کیفیت گزارشگری مالی

کیفیت گزارشگری مالی

اقدامات قانونی علیه مدیران برای افشاء ناکافی یا دیرهنگام می‌تواند به ترغیب مدیران در جهت افزایش افشاء داوطلبانه بیانجامد
دعاوی حقوقی به طور بالقوه منجر به کاهش انگیزه مدیران در جهت افشاء به خصوص در رابطه با اطلاعات آینده نگر می‌شود، زیرا اگر مدیران بر این باور باشند که سیستم قانونی، اقدام به جریمه پیش بینی‌های خوش بینانه می‌کند صرفاً به این دلیل که در این پیش بینی قادر به تفکیک خطاهای عمدی و غیر عمدی نیست در این صورت انگیزه مدیران برای افشای اطلاعات مربوط به آینده کاهش می‌یابد(خدامی پور و محرمی،1390 )
9-3-2- معیارهای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی
در ادبیات مالی برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی در بازار معیارهای متعددی مطرح شده است. از آن جا که سطح عدم تقارن اطلاعاتی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست از این رو محققین از برخی متغیرهای شاخص برای سنجش آن استفاده نموده‌اند. این معیارها در سه طبقه کلی قرار می‌گیرند. برخی مطالعات تجربی از معیارهای فرصت رشد به عنوان شاخص اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی یک شرکت استفاده نموده‌اند، استدلال آن‌ها این است که شرکت‌های با فرصت‌های رشد بیشتر، محیط اطلاعاتی نامتقارن‌تری دارند. پاره‌ای دیگر از تحقیقات دریافتند که افزایش سطح اطلاعات مرتبط با یک شرکت منجر به همگرایی در انتظارات مربوط به سودهای مورد انتظار آتی شرکت می‌گردد. این تحقیقات معمولاً از معیارهای منتج از توافق میان پیش بینی‌های سود هر سهم تحلیل گران به عنوان شاخصی برای سطح عدم تقارن اطلاعاتی استفاده‌امی کنند. دسته سوم از مطالعات از یک سری از معیارهای مبتنی بر ادبیات ساختار بازار استفاده نموده‌اند که در مقایسه با دو گروه قبلی شایع‌تر می‌باشند کلارک و شستری (۲۰۰۰)و ایکر و همکاران(۲۰۰۶) استفاده از معیارهایی کیفیت سود را برای بررسی عدم تقارن اطلاعاتی مناسب می‌دانند از این رو در ادامه این بخش هر یک از این معیارها به تفصیل معرفی می‌گردد.
نگاره 2-2- انواع معیار های سنجش عدم تقارن اطلاعاتی
1-9-3-2- معیارهای مبتنی بر ساختار بازار
1-1-9-3-2- معیار شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش
یکی از مهم‌ترین مشخصه‌هایی که سرمایه گذاران در بازارهای مالی در جستجوی آن هستند نقدشوندگی سهام است. نقدشوندگی، توانایی خرید و فروش مقادیر قابل توجه از یک سهم را به صورت فوری و با حداقل اثر قیمتی (اثر دسترسی به اطلاعات محرمانه) امکان پذیر می‌سازد از این رو دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام یک معیار اندازه گیری نقدشوندگی اوراق بهادار شرکت است که نخستین بار توسط دمستز (1968) مطرح شد.وقتی یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر معامله دارای مزیت اطلاعاتی باشد، تغییرات غیر عادی در جریان عرضه و تقاضای سهام به وجود آمده و منجر به شکاف قیمت خرید و فروش سهام می‌گردد (اسکات و همکاران ۲۰۰۸) و بدین ترتیب بازدهی اضافی برای افرادی که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند را فراهم می‌آورد. بدین ترتیب که هنگام وجود اطلاعات محرمانه بد،عرضه سهام زیاد و قیمت پیشنهادی فروش کاهش می‌یابد و هنگام اطلاعات محرمانه خوب تقاضا خرید زیاد و قیمت پیشنهادی خرید افزایش می‌یابد از این رو برخی از محققان از رابطه زیر که مبین شکاف قیمتی خرید و روش می‌باشد به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می‌نمایند.
دامنه قیمت پیشنهادی فروش و خرید در دوره t برای سهام i
میانگین قیمت پیشنهادی فروش برای هر ماه
میانگین قیمت پیشنهادی خرید برای هر ماه
2-1-9-3-2- معیار دفعات گردش سهام
یکی دیگر از معیارهای مهم نقدشوندگی در بازار، گردش سهام است که بیانگر تمایل و آمادگی سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام یک شرکت است. این تمایل و آمادگی، به طور معکوس با سطح عدم تقارن اطلاعاتی موجود در بازار مرتبط است. شرکت‌های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، گردش سهام کمتری خواهند داشت زیرا معامله گران ناآگاه با علم به این که آن‌ها در معامله با معامله گران آگاه متحمل زیان خواهند شد با احتمال کمتری اقدام به معامله در سهام این شرکت‌ها خواهند نمود (کاشانی پور و مومنی،1390).
2-9-3-2- معیارهای مبتنی بر پیش بینی سود تحلیل گران
معیارهای مبتنی بر پیش بینی سود تحلیلگران شامل میزان دقت سود پیش بینی تحلیلگران و پراکندگی پیش بینی‌های سود تحلیلگران می‌باشد. لانگ و لاندهلم (۱۹۹۶ ) نشان می‌دهند که با افزایش میزان شفافیت اطلاعاتی، دقت پیش بینی سود افزایش و پراکندگی پیش بینی‌ها کاهش می‌یابد (لی و ژائو، ۲۰۰۸).
شواهد تجربی همواره بر این نکته تأکید دارند که بین عدم تقارن اطلاعاتی و میزان پی گیری شرکت از سوی تحلیل گران رابطه معکوسی وجود دارد. تحلیل گران مالی، به عنوان افراد حرفه‌ای که همواره در جستجوی اطلاعات شرکت‌ها می‌باشند نقش مهمی را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ایفا می‌نمایند، این امر با ارایه دو نوع عمده خدمات از سوی آن‌ها به شرکت کنندگان در بازار تحقق می‌یابد نخست این که آن‌ها اطلاعات پیچیده شرکت‌ها را به گونه‌ای گردآوری و پردازش می‌نمایند که به آسانی توسط سرمایه گذاران بی تجربه قابل فهم است از سویی دیگر آن‌ها اطلاعاتی را فراهم می‌نمایند که هنوز به طور گسترده در بازار انتشار نیافته است (کاشانی پورو مومنی 1390).پراکندگی پیش بینی سود تحلیلگران و دقت پیش بینی سود هر سهم تحلیلگران از جمله معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر پیش بینی سود به شمارمی رود.
ریچاردسون (۲۰۰۰) برای محاسبه پراکندگی پیش بینی سود تحلیلگران از رابطه زیر استفاده نمود:
در این معادله DISP بیانگر پراکندگی پیش بینی‌ها ، بیانگر انحراف معیار پیش بینی های سود سود واقعی گزارش شده می باشد. همچنین کریستی( 2010)برای محاسبه خطای پیش بینی سود هر سهم از رابطه زیر استفاده نمود
در این معادله FE بیانگر خطای پیش بینی‌ها ، بیانگر میانگین پیش بینی های سود سود واقعی گزارش شده می باشد.
3-9-3- 2- معیارهای مبتنی بر کیفیت گزارشگری مالی
(لیوز و وایسوکی، ۲۰۰۸) مدعی شدند که بین محققان مختلف یک توافق کلی وجود دارد مبنی بر اینکه گزارش مالی و افشا داوطلبانه بر روی محیط اطلاعاتی (واکنش افراد) تأثیر می‌گذارد. با این وجود معیار مشترکی برای اندازه گیری محیط اطلاعاتی وجود ندارد ولی اغلب از کیفیت سود و رشد سود به عنوان معیارهای محیط اطلاعاتی استفاده می‌شود. همچنین (ایکر و همکاران، ۲۰۰۶). استفاده از چنین معیارهایی را برای بررسی عدم تقارن اطلاعاتی مناسب می‌دانند آن‌ها استدلال می‌کنند که اصلاح و تغییر اقلام تعهدی از طریق شناسایی جریان نقد در طول زمان صورت می‌گیرید و با توجه به اینکه اقلام تعهدی به عنوان مبنایی برای برآورد و اندازه گیری استفاده می‌شود بنابراین ممکن است خطا پیش بینی‌ها (به عنوان نمونه خطای پیش بینی تحلیلگران) از این عامل نشأت بگیرد. به طور کلی می‌توان گفت که عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوسی با کیفیت سود دارد.
1-3-9-3-2- معیار نوسانات سود (EV)

Share