گروه کنترل

گروه کنترل

شکل( 1-10) مشتقات مختلف pcp
1-4-6 تنوسیکلیدین TCP)):
مشتق تیوفن دار ازخانواده فنسیکلیدین است که تیوفن در آن جایگزین حلقه آروماتیک شده است با وزن مولکولی 249-416 و یک داروی هوشبری تجزیه گرا با اثرات محرک و توهم زا که تاثیرات آن دقیقا مشابه فنسیکلیدین (pcp) است ولی بصورت قابل توجهی قوی تر است .
(Tcp) تمایل بیشتری نسبت به گیرنده های NMDA دارد[76] و تمایل کمتری نسبت به گیرنده های سیگما [77]
فعالیت TCP )) در ابتدا به عنوان تداخل کننده گیرنده های NMDA است که فعالیت گیرنده های NMDA را مسدود می کند. سنتز و استفاده آن در سالهای 1970و1980 بوده است.
از خاصیت های مهم آن می توان محافظت در برابر تشعشعات را اشاره کرد و همچنین دارای خاصیت پادزهری در مسمومیت های ترکیبات اورگانو فسفرها و دارای خاصیت ضد سرطان است[78]
TCPو برخی مشتقاتش در درمان مسمومیت نیز استفاده می شود.
1-4-6-1 برخی مشتقات TCP :

gacyclidine))
شکل( 1-11) برخی مشتقات TCP
BTCP:
خاصیت های هوشبری تجزیه زا و توهم زایی وبیهوشی را دارد و بیشتر به عنوان انتقال دهنده ها دوپامین استفاده می شود.[79-80]
Tamorf:
یکی از مشتقات آدامنتان تنوسیکلیدین است و وقتی حلقه سیکلو با آدامنتان و فنیل با مورفولین جایگزین شود سمیت کمتری ایجاد می شود وهمانطور که گفته شد TCP در درمان مسمومیت ها می تواند کاربرد داشته باشد وTAMORFهم همین خاصیت را دارد]81 [
Gacyclidine:
موثر بر روی سیستم اعصاب مرکزی و محرک نیز هست و شباهت زیادی با pcp دارد[82]
روشهای فارماکولوژیکی :
جهت بررسی اثرات دارویی به ویژه ضد دردی و بی حسی روشهای متعددی وجود دارد , در این بررسی دو روش tail immersionو formalin مورد استفاده قرار گرفت.از موشهای سوری نر سـالم نژاد NMRI با وزن 25-20 گرم که در ابتدای آزمایش به صورت random به صورت دسته های 8 تایی به صورت جمعی در قفس تحت دمای کنترل شده اتاق و تحت چرخه روشنایی و تاریکی نگهداری می شدند استفاده شد.تمامی آزمایشات رفتارشناسی بین 9صبح تا 4 بعدازظهر تحت نور طبیعی اتاق و دمای 25 درجه سانتیگراد انجام شد این آزمایشات طبق دستورالعملهایی که با راهنمایی نگهداری و استفاده ازحیوانات در آزمایشگاه عیناً مطابقت داشت, در مرکز تحقیقات علوم پزشکی دانشگاه شاهد تهران انجام شد.
:Tail immersion test
درد حاد حرارتی توسط این تست مدلسازی شد, فنسیکلیدین (pcp) را به عنوان شاهد دارویی در نظر گرفتیم ومشتقات جدید تیوفنی و بنزنی را با آن بررسی کردیم ویک گروه موش سوری نر هم به عنوان گروه کنترل بدون تزریق هیچ دارویی تست گردیدند.

Share