گازهای گلخانه ای

گازهای گلخانه ای

______________________________
1 برای مطالعه بیشتر به منابع ذیل مراجعه گردد:
LM, Cowardin & FC, Golet. “US Fish and Wildlife Service 1979 wetland classification: a review”, Vegetation, Vol 118, 1995,pp. 139-152; B, Gopal & V, Masing. Biology and ecology In Wetlands and Shallow continental water bodies, SPB Academic Publishing, The Hague, 1990, Vol, 1, pp, 91; AR,More. Wetland morphology, keddy. Wetland ecology, Wetland ecology, Cambridge University press, Cambridge,2000; http://www.ramsar.org
2 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007_07_im.pdf
3 Wise use and conservation of Wetlands, COM (95), European Commission
4 www.wetlands.org
از دیگر تعهدات نسبت به مناطق تالابی در اروپا، میتوان به پر کردن تالاب ها، ساختن کانال های ناوبری، تسریع تخلیه آب از طریق پمپ های آب به منظور آبیاری زمین های کشاورزی، آب گرفتگی سیلابی دائمی بوسیله رودخانه ها، تکه تکه کردن زیست بوم تالاب ها و آلودگی اشاره داشت. همچنین، یک فرضیه اثبات نشده وجود دارد مبنی بر اینکه تمامی تالاب ها از مهمترین منابع گازهای گلخانه ای به شمار می روند و بنابراین تغییرات اقلیمی را تسریع می دهد. به همین دلیل، زهکشی هر بیشتر تالاب ها را توجیه می نماید.1
اگرچه زهکشی تالاب ها در کشورهای اروپایی به منظور کشاورزی یک رویه عام برای قرن ها بوده است، میزان مداخلات بشری در این قلمرو آبی در قرن اخیر و به طور خاص پنجاه سال اخیر به نحو فزاینده ای افزایش یافته است.
بیش از دو سوم تالاب های اروپا که در 100 سال گذشته وجود داشته اند، در این مدت تخریب گردیده اند (شورای اروپا، 1995). به دنبال نابودی تالاب ها در اروپا، کاهش اساسی در تعداد، ابعاد و کیفیت زیستگاه های طبیعی دریاچه های کم عمق و کوچک، باتلاق ها و مرداب های بزرگ حاصل آمده است. این اتفاق ناگوار، در چشم انداز طبیعی و کارکردهای زیست محیطی این زیستگاه تغییراتی را ایجاد نموده است. حتی با وجود افزایش رویکرد آگاهی عمومی و اقدامات حفاظتی، این رویکرد به کندی و آرامی در حال شکل گیری است.
در سال 1995، آژانس محیط زیست اروپا، ارزیابی نمود که به طور تقریبی بیست و پنج درصد از تالاب های دارای اهمیت به موجب استخراج بیش از حد آب های زیرزمینی در معرض خطر و نابودی هستند. در حوزه آبخیز مدیترانه نابودی و تخریب تالاب ها به یک بحران و نگرانی جدی تبدیل گردیده است. برای مثال، در اسپانیا، از مقطع زمانی 1970 بیش از شصت درصد از تالاب های آب شیرین از بین رفته اند. در فرانسه، شصت و هفت درصد از تالاب ها در محدوده زمانی قرن اخیر ویران گردیده اند. به همین ترتیب، در محدوده زمانی 1950، هشتاد و چهار درصد از باتلاق ها در انگلیس، پنجاه و هفت درصد در آلمان در نتیجه زهکشی به منظور فعالیت های کشاورزی، پر کردن زمین و جنگل در جهت توسعه شهری از بین رفته است. (silva&other,2014,5)
______________________________
1 Cizkova. Hana & others.op.cit, pp. 10-11.
به طور کلی، علیرغم اینکه در سطح جهانی و ملی اهمیت تالاب ها مورد شناسایی قرار گرفته است، در سطح اروپا تغییر کاربری مناطق تالابی و زهکشی و تبدیل آن ها به زمین های کشاورزی و سایر تعهدات گفته شده، این زیستگاه ها را نزدیک به شصت درصد کاهش داده است.
گفتار دوم: حفاظت و بازسازی تالاب در اروپا
حفاظت و حمایت از محیط زیست، یک سیاست و خط مشی پذیرفته شده در سطح اتحادیه اروپا به شمار می رود. به طوری که امروزه حجم گسترده ای از سیاست ها و مقررات زیست محیطی ملی، در سطح اتحادیه اروپا ایجاد می گردد و به طور متوسط نزدیک به 80 درصد از مقررات زیست محیطی دولت های عضو اتحادیه، در سطح اتحادیه اروپا ایجاد می گردد.
در این میان اتحادیه اروپا همواره راجع به اکوسیستم های آبی و گونه های متنوع گیاهی و جانوری که در زیستگاه های اروپایی دولت های عضو وجود داشته و در بسیاری از موارد با خطر نابودی مواجه هستند نگرانی داشته است.
این نابودی به این دلیل که توازن زیستی را مورد تهدید قرار می دهد، حفاظت از محیط زیست طبیعی اروپا را زیر سوال برده است. باید اشاره داشت که اغلب گونه های پرنده که در زیستگاه های اروپا وجود دارند، گونه های مهاجر می باشند. بر طبق دیدگاه کمیسیون اروپا، چنین گونه هایی میراث مشترک را شکل می دهند، که در نتیجه حمایت موثر از زیستگاه های تالابی و گونه های موجود در آن ها به منظور رفع مشکلات، مسئولیت مشترک دولت های اروپایی را می طلبد. در این راستا، این دیدگاه وجود دارد که حفاظت از تالاب ها و گونه های گیاهی و جانوری در دولت های عضو اتحادیه اروپا با رویکردهایی همچون اقدامات مشترک، لحاظ اهداف جامعه اروپا در بهبود وضعیت حیات زیستی، توسعه پایدار همه جانبه ضرورت مهمی دارد. علاوه بر این، حفاظت، حمایت و بهبود کیفیت محیط زیست که از جمله شامل حفاظت از زیستگاه های طبیعی و گیاهان و جانوران است هدف اصلی چارچوب و دستورالعمل های حقوقی زیست محیطی اتحادیه اروپا به شمار می رود. (farantouris,2009,40)
لذا باید اشاره داشت از آن جهت که اتحادیه اروپا به طور فزاینده ای به دنبال ایفای نقش در محیط زیست جهانی است ، این نهاد و نهادهای مرتبط با آن در اسناد و دستورالعمل های متعددی به صورت مستقیم و غیر مستقیم مقوله حفاظت و بازسازی مناطق تالابی را مورد بحث قرار داده و از آن طریق تعهداتی را بر دولت های عضو بار نموده است.
1 – چارچوب حقوقی و قانونی
دستورالعمل چاچوبی آب (WFD ) 1
در سال 2000 اتحادیه اروپا یه چارچوب حقوقی منسجم و جدیدی در ارتباط با منابع آبی تحت عنوان دستورالعمل چارچوبی آب (WFD) را اتخاذ نمود که برای نخستین بار یک نظام عام برای تمامی آب های سطحی، زیرزمینی و ساحلی در سطح اتحادیه اروپا مقرر می گردید.

Share