منبع پایان نامه درباره
معیارهای طراحی، توسعه اقتصادی، طراحی مهندسی، تجارت جهانی

منبع پایان نامه درباره معیارهای طراحی، توسعه اقتصادی، طراحی مهندسی، تجارت جهانی

……………………………………………29
شکل 3-1: آب‌نگاری منطقه موردمطالعه………………………………………………………………………………………….32
شکل 3-2: گلباد سالیانه 11 ساله ایستگاه سینوپتیک بندر دیر……………………………………………………35
شکل 3-3: گلباد سالیانه 6 ساله ماهواره Quickscat……………………………………………………………………….36
شکل 3-4: گلباد سالیانه 12 ساله حاصل از دادههای ECMWF……………………………………………………..37
شکل 3-5: گلموج سالیانه آب عمیق……………………………………………………………………………………………….41
شکل 3-6: گلموج سالیانه آب کمعمق……………………………………………………………………………………………42
شکل 4-1: نقشه عمقسنجی محدوده موردمطالعه………………………………………………………………………….52
شکل 4-2: خشکیهای مصنوعی در مدل…………………………………………………………………………………………53
شکل4-3: انعکاس کامل و جزئی موج از یک سازه……………………………………………………………….54
شکل 4-4: مرزهای انعکاسدهنده کامل موج…………………………………………………………………………………..55
شکل 4-5: مرزهای انعکاس نسبی موج (لایه تخلخل)……………………………………………………………………..57
شکل 4-6: مرزهای جذب‌کننده موج (لایه اسفنجی)……………………………………………………………………….58
شکل 4-7: مرزهای تولید موج در مدل……………………………………………………………………………………………..60
شکل 5-1: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SE با توزیع جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
شکل 5-2: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SE با توزیع جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………………64
شکل 5-3: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SE با توزیع تکجهته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………65
شکل 5-4: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SE با توزیع تک جهته………………………………………………………………………………………………………………………………..65
شکل 5-5: موقعیت نقاط منتخب برای استخراج سری زمانی ارتفاع امواج نفوذیافته……………………….66
شکل 5-6: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SSE با توزیع جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
شکل 5-7: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SSE با توزیع جهتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..68
شکل 5-8: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SSE با توزیع تکجهته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
شکل 5-9: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SSE با توزیع تک جهته………………………………………………………………………………………………………………………………..69
شکل 5-10: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با توزیع جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
شکل 5-11: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با توزیع جهتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..71
شکل 5-12: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با توزیع تکجهته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
شکل 5-13: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با توزیع تک جهته………………………………………………………………………………………………………………………………..72
شکل 5-14: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهت WSW با توزیع جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
شکل 5-15: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهتWSW
با توزیع جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………….76
شکل 5-16: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهت WSW با توزیع
تکجهته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
شکل 5-17: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهتWSW
با توزیع تک جهته……………………………………………………………………………………………………………………………77
شکل 5-18: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با توزیع جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
شکل 5-19: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با توزیع جهتی……………………………….
…………………………………………………………………………………………………….80
شکل 5-20: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با توزیع تکجهته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..81
شکل 5-21: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با توزیع تک جهته………………………………………………………………………………………………………………………………..81
فهرست نمودار‌ها
عنوان صفحه
نمودار 2-1: مقایسه ضرایب آشفتگی در نواحی 1 تا 5 برای پریودهای کمتر و بیشتر از 25 ثانیه برای طرح‌های مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………25
نمودار 3-1: سری زمانی ارتفاع امواج سالیانه نقطهای در عمق 7 متری جنوب بندر…………………………43
نمودار 5-1: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 4/1 متر از جهت SE با توزیع جهتی…………………………………………………………………………………………………………………..67
نمودار 5-2: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 4/1 متر از جهت SE با توزیع تکجهته………………………………………………………………………………………………………………67
نمودار 5-3: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 4/1 متر از جهت SSE با توزیع جهتی………………………………………………………………………………………………………………..70
نمودار 5-4: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 4/1 متر از جهت SSE با توزیع تکجهته……………………………………………………………………………………………………………70
نمودار 5-5: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با توزیع جهتی……………………………………………………………………………………………………………….73
نمودار 5-6: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با توزیع تکجهته…………………………………………………………………………………………………………..73
نمودار 5-7: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 1/2 متر از جهت WSW با توزیع جهتی……………………………………………………………………………………………………………78
نمودار 5-8: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 1/2 متر
از جهت WSW با توزیع تکجهته…………………………………………………………………………………………………..78
نمودار 5-9: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با توزیع جهتی…………………………………………………………………………………………………………………..82
نمودار 5-10: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقاط منتخب برای امواج ورودی با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با توزیع تکجهته……………………………………………………………………………………………………………..82
نمودار 5-11: نتایج سری زمانی ارتفاع امواج در نقطهای در دهانه ورودی بندر برای امواج ورودی با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با توزیع جهتی و تکجهته…………………………………………………………………….83

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1. مقدمه
امروزه حدود 90 درصد مبادلات تجارت جهانی از طریق دریاها و به‌وسیله کشتیرانی انجام می‌گیرد و نقش و اهمیت بنادر به‌عنوان پایانه‌های حمل‌ونقل دریایی در پاسخ‌گویی به این حجم عظیم از مبادلات کالا و مسافر، بیش‌ازپیش نمایان می‌شود. در کشورهای هم‌جوار با دریا، سواحل به‌عنوان کانون فعالیت‌های اقتصادی اعم از تجارت، صنعت، حمل‌ونقل کالا و مسافر، فعالیت‌های تفریحی و گردشگری، شیلات و پرورش آبزیان محسوب گردیده و در همه حال فرصت‌های ایده آلی را برای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان فراهم می‌سازد. وجود قریب به 5800 کیلومتر طول سواحل کشور سبب شده است تا طی دهه‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در جهت ساخت و توسعه سازه‌ها و تأسیسات ساحلی و دریایی صورت پذیرد و پیشرفت‌های قابل‌توجه علمی، فنی و اجرایی در زمینه طراحی و ساخت بنادر، احداث سازه‌های ساحلی نظیر موج‌شکن، اسکله، ابنیه حفاظتی و تجهیزات دریایی و بندری و سایر تأسیسات ساحلی و فراساحلی، به‌نحوی‌که متضمن تردد ایمن شناورها باشد، حاصل گردد. رفع مشکلات فنی و اجرایی احداث انواع سازه‌های ساحلی و فراساحلی در محیط دریا و صرف هزینه‌های هنگفت این‌گونه سازه‌ها و تأسیسات مهندسی، اهتمام ویژه به طراحی مهندسی صحیح و مناسب بر طبق ضوابط، استانداردها و معیارهای طراحی را بیش‌ازپیش ضروری می‌سازد]6[. بندر دیر در استان بوشهر که بزرگترین بندر صیادی ایران محسوب میشود، در پی توسعه آن در سالهای اخیر دچار مشکل نفوذ امواج به حوضچه بندر و تلاطم امواج درون آن شده و مشکلاتی برای تردد و پهلوگیری شناورهای بندر ایجاد گردید. در این تحقیق با استفاده از مدلسازی عددی، نحوه نفوذ امواج به حوضچه بندر و ایجاد تلاطم در آن بررسی میشود.

1-2. معرفی مسئله
1-2-1. آرامش و تلاطم در درون لنگرگاه
بنادر برای اینکه بتوانند نقش خود را در انواع مبادلات بین دریا و خشکی به نحوی مطلو
ب انجام دهند، نیازمند حوضچه آرامشی که در داخل آن امکان پهلوگیری و لنگراندازی ایمن شناورها مهیا باشد، هستند. ایجاد محدوده‌ای امن در مقابل هجوم

Share