریب تصحیح
تخمین مقدار میانگین نتایج E
تعداد فاکتور F
ضریب فیشر F
درجه آزادی خطا f
درجه آزادی خطا fe
درجه آزادی کل فاکتورها ft
تعداد متغیرها
K
تعداد سطوح L
تعداد تکرار نقطه مرکزی M
تعداد آزمایش‌ها N
نرمالیته اسیدسولفوریک Na
نرمالیته سود Nb
اندیس آرایه n
درجه آزادی میانگین n1
درصد سهم مشارکت P
تعداد تکرار آزمایشات r
مجموع انحراف مربعات SS
مجموع کل پاسخ‌ها T
واریانس V
حجم اسید مصرفی حجم اسید مصرفی Va
حجم سود مصرفی Vb
واریانس خطا Ve
حجم نمونه Vs
درجه آزادی فاکتور v1
درجه آزادی خطا v2
متغیر xi
متغیر xj
جمع کل نتایج Y
پاسخ y
پاسخ حالت بهینه Yopt
درصد اطمینان α
ریسک α
ضریب β
مقدار ثابت ε

فصل اول

مقدمه

یکی از پیامدهای دنیای صنعتی و مدرنیزه شدن زندگی کنونی آلودگی محیط زیست می‌باشد که در کلیه ابعاد زیستی انسان اعم از آب، خاک و هوا آثار مخرب خویش را نشان می‌دهد. فاضلابهای صنعتی که محصول پیشرفت تکنولوژی در صنعت می‌باشد روز به روز آثار زیان‌بار خود را بر محیط آبی و خاکی تحمیل می‌کند. بدیهی است که با وجود صنایع گوناگون و اشاعه وسیع آلودگیهای زیست محیطی، گام‌های علمی و پژوهشی به منظور کنترل آلودگی‌ها باید با برنامه‌ریزی صحیح و اقدامات عملی همراه گردد. در کشور ما فاضلابها بدون هیچگونه محدودیتی وارد منابع آبهای سطحی و زیرزمینی می‌شوند و فاضلاب‌های صنعتی نیز همین مسیر را طی می‌کنند. ضرورت شناخت فاضلاب‌ها و آلودگی آنها و روش‌های تصفیه آنها مسأله‌ای است که همت بلند محققان و مهندسین بهداشت محیط و محیط زیست این دیار را به یاری می‌طلبد. بدیهی است فاضلاب‌های صنعتی با توجه به تنوع فرآیندها و تنوع در مواد شیمیایی که بعضاً خطرناک و آلوده کننده محیط زیست نیز می‌باشند هر یک مشکلات خاصی برای محیط زیست می‌آفرینند و به همین خاطر هر فاضلابی مربوط به یک صنعت خاص نیاز به مطالعه جداگانه و بررسی و تحقیق ویژه در مورد نوع آلودگی و روش‌های کنترل آن را به همراه دارد. صنایعی که فرمالدئید تولید می‌کنند یا به نوعی با این ماده سروکار دارند از جمله صنایعی هستند که در آلوده‌کردن آب‌ها و ایجاد مشکلات زیست محیطی نقش مهمی دارند و با فشارهای سازمان حفاظت محیط زیست موظف شده‌اند مشکل فاضلاب صنعتی خود را حل کنند. آنچه این کارتحقیقی را پراهمیت می‌سازد این است که بدون حذف جداگانه فرمالدئید، تصفیه کلی فاضلاب این‌گونه صنایع مختل خواهد شد و اگر هم به‌دلیل مسائل اقتصادی، امکان ایجاد تصفیه‌خانه برای کل فاضلاب مقدور نباشد بدون پیش تصفیه فرمالدئید، تصفیه‌خانه فاضلاب شهری با مشکل مواجه خواهد شد.

1-1-فرمالدئید و کاربردهای آن

نام‌های معمول و مترادف فرمالدئید: فرمالدئید، متانال ، متیلن‌اکسید، اکسی متیلن، متیلالدئید، اکسومتان نام‌های متداول برای محلول‌های فرمالدئید: فرمالین و فرمل.
فرمالدئید در فشار و دمای معمولی یک گاز بی‌رنگ با جرم مولکولی نسبی 03/30 است. متداولترین شکل تجاری موجود آن محلول آبی 50-30% است. معمولاً برای کاهش پلیمریزایسیون ذاتی فرمالدئید به محلول آن متانول یا مواد دیگر به‌عنوان پایدار‌کننده اضافه می‌شود. غلظت متانول در محلول فرمالدئید می‌تواند تا حدود 15% باشد. غلظت سایر پایدار‌کننده‌ها می‌تواند تا چند صد میلی‌گرم در لیتر باشد. اخیراً سیستم‌های فرمالدئید مایع غلیظ که تا 95% فرمالدئید دارند قابل دستیابی هستند، اما دمای لازم برای پایداری محلول و جلوگیری از جدایی پلیمر از حدود دمای اتاق تا C°120 با افزایش غلظت محلول افزایش می‌یابد. فرمالدئید به‌سرعت در آب، الکل‌ها
و سایر حلال‌های قطبی حل می‌شود ولی در سیالات غیر‌قطبی درجه انحلال پائینی دارد. فرمالدئید در C°150 به متانول و کربن منوکسید تجزیه می‌شود. به‌طور کلی فرمالدئید قدرت واکنش پذیری زیادی با سایر مواد شیمیایی دارد. در نور آفتاب فوراً به دی‌اکسید‌کربن اکسید می‌شود.

1-1-1- کاربردهای فرمالدئید
فرمالدئید به‌عنوان یک پایه واحد ساختمانی مواد شیمیایی، یک واسطه در ترکیبات آلی گوناگون از رزین‌های آمینو و فنلیک گرفته تا کودهای شیمیایی می‌باشد. بیشترین مصرف فرمالدئید در تولید رزین‌های آمینو و فنلیک می‌باشد. که دلیل موجهی را برای 55% ظرفیت کل تقاضاها ارائه می‌دهد. دیگر مصارف مهم شامل محصولات صنعت چوب، ترکیبات قالبگیری، رزین‌های ریخته‌گری و چسب‌ها برای روپوش‌کشی می‌باشد. محصولات چوبی حدود 36% از کل تقاضای فرمالدئید رابرای کاربردهای تخته چندلایی به خود اختصاص می‌دهد. تحت بعضی شرایط رزین‌های اوره- فرمالدئید، فرمالدئید را آزاد می‌کنند که مسائل محیط زیستی و بهداشتی را ایجاد می‌کنند. رزین‌های آمینو و فنلیک هر دو به‌عنوان ترکیبات قالبگیری به‌کار برده می‌شوند. انبوهی از رزین‌های آمینو، رزین ملامین به‌کار برده شده در ظروف‌سازی هستند. رزین‌های قالبگیری فنلیکی در وسایل کنترل الکتریکی، تلفن‌ها به‌کار برده می‌شوند. فرمالدئید برای تولید پرداخت ثابت پارچه‌های سلولزی به‌کار برده می‌شود. پرداخت پارچه‌ها بر اساس فرمالدئید شامل ملامین، اوره، فرمالدئید، glyoxal, Triazim, Triazones می‌باشد. آلدئیدها در ساخت و سنتز الکل‌ها، اسیدها و سایر مواد شیمیایی به‌کار می‌روند. همچنین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *