سبز اندیشان امروز

تحقیق با موضوع معیارهای طراحی، توسعه اقتصادی، طراحی مهندسی، تجارت جهانی

ickscat……………………………………………………………………….36
شکل 3-4: گلباد سالیانه 12 ساله حاصل از دادههای ECMWF……………………………………………………..37
شکل 3-5: گلموج سالیانه آب عمیق……………………………………………………………………………………………….41
شکل 3-6: گلموج سالیانه آب کمعمق……………………………………………………………………………………………42
شکل 4-1: نقشه عمقسنجی محدوده موردمطالعه………………………………………………………………………….52
شکل 4-2: خشکیهای مصنوعی در مدل…………………………………………………………………………………………53
شکل4-3: انعکاس کامل و جزئی موج از یک سازه……………………………………………………………….54
شکل 4-4: مرزهای انعکاسدهنده کامل موج…………………………………………………………………………………..55
شکل 4-5: مرزهای انعکاس نسبی موج (لایه تخلخل)……………………………………………………………………..57
شکل 4-6: مرزهای جذب‌کننده موج (لایه اسفنجی)……………………………………………………………………….58
شکل 4-7: مرزهای تولید موج در مدل……………………………………………………………………………………………..60
شکل 5-1: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SE با توزیع جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
شکل 5-2: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SE با توزیع جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………………64
شکل 5-3: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SE با توزیع تکجهته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………65
شکل 5-4: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SE با توزیع تک جهته………………………………………………………………………………………………………………………………..65
شکل 5-5: موقعیت نقاط منتخب برای استخراج سری زمانی ارتفاع امواج نفوذیافته……………………….66
شکل 5-6: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SSE با توزیع جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
شکل 5-7: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SSE با توزیع جهتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..68
شکل 5-8: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SSE با توزیع تکجهته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
شکل 5-9: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SSE با توزیع تک جهته………………………………………………………………………………………………………………………………..69
شکل 5-10: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با توزیع جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
شکل 5-11: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با توزیع جهتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..71
شکل 5-12: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با توزیع تکجهته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
شکل 5-13: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با توزیع تک جهته………………………………………………………………………………………………………………………………..72
شکل 5-14: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهت WSW با توزیع جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
شکل 5-15: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهتWSW
با توزیع جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………….76
شکل 5-16: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهت WSW با توزیع
تکجهته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
شکل 5-17: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهتWSW
با توزیع تک جهته……………………………………………………………………………………………………………………………77
شکل 5-18: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با توزیع جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
شکل 5-19: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با توزیع جهتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..80
شکل 5-20: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با توزیع تکجهته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..81
شکل 5-2
1: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با توزیع تک جهته………………………………………………………………………………………………………………………………..81
فهرست نمودار‌ها
عنوان صفحه
نمودار 2-1: مقایسه ضرایب آشفتگی در نواحی 1 تا 5 برای پریودهای کمتر و بیشتر از 25 ثانیه برای طرح‌های مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………25
نمودار 3-1: سری زمانی ارتفاع امواج سالیانه نقطهای در عمق 7 متری جنوب بندر…………………………43
نمودار 5-1: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 4/1 متر از جهت SE با توزیع جهتی…………………………………………………………………………………………………………………..67
نمودار 5-2: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 4/1 متر از جهت SE با توزیع تکجهته………………………………………………………………………………………………………………67
نمودار 5-3: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 4/1 متر از جهت SSE با توزیع جهتی………………………………………………………………………………………………………………..70
نمودار 5-4: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 4/1 متر از جهت SSE با توزیع تکجهته……………………………………………………………………………………………………………70
نمودار 5-5: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با توزیع جهتی……………………………………………………………………………………………………………….73
نمودار 5-6: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با توزیع تکجهته…………………………………………………………………………………………………………..73
نمودار 5-7: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 1/2 متر از جهت WSW با توزیع جهتی……………………………………………………………………………………………………………78
نمودار 5-8: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 1/2 متر
از جهت WSW با توزیع تکجهته…………………………………………………………………………………………………..78
نمودار 5-9: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با توزیع جهتی…………………………………………………………………………………………………………………..82
نمودار 5-10: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با توزیع تکجهته……………………………………………………………………………………………………………..82
نمودار 5-11: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقطهای در دهانه ورودی بندر برای امواج ورودی با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با توزیع جهتی و تکجهته…………………………………………………………………….83

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1. مقدمه
امروزه حدود 90 درصد مبادلات تجارت جهانی از طریق دریاها و به‌وسیله کشتیرانی انجام می‌گیرد و نقش و اهمیت بنادر به‌عنوان پایانه‌های حمل‌ونقل دریایی در پاسخ‌گویی به این حجم عظیم از مبادلات کالا و مسافر، بیش‌ازپیش نمایان می‌شود. در کشورهای هم‌جوار با دریا، سواحل به‌عنوان کانون فعالیت‌های اقتصادی اعم از تجارت، صنعت، حمل‌ونقل کالا و مسافر، فعالیت‌های تفریحی و گردشگری، شیلات و پرورش آبزیان محسوب گردیده و در همه حال فرصت‌های ایده آلی را برای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان فراهم می‌سازد. وجود قریب به 5800 کیلومتر طول سواحل کشور سبب شده است تا طی دهه‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در جهت ساخت و توسعه سازه‌ها و تأسیسات ساحلی و دریایی صورت پذیرد و پیشرفت‌های قابل‌توجه علمی، فنی و اجرایی در زمینه طراحی و ساخت بنادر، احداث سازه‌های ساحلی نظیر موج‌شکن، اسکله، ابنیه حفاظتی و تجهیزات دریایی و بندری و سایر تأسیسات ساحلی و فراساحلی، به‌نحوی‌که متضمن تردد ایمن شناورها باشد، حاصل گردد. رفع مشکلات فنی و اجرایی احداث انواع سازه‌های ساحلی و فراساحلی در محیط دریا و صرف هزینه‌های هنگفت این‌گونه سازه‌ها و تأسیسات مهندسی، اهتمام ویژه به طراحی مهندسی صحیح و مناسب بر طبق ضوابط، استانداردها و معیارهای طراحی را بیش‌ازپیش ضروری می‌سازد]6[. بندر دیر در استان بوشهر که بزرگترین بندر صیادی ایران محسوب میشود، در پی توسعه آن در سالهای اخیر دچار مشکل نفوذ امواج به حوضچه بندر و تلاطم امواج درون آن شده و مشکلاتی برای تردد و پهلوگیری شناورهای بندر ایجاد گردید. در این تحقیق با استفاده از مدلسازی عددی، نحوه نفوذ امواج به حوضچه بندر و ایجاد تلاطم در آن بررسی میشود.

1-2. معرفی مسئله
1-2-1. آرامش و تلاطم در درون لنگرگاه
بنادر برای اینکه بتوانند نقش خود را در انواع مبادلات بین دریا و خشکی به نحوی مطلوب انجام دهند، نیازمند حوضچه آرامشی که در داخل آن امکان پهلوگیری و لنگراندازی ایمن شناورها مهیا باشد، هستند. ایجاد محدوده‌ای امن در مقابل هجوم امواج و جریان‌های دریایی و دستیابی به محوطه‌ای آرام جهت پهلوگیری و توقف شناورها ازآنجا ضرورت می‌یابد که عملیا
ت بارگیری، تخلیه، تعمیرات شناورها و تردد آن‌ها نیاز به سکون نسبی شناور خواهد داشت. در صورت وجود امواج نامطلوب در محدوده پهلوگیری شناور، حرکات ناخواسته‌ای بر شناور تحمیل می‌گردد که نتیجه آن از بین رفتن شرایط مناسب جهت ارتباط لازم میان شناور و ساحل و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *