سبز اندیشان امروز

گرایش به سوء مصرف مواد

مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد
سیاهه سرشت و منش
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری
مقیاس خود گزارشی نوجوانان
پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا
در پژوهش حاضر به منظور اعتباریابی پرسشنامه های پژوهش، از ابزارهای زیر استفاده شد:
پرسشنامه هیجان جویی اهواز
پرسشنامه شخصیتی نئو
مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد
فرم خارجی مقیاس آمادگی اعتیاد ، یکی از سه خرده مقیاس MMPI-2 است که توسط وید، بوچر، مک کنا و بن پورات (1992، به نقل از زینالی و همکاران، 1387) ساخته شده و دارای 39 ماده است. مطالعات انجام شده در ایران برای اعتباریابی مقیاس آمادگی یا استعداد اعتیاد نشان می دهد که این مقیاس در نمونه ایرانی، توانایی تمیز افرادی که آمادگی گرایش به سوء مصرف مواد دارند را از سایر افراد کم خطر ندارد (کردمیرزا و همکاران، 1378 به نقل از زرگر، 1385)، در نتیجه، زرگر (1385) به ساخت مقیاس آمادگی اعتیاد با توجه به فرهنگ ایرانی پرداخت. لذا در این پژوهش برای ارزیابی میزان آمادگی اعتیاد، از مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد زرگر (1385) استفاده شد. این مقیاس شامل 36 ماده همراه با 5 ماده دروغ سنج و دو عامل آمادگی منفعل و آمادگی فعال است. در عامل اول (آمادگی فعال) بیشترین ماده ها به ترتیب مربوط به رفتارهای ضداجتماعی، میل به مصرف مواد، نگرش مثبت به مواد و هیجان خواهی می باشند و در عامل دوم (آمادگی منفعل) بیشترین ماده ها مربوط به عدم ابرازوجود و افسردگی می باشند.
نحوه نمره گذاری پرسشنامه
این مقیاس شامل 36 ماده همراه با 5 ماده دروغ سنج (6، 12،15،21، 33) که به صورت معکوس نمره گذاری می شود، می باشد. 28 ماده آن مربوط به عامل آمادگی فعال (3، 4، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 16، 17، 18، 19، 22، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 34، 36، 37، 38، 39، 40، 41) و 9 ماده آن مربوط به آمادگی منفعل (1، 2، 9، 13، 14، 20، 23، 32، 35) است. آزمودنی باید به یکی از چهار گزینه کاملاً موافقم (3)، موافقم(2)، مخالفم(1) و کاملاً مخالفم(0) پاسخ دهد. حداقل و حداکثر نمره به ترتیب 0 و 120 است.
اعتبار و پایایی مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد
زرگر (1385) پایایی مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 90/0 بدست آورد. آلفای عامل اول آمادگی اعتیاد (فعال) 91% و عامل دوم آن (منفعل) 75% بود. پایایی این مقیاس در مطالعه زرگر و غفاری (2009) با آلفای کرونباخ 90/0 محاسبه گردید. آلفای عامل اول (فعال) 91/0 و عامل دوم (منفعل) 75/0 بود.
در پژوهش حاضر پایایی آن نیز در نمونه جداگانه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از پایایی آن در جدول 1-3 ارائه شده است.
جدول 1-3. ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس آمادگی اعتیاد ایرانی در پژوهش حاضر
مقیاس ضریب آلفای کرونباخ تعداد
آمادگی اعتیاد کل 70/0 48
آمادگی اعتیاد فعال 71/0 48
آمادگی اعتیاد منفعل 62/0 48
همانطور که در جدول 1-3 مشاهده می شود، دامنه ضرایب آلفای کرونباخ از 55/0 (عامل منفعل) تا 71/0 (عامل فعال) است. هر چند که ضریب آلفای 70/0 و بالاتر به عنوان ضریب آلفای مطلوب در نظر گرفته می شود اما کلارک و واتسون (1995) مطرح می کنند که ضریب آلفای 60/0 نیز مطلوب و خوب است بنابراین، پایایی آمادگی اعتیاد کل، عامل فعال و عامل منفعل آن نسبتاً رضایت بخش است.
همچنین، زرگر (1385) جهت محاسبه اعتبار این مقیاس از روش اعتبار ملاکی و اعتبار سازه استفاده کرد. برای محاسبه اعتبار ملاکی، این پرسشنامه بر روی تعدادی از مراجعین مرکز خود معرف معتادین شهر اهواز اجراشد و میانگین نمره آنها با میانگین نمره کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز مقایسه شد که نتایج تفاوت معنی دار در سطح کمتر از 001/0 را نشان داد. برای بررسی اعتبار سازه ضریب همبستگی بین مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد با مقیاس چک لیست نشانگان -25 محاسبه شد (45 /0) که در سطح 001/0 معنی دار بود. اعتبار این مقیاس در پژوهش زرگر و غفاری (2009) از طریق مقایسه نمرات آمادگی اعتیاد در دانشجویانی که اظهار داشتند تجربه مصرف مواد داشتند با دانشجویانی که چنین تجربه ای نداشتند، انجام شد که تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده شد.
در پژوهش حاضر نیز اعتبار این مقیاس در نمونۀ جداگانه ای از نمونۀ آزمون فرضیه ها (22 دختر و 26 پسر)، از طریق همبسته کردن آن با درجه بندی- خود در پاسخ به یک عبارت کلی، که فرض شد سازۀ آمادگی اعتیاد را مورد پرسش قرار می دهد، ارزیابی شد. عبارت ” مواد مصرف کرده ام” به افراد داده شد و آن ها با انتخاب یکی از گزینه های هرگز، به ندرت، گاهی، اغلب، همیشه نشان دادند که این مطلب چقدر در مورد آن ها صادق است. نتایج به دست آمده از اعتبار آن در جدول 2-3 ارائه شده است.
جدول 2-3. نتایج اعتبار سنجی مقیاس آمادگی اعتیاد ایرانی در پژوهش حاضر
مقیاس ضریب معنی داری

                                                    .