سبز اندیشان امروز

دانلود تحقیق در مورد بهداشت و سلامت

……………………………………………………………………………….
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..
Abstrac……………………………………………………………………………………………………………………..

* چکیده
میزان و نوع اسیدهای چرب غیر اشباع اهمیت بسزایی در کیفیت تغذیه‌ای روغنهای خوراکی دارند، روغن گلرنگ با بیش از 80% اسید چرب غیر اشباع بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کمبود نزولات جوی در کشور ایران در مقایسه با میانگین جهانی از عوامل اصلی محدودکننده عملکرد گیاهان میباشد. به منظور بررسی برخی خواص فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه گلرنگ تحت تنشخشکی و محلولپاشی سایکوسل در ارقام مختلف این گیاه آزمایشی با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی به صورت اسپیلت اسپیلت پلات در سه تکراردر سال 91-90 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد دامغان انجام شد. در این آزمایش کرت اصلی سه تیمار آبیاری (شاهد، تنش در ابتدای گلدهی، تنش در ابتدای دانهبندی)، کرت فرعی دو رقم گلرنگ (محلی اصفهان، پدیده )، و کرت فرعی-فرعی تیمار محلولپاشی سایکوسل (بدون محلولپاشی، محلولپاشی) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد تنش در ابتدای گلدهی در مقایسه با تنش در ابتدای دانه_بندی دارای تاثیر منفی بیشتری بر صفات مورد هندازگیری بوده است.طبق نتایج در بین تیمارهای بیشترین محتوی رطوبت نسبی، درصد روغن دانه، فعالیت آنزیم پری کارتامین دکربوکسیلاز، ارتفاع گیاه، تعداد غوزه، تعداد دانه، شاخه جانبی، وزن هزار دانه، رنگیزههای گیاهی در تیمار شاهد (آبیاری کامل) بدست آمد، اما بیشترین مقدار پرولین مربوط به تیمار تحت تنش خشکی در ابتدای گلدهی بود و سایر صفات با افزایش شدت تنش خشکی کاهش پیدا کردند. در بین ارقام برای افزایش سایر خصوصیات رقم پدیده به عنوان مناسبترین رقم شناخته شد ولی درصد روغن در رقم محلیاصفهان دارای میانگین بیشتری بود. در تیمارهای محلولپاشی سایکوسل ، همه صفات به غیر از ارتفاع گیاه را افزایش پیدا کرد و سایکوسل به عنوان تیمار محلولپاشی مناسبی معرفی شد. بر اساس نتایج بدست آمده در این آزمایش میتوان بیان کرد، هر چند با کاهش میزان آب مصرفی و به تبع آن بروز تنش خشکی از عملکرد گیاه گلرنگ کاسته میشود، اما با مصرف برخی از تنظیم کنندههای رشد گیاهی، بخصوص محلولپاشی سایکوسل در بالاترین سطح تنش، میتوان تا حدی از بروز اثرات سوء تنش خشکی بر عملکرد این گیاه کاست، لذا با توجه به این که بیشتر مناطق ایران از کم_آبی رنج می_برند، استفاده از هورمون گیاهی سایکوسل پیشنهاد میگردد، همچنین رقم پدیده نسبت به رقم محلی اصفهان مقاومت بیشتری به شرایط تنش از خود نشان داد در نتیجه رقم پدیده به عنوان بهترین رقم از جهت افزایش عملکرد گلرنگ در شرایط تنش خشکی پیشنهاد میگردد
کلمات کلیدی: تنش خشکی، محلولپاشی سایکوسل، گلرنگ، خصوصیات مورفولوژیک، خصوصیات فیزیولوژیک

مقدمه و کلیات

1- مقدمه:
افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به عملکرد گیاهانزراعی به منظور تأمین موادغذایی ازجمله برنامههای وسیع و دامنهداری است که پژوهشگران را برآن داشته که در این زمینه پژوهشهای جدیدی را دنبال نمایند این بدانمعنی است که تولید غذا باید دائماً افزایش یابد به طوری که از کمبودهای غذایی در بسیاری از نقاط جهان جلوگیری شود (زار عیان، 1380).
بخش عمدهی مساحت ایران از نظر اقلیمی جزء مناطق خشک ونیمهخشک محسوب میگردد. از خصوصیات این مناطق تبخیر زیاد و نزولات اندک و پراکنده است. رشد و نمو گیاهان تحتتأثیر عوامل محیطی میباشد، چنانچه میزان عواملی چون حرارت، رطوبت و …. در محیط نامناسب باشد سبب ایجاد فشار یا تنش در گیاه و اجزای آن میشود (سرمدنیا و کوچکی، 1369).
از طرفی خشکی از مهمترین عوامل محدودکنندهی رشد گیاهان در سراسر جهان و شایعترین تنش محیطی است که تقریباً تولید 25 درصد اراضی جهان را محدود ساختهاست(حبیبی و همکاران، 1372). با توجه به وجود این بحران مناطق خشک، انتخاب گیاهان سازگار به این شرایط از اهمیت ویژهای برخورداراست که لازمهی آن کاشت گیاهان مقاوم به خشکی و نیاز آبی کم میباشد (حبیبی و همکاران، 1372).
گیاهان روغنی از نظر تامین انرژی مورد نیاز انسان و دام، از جایگاه ویژهای در بین محصولات زراعی برخوردارند و یکی از با ارزشترین محصولات بخش کشاورزی محسوب میشوند. از این رو، کاشت دانههای روغنی از گذشتههای دور بخش مهمی از کشاورزی کشورهای شرقی را تشکیل داده و برخی از آنها جزو اقلام صادراتی عمدهی این کشورها محسوب میشوند )وایس، 1370).
با توجه به تنوع آب و هوایی در ایران امکان کشت بسیاری از دانههای روغنی با کیفیت خوب و ارزش اقتصادی بالا وجوددارد که یکی از این گیاهان گلرنگ میباشد (ناصری و همکاران، 1389.، فیروزه و همکاران، 1385). متوسط عملکرد گلرنگ در ایران حدود 700 کیلوگرم در هکتار میباشد، که نزدیک به متوسط جهانی است (فروزان، 1378).

از طر فی با توجه به اهمیت زیادی که اسیدهای چرب غیراشباع در کیفیت تغذیه‌ای روغن دارند، روغن گلرنگ با بیش از 80 درصد اسیدچرب غیراشباع بسیار مورد توجه قرار گرفته است (Zhu et al., 2003; Isah et al., 2007; Sato et al., 2005). همچنین، بومی بودن کلیه ارقام آن و داشتن روغن 36 درصد در دانه از ویژگیهای منحصر به فرد این روغن است (آلیاری و شکاری، 1379).
گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و س
لامتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیشگیری از بیماریها برخوردار بوده و هستند (ابراهیمپور و عیدیزاده، 1388).
. این بخش از منابع طبیعی قدمتی همپای بشر داشته و یکی از مهمترین منابع تأمین غذایی و دارویی بشر در طول نسلها بوده اند. (از نقطه نظر تاریخی، گیاهان اهمیت فراوانی در توسعه جوامع داشته اند و تحقیقات وسیعی برای یافتن فرآورده ها و مواد طبیعی دارویی گیاهی در طول تاریخ انجام شده است اما نکته حائز اهمیت اینجاست که تنها کمتر از 10 درصد از مجموع 250000 گونه گیاهی جهان برای بیش از زیست شناختی، شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته اند.) (ابراهیمپور و عیدیزاده، 1388). گرایش عمومی جامعه به استفاده از داروها و درمانهای گیاهی و به طور کلی فرآورده های طبیعی به ویژه در طی سالهای اخیر رو به افزایش بوده و مهمترین علل آن، اثبات مخرب و جانبی داروهای شیمیایی از یک طرف و ایجاد آلودگیهای زیست محیطی که کره زمین را تهدید میکند از سوی دیگر بوده است (ابراهیمپور و عیدیزاده، 1388). سرزمین پهناور ایران به دلیل دارا بودن اقلیمهای گوناگون و با اختلاف درجه حرارت بیش از 50 درجه سانتیگراد و دارا بودن سرزمینهای ساحلی ،کوهستانی و کویری و با برخورداری از حداقل 300 روز آفتابی در سال با مقایسه با اکثر سرزمینهای جهان مانند قاره اروپا با درجه حرارت و شرایط اقلیمی یکسان و مهآلود بودن اکثر ماههای سال به عنوان یکی از بزرگترین گنجینههای گیاهانداروئی و معطر دنیاست (جوادیزاده و پویان، 1389).
تولید و زراعت گیاهانداروئی یکی از شاخههای مهم کشاورزی محسوب میشود و از جهاتی در ایران اهمیت خاصی داشته، زیرا برخی از گیاهانداروئی خودرو بوده و قادر نیستند به تنهایی نیاز بازار را تأمین کنند چرا که دسترسی به این گیاهان مشکل بوده و از طرفی کشت و کار آنها دارای معضلاتی است (جوادیزاده و پویان، 1389). طبق برآوردها در حال حاضر 750 هزار گیاه گلدار یا دانهدار در زمین یافت میشود و تا کنون 300 هزار گیاه در جهان شناسایی شدهاند (اسعدی، 1390). .
قاره آمریکا با دارا بودن 138 هزار گونه گیاهی از جمله منابع غنی گیاهان در جهان است و این در حالی است که قاره آسیا دارای 123هزار گونه گیاهی است. در ایران نیز گیاهان دارویی متنوعی وجود دارد که به اعتقاد بسیاری از پزشکان و کارشناسان علوم گیاهی میتوان از آنها در چرخهی درمان استفاده کرد (اسعدی، 1390).
سال 1381، با توجه به تعداد گونههای دارویی و معطری که در ایران کشت میشوند، حدود 56 گونه میباشد. نسبت سطح زیر کشت گیاهان دارویی و معطر به سطح کل زیرکشت در ایران، 87 درصد میباشد (کوچکی و همکاران، 1383).
در حدود 44/6 درصد از این مقدار سطح زیر کشت مربوط به دوگونه زعفران و زیره سبز میباشد و بخش عمده دیگر آن نیز که در حدود 43/5 درصد میباشد به کشت گونههای دارویی چند منظوره، اختصاص یافته است. لذا کمتر از 12 درصد از سطح زیر کشت گیاهان دارویی و معطر در ایران، به تولید گونههایی که تنها به منظور دارویی، تولید میشوند، مرتبط میباشد (کوچکی و همکاران، 1383). .

شکل 1-1 میزان رشد بازار جهانی داروهای گیاهی(2007-1997) (کشفی بناب، 1388)

گلرنگ یکی از گیاهان دارویی است که بیشتر قسمتهای آن مورد استفادهی بشر است. بذر و خمیر حاصل از آن در صنایعغذایی، روغنی ،دارویی و گلهای آن به دلیل وجود مقادیر از پروتئین و سایر مواد معدنی ارزش غذایی دارد و همچنین در رنگرزی به دلیل وجود مواد رنگی کاربرد دارد. عمدتآ گلرنگ به منظوراستفاده از گلهایش در بهبود بیماریهای مختلف کشت میگردد (پاساری، 1389).

1-1 هدف از تحقیق:
هدف از این پژوهش بررسی اثر تنش خشکی و کند کننده-ی رشد کلرومکواتکلراید و بر همکنش آنها بر برخی از صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک وبیوشیمیایی گیاه روغنی گلرنگ جهت استفاده بهینه از امکانات کشاورزی شهرستان دامغان و یافتن ارقام مقاوم به تنش خشکی و همچنین افزایش درصد روغن در ارقام مختلف گیاه دانه روغنی گلرنگ با استفاده از تیمار محلولپاشی و تنش قطع آب و در نهایت شناسایی بهترین شرایط رشد جهت کشت ارقام مختلف این گیاه داروئی و روغنی در مقیاس صنعتی و اعمال تنش خشکی برای به دست آوردن مناسبترین سطح تنش که بتوان بیشترین میزان محصول را تولید کرد، میباشد.
1-2 ضرورت تحقیق:
با توجه به اینکه گلرنگ یکی از گیاهان روغنی – داروئی مهم در جهان بوده و از این گیاه در صنایع رنگریزی استفاده زیادی به عمل میآید، لذا بهبود کمیت و کیفیت این گیاه جهت افزایش کارایی آن در موارد بالا از اهمیت ویژهای برخوردار است، به دلیل اینکه بهبود کمیت و کیفیت این گیاه تا حد زیادی تحت تاثیر آبیاری و محلولپاشی مناسب میباشد و نتایج تحقیقات کمی در ایران در دسترس میباشد، لزوم اجرای آزمایشاتی جهت بررسی و یافتن بهترین رژیم آبیاری و همچنین مقادیر محلولپاشی برای این گیاه مورد نیاز است.
بدین منظور برای بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن گیاه گلرنگ تحت شرایط تنش خشکی و محلولپاشی با سایکوسل در ارقام مختلف این گیاه در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان آزمایشی در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی(RCBD) به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در سه تکرار انجام گردید.

2-کلیات:
1-2 گیاهشناسی
نام فارسی: گلرنگ
(Safflower or fals saffron) نام لاتین:
(Carthamus Tinctorims)نام علمی:
(Asteraceae)تیره:
این گیاه در هند و پاکستان کوسوم و در چین به هونکهوا به معنی گل قرمز و اسامی دیگر(خاریا، کارار و سیکا و ….) معروف است (آلی
اری وشکاری، 1379).
گلرنگ یکی از گیاهانی است که به لحاظ بومی بودن و سازگاری با شرایط اقلیمی حاکم بر کشور از ویژگیهای ارزشمندی برخوردار است و علاوه بر آن تحملپذیری آن به شرایط محدودیت رطوبت و شوری و امکان کاشت بهاره و پاییزه به همراه نقش مفید آن در تناوب زراعی و با توجه به نیاز روز افزون کشور به روغنهای گیاهی، گلرنگ میتواند به عنوان یک گیاه صنعتی و روغنی مهم مطرح باشد (زینعلی، 1378).
از نظر گیاهشناسی گونهی زراعی گلرنگ گیاهی یکساله است. ولی گونههای وحشی چندساله نیز دارد. این گیاه دارای ریشههای قوی و گسترده میباشد. این ویژگی به گیاه امکان میدهد تا رطوبت و موادغذایی را از عمق نسبتاً زیاد جذب نماید (Dajue and Mundel, 1996).
به همین جهت گلرنگ را گیاه کمتوقع و مقاوم به خشکی بهشمار می‌آورند. گلرنگ بومی ایران است و به مناطق گرم و خشک سازگار بوده و به تنش‌های خشکی، شوری و گرما مقاومت دارد (Dajue and Mundel, 1996).
اندازه و شکل برگ در واریتههای روی بوتههای جداگانه، تفاوت قابل توجهی دارد و عرض آن از 5/2 الی 5 سانتیمتر متغییر است. برگها معمولا در قسمت پایینتر ساقه بزرگ و دارای کنگرههای عمیقاند (وایس، 1370).
برگهای پایین فاقد خار در حالی که برگهای فوقانی معمولاً خاردار هستند. بعضی واریتهها اصلاح شده نیز کاملاً بدون خار هستند (عبدالهی و زرینچوب، 1380).
ارتفاع ساقه بستگی به نوع رقم داشته ولی با توجه به شرایط آب و هوایی و تراکم بوته قابل تغییر بوده و میتواند از 50 تا 200 سانتیمتر نوسان داشته باشد (آلیاری و شکاری، 1379).
گلها به صورت مرکب و شکل غوزهای را تشکیل میدهند. از دانههای گلرنگ در تولید روغنهای گیاهی، صنعتی و از گلهای آن به عنوان منبعی از رنگهای زرد و قرمز در صنایع رنگسازی، غذایی، نوشابهسازی استفاده میشود (آلیاری و شکاری، 1379؛ فروزان، 1379.
گلرنگ گیاهی خود گرد افشان است، با وجود این بسته به واریته وشرایط محیطی و حشرات دگرگشنی به میزان زیادی صورت میگیرد (یزدیصمدی و عبدمیشانی، 1383).
این گیاه دارای بذر سفید یا کرم رنگ است و به طور کلی ترکیبات بذر شامل 30 تا 50 درصد پوست، 3 تا 10 درصد آب، 25 تا 40 درصد روغن، 12 تا 20 درصد پروتئین میباشد (یزدیصمدی و عبدمیشانی، 1383). درجه حرارت مطلوب برای جوانهزنی بذر گلرنگ بین 15 تا 20 درجه سانتیگراد میباشد (عبدالهی و زرینچوب، 1380).
گلدهی و دانه گلرنگ، اندازه و وزن دانه گلرنگ، طول دانه، تعداد دانه در هر بوته، میوه در گلرنگ هزار دانهی گلرنگ از 29 تا 50 گرم متغییر است (عبدالهی و زرینچوب، 1380).
در کل مجموع گلدهی 40-10 روز به طول میانجامد (وایس، 1370).
1-3 زیستگاه
گلرنگ در مناطق گرمسیر به عنوان یک محصول پاییزه کشت میشود. ولی در مناطق سرد به صورت بهاره کشت میشود. گلرنگ در جنوب شرق، شرق و مرکز و شمال غرب ایران کشت میشود (دوازدهامامی، 1386).
1-4 ارقام
گلرنگ دارای ارقام بسیار متنوعی است که از نظر رنگ گل، ارتفاع بوته، شکل برگ، شکل ساقه، خاردار بودن، میزان روغن، ترکیب اسیدهای چرب، میزان پروتئین، مقاومت به سرما، حساسیت به بیماریها و آفات، طول فصل، وزن دانه و صفات دیگر با هم دیگر تفاوت دارند (زینعلی،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *