کودکان و نوجوانان

کودکان و نوجوانان

اغلب اشعار این مجموعه در سوگ عزیزانش بوده، در دهه ی شصت دوران زندگیش، آتشی گویی از ماندن خود به فغان آمده و در رثای برادر جوانش و دوستانش و یارانش مرثیه سرایی می کند.
3-3-1-13-ریشه های شب :
توسط انتشارات «نگاه، 1384»، (عابدی، 1384، ص 71) به چاپ رسید.
3-3-1-14- غزل، غزل های سورنا :
توسط انتشارات «نگاه، 1384»، (عابدی، 1384، ص 71) چاپ گردید.
3-3-2- آثار منثور آتشی :
آتشی در طول سال های اقامتش در قزوین و تهران به انتشارات رادیو- تلویزیون ملّی ایران انتقال یافت و از جمله قلمزنان و ویراستاران مجله ی «تماشا» و «سروش» بوده است و در سالهای آخر عمرش نیز،رو به کارفرهنگی آوردو درنشریه های «آینه جنوب» و «نسیم جنوب» در بوشهر و مجله ی «کارنامه» در تهران، قلم می زد و به راهنمایی جوانان نو شاعر پرداخت؛ در تمام این سال ها، آثار ارزشمندمنثوری ازخودبه یادگار گذشته که به ذکر نمونه های برجسته ی آن ها می پردازیم :
3-3-2-1- ترجمه ی فونتامارا :
این کتاب که نوشته ی «اینیاتزوسالونه بود به پیشنهاد سیمین دانشور در تابستان سال 1345»، (تمیمی، 1378، ص 247) توسط آتشی ترجمه می شود و در تیراژ بالا توسط انتشارات «فرانکلین»، (همان، ص 247) به چاپ رسید.
3-3-2-2- ترجمه ی جزیره ی دلفین های آبی :
جزیره ی دلفین های آبی «نوشته ی «اسکات اودل» است که با همکاری موسسه انتشاراتی «فرانکلین» در سال 1350»، (تمیمی، 1378، ص 275) چاپ می شود.
3-3-2-3- ترجمه ی نمایشنامه ی دلاله :
در سال «1348»، (تمیمی، 1378، ص 281) توسط انتشارات «فرمند حمید مصدق» چاپ و منتشر شد.
3-3-2-4- سرگذشت کشور کوچک :
که برای کودکان نوشته شده بود و توسط «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»، (تمیمی، 1387، ص 281) چاپ شد.
3-3-2-5- بازبینی فیلمنامه «دلیران تنگستان»، (تمیمی، 1378، ص 281) و چاپ مقالاتی در این باره همزمان با بخش سریال.
3-3-2-6- ترجمه ای از شعر «لنین» اثر «مایاکوفسکی»، (تمیمی، 1378، ص 281).
در سال های پایانی عمر، از او پنج کتاب کوچک در تحلیل شاعران برجسته ی ایران در سده ی بیستم میلادی منتشر شد :
«نیما را باز بخوانیم : خیال های روشن (1382)، شاملو در تحلیلی انتقادی (1382)، اخوان؛ شاعری که شعرش بود (1382)، سهراب؛ شاعر نقش ها (1382)، فروغ در میان اشباح (1382)» (همان، ص 63).
3-4- ویژگی های بارز اشعار آتشی :
آتشی، در شعر خود از نیما و شیوه ی نوین او استفاده می کند با این تفاوت که با زبان خاصّ خودمی نویسد؛ هم چنان که اخوان، فروغ و سهراب به زبان مختص خود می نویسند.

به طور کلّی ویژگی های بارز شعر آتشی را می توان این گونه بیان کرد:
3-4-1- بومی گرایی وعناصربومی وحشی :
این اندیشه که هر شاعر و گوینده ای که می خواهد شروع به نوشتن کند، از فرهنگ بومی و قومی دیار و سرزمینش کمک می گیرد نمی تواند ادّعایی گزاف و بیهوده باشد. آتشی هم از این امر مستثنی نبوده و در اشعار و سروده هایش، از اساطیر و فرهنگ بومی و قومی دیار و سرزمین خود با دید گسترده و به صورتی برجسته، استفاده نموده است.
«طبیعت گرم و مدیترانه ای بندر بوشهر بر شعر و زبان آتشی تاثیر فراوان گذشته است، طبیعت دست نخورده ی جنوب و عناصری که قبلاً درشعر هیچ شاعری با این پیامد بالا معرفی نشده اند مثل : نخل، گز، دشت، دریا، گزدان، شتربان، شتر، کرمجی، شروه، کچه و…». (حمیدی، نسیم جنوب، 1388، ص 4).
خودآتشی نیز، بومی گرایی، توجّه به طبیعت و اقلیم زاد بوم و به کارگیری آنها در شعر را، امری طبیعی می داند و در این باره نیما که استاد نوگرایی است و در اشعارش واژه های بومی و محلّی زیادی را به کار گرفته است، توجّه دارد ولی با این وجود، شعرش بومی به حساب نمی آید و با دید گسترده ای به شعر می نگرد.

Share