کنوانسیون های بین المللی

کنوانسیون های بین المللی

آیا نیروگاه اتمی بوشهر در مرحله بهره برداری می تواند در حد استانداردهای ایمنی قابل قبول عمل کند ؟
آیا اجرای پروژه نیروگاه اتمی بوشهر در داخل سرزمین ایران و به خصوص در مناطق ساحلی و خلیج فارس خطر قابل توجه آلودگی ایجاد می نماید ؟
1 – 5 فرضیه‏های تحقیق:
نیروگاه اتمی بوشهر می تواند در حد استانداردهای قابل قبول که اساساً بر حسب رهاسازی مواد رادیواکتیو رخدادها بیان می شود ، عمل کند و مورد بهره برداری قرار بگیرد .
به نظر می رسد با توجه به برنامه ریزی مناسب و در نظر گرفتن بسیاری از ملاحظات اولیه ، فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر باعث ایجاد خطر قابل توجه و انتقال زیان برون مرزی به محیط زیست نخواهد شد .
1 – 6 محدودیت های تحقیق
حرکت به سوی تحقق هر هدفی را ، محدودیت های عینی و ذهنی دچار کندی می کنند . تحقیق نیز چونان فرآیندی است که در جهت هدفی به نام حل مسأله یا پاسخ به یک پرسش است نیز از این قانون خارج نیست . با وجود محدودیت ها ، محقق سعی کرده است با واقع نگری فرآیند تحقیق را ادامه دهد .
محدودیت هایی که بر سر راه محقق وجود داشت عبارتند از :
کمبود منابع مالی شخصی . زیرا برای ارزیابی عملی توسط محقق نیاز به تهیه نمونه ها و ارائه به مراکز آزمایشگاهی و صرف مبالغ و هزینه های زیادی بود که تأمین آن برای محقق امکان پذیر نبود . از طرفی از سازمان و مراکز دیگر نیز حمایت مالی صورت نمی گرفت .
عدم همکاری مسئولین مربوطه با محقق . با وجود ارائه درخواست و نامه نگاری و مراجعه به نیروگاه اتمی بوشهر و پی گیری موضوع ، علی رغم اخلاق خوب در برخورد ، متأسفانه همکاری نکردند .
به دلیل وجود متغیرهای فراوان ، و عدم امکان بررسی همه آنها در یک طرح تحقیقاتی ، به برخی از آنها پرداخته شد .
1-7 تعریف متغیرها
1-7-1 حقوق بین الملل محیط زیست
حقوق بین الملل محیط زیست یکی از گرایش های جدید حقوق بین الملل می باشد که به سرعت توسعه یافته است، به گونه ای که هم از نظر اصول و قواعد آن و هم از نظر شاخه های گوناگون از تنوع بسیاری برخوردار شده است . یکی از این شاخه ها حقوق بین الملل محیط زیست دریایی می باشد و اسناد بین المللی بسیاری در زمینه های گوناگون محیط زیست، از جمله محیط زیست دریایی، وجود دارند ، و اصول حقوقی ویژه ای بر حمایت و حفاظت از محیط زیست حاکم می باشند . بخشی از حقوق موضوعه مزبور به محیط زیست شامل قواعدی است که در حقوق بین الملل محیط زیست وجود دارند که هر چند هنوز از قدرت حقوقی الزام آور برخوردار نیستند، اما در تکمیل و توسعه آن نقش قابل توجهی را ایفاء می کنند . از جمله این قواعد می توان به قواعد درج شده در اعلامیه 1972 استکهلم راجع به محیط زیست بشر و نیز در اعلامیه 1992 ریو راجع به محیط زیست و توسعه اشاره کرد که به هر حال به تدریج برخی از آنها در کنوانسیون های بین المللی درج شده اند و از نظر حقوقی نیز الزام آورند.
به عنوان یکی از گرایش های حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل محیط زیست دریایی نیز از چنین فرآیند تدوین و توسعه قواعد و اصول برخوردار بوده است . در ضمن نهادهایی در سطح بین المللی وجود دارند که در تکمیل و توسعه قواعد و اصول حاکم بر حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی و نیز در اجرای مؤثر آنها نقش ارزنده ای دار ند. از جمله این نهادها می توان به سازمان بین المللی دریایی(IMO) و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) اشاره کرد .
محیط زیست دریایی یک بخش اساسی و غیرقابل تجزیه از دیگر اجزای محیط زیست می باشد. تمام این اجزا در ارتباط با یکدیگر می باشند و بر یکدیگر تاثیر می گذارند . به ویژه دریاها و اقیانوس ها ارتباط نزدک با یکدیگر دارند و هر نوع آلودگی دریایی می تواند تاثیرات نامطلوبی را بر نواحی دریایی در اطراف مناطق آلودگی و یا حتی در دیگر نواحی دریایی بگذار د . در این راستا می باشد که کوشش هایی در چهارچوب برنامه های دریاهای منطقه ای یونپ و نیز اقدام IMO در زمینه در نظر گرفتن نواحی ویژه دریایی صورت گرفته است تا با اجرای برنامه های حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی نواحی گوناگون جهان و با همکاری دولت ها محیط زیست دریایی تحت حفاظت و حمایت در برابر انواع گوناگون آلودگی قرار گیرد. بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها منابع آلودگی دریاها به شش دسته ذیل تقسیم شده اند:
الف . آلودگی ناشی از فعالیت های انجام شده در خشکی . ماده 207
ب . آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا در منطقه تحت صلاحیت ملی . ماده208
ج . آلودگی ناشی از فعالیت های انجام شده در بستر و زیربستر دریاهای آزاد منطقه ، میراث مشترک بشریت . ماده 209
د . آلودگی ناشی از دفع مواد زاید . ماده 210
ه . آلودگی ناشی از تردد کشتی ها . ماده 211 و آلودگی ناشی از اتمسفر . ماده 212
کنوانسیون های بسیاری در زمینه این منابع آلودگی و نیز پیشگیری، کاهش و کنترل آنها، چه در سطح بین المللی و چه در سطح منطقه ای، مورد پذیرش قرار گرفته اند و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیز ساختار کلی را برای مبارزه با این نوع آلودگی ها و نیز برخورد با آنها در صورت وقوع ارائه می دهد.
1-7-1-1 کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی

Share