کنوانسیون سازمان ملل متحد

کنوانسیون سازمان ملل متحد

در کشور ما حمایت ازاطفال درمحیط سایبر سابقه تقنینی ندارد اما درزمینه حمایت از اطفال در برابر تصاویرمستهجن ومبتذل این سابقه وجود دارد. تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می‌نمایند، مصوب 23/11/1372، مقرر میدارد : استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارهای غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات های مقرر برای عامل خواهد بود. ماده 2 و3قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب 1381 نیز به طور ضمنی به حمایت از اطفال در برابر محتویات هرزه پرداخته است. به استناد ماده 2 این قانون هرنوع اذیت وآزار کودکان ونوجوانان که موجب شود به آنها صدمه جسمانی یا روانی واخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنها را به مخاطره اندازد ممنوع است. وفق ماده 3 هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یکسال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
لازم به ذکر است که شخصیت انسان در دوران کودکی ونوجوانی شکل می گیرد. در این دوران حساس که غریزه جنسی متلاطم ترین غریزه انسان است، کودک به راحتی و به هر شکلی قابل انحراف بوده و ممکن است صدمات جبران ناپذیری به خود و جامعه وارد سازد جرایم و انحرافات جنسی بیشترین قابلیت را برای مزمن ساختن بزهکاری دارند. اصولا بزهکاران مزمن که از همان دوران کودکی به کرات با ارتکاب جرم خو گرفته ونتوانسته اند این تکرار عادت را ترک کنند به نوعی با جرایم و انحرافات جنسی دست به گریبان بوده اند به همین دلیل پیشگیری زودرس در این زمینه بسیار لازم و ضروری است که در این راستا نمونه برجسته آن میتواند کوتاه کردن دست استثمارگران جنسی و مرتکبین این جرایم از کودکان باشد. دنیای کودکان باید پاک و سالم و جهت یافته باشد تا سعادت آینده آنها وجامعه تامین گردد. دنیای اینترنت یا فضای سایبر از این نظرتیشه به ریشه شخصیت کودکان و اخلاق آنها می زند یا حداقل به طور جدی این خطر را ایجاد کرده است. حمایت از اطفال مخصوصا در دنیای سایبر و اینترنت برتمام کشورها فرض شده است و در راستای حمایت کیفری همه جانبه از اطفال درکشورمان در این ماده پیش بینی شده که ذیلا به ارکان واجرای این مقرره اشاره میشود.
1- وسیله ارتکاب جرم: وسیله ارتکاب عمل مجرمانه صرفا سیستم رایانه ای یا مخابراتی است و شامل محیط واقعی وخارجی نمی شود و بنابراین این جرم، زمانی که در محیط سایبر ارتکاب یافته باشد قابل کیفر است. محتویاتی که به صورت هرزه و مستهجن و یا مبتنی بر تبلیغ یاتحریک یاتشویق برای دستیابی به آنها هستند تنها در محیط سایبر قابل دیدن یا شنیدن می باشند و الا چنانچه اگر در محیط خارج عکس مستهجنی انتشار یافته یا فیلم مربوط به هرزه نگاری اطفال رایه گردد، مشمول این ماده نخواهد شد
2 – رفتار فیزیکی جرم: رفتار فیزیکی جرم موضوع این ماده که نسبت به اشخاص صورت می پذیرد در قالب سه بند آمده است:
1که در قالب تجارت، تولید، ذخیره- یا نگهداری رفتار فیزیکی حادث شود.
تولید کردن: به معنای فرایند ایجاد یا ساختن تصویر یا صوت یا فیلم مربوط به نمایش اندام جنسی یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی صریح از اشخاص است. تولید ممکن است پیچیده باشد وهمراه یا مجموعه از کارگردان، بازیگر، فیلمبردار و … یا اینکه ساده باشد، به نحوی که ساختن یک تصویر یا صورت واقعی را در برگیرد. تولید محتویات هرزه مربوط به اشخاص اگر در محیط بیرون صورت بگیرد و سپس در محیط سایبر منتشر و ارایه شود تولید در فضای سایبر محسوی نمی شود. تولید محتویات غیر واقعی مثل نقاشی، تصاویر مصنوعی، طرح، انیمیشن و غیره که به صورت محتویات مستحجن باشد، اگر با قصد ارایه یا انتشار یا در دسترش قرار دادن نباشد، جرم نیست و این قصد که تولید کننده محتویات غیرواقعی (نه محتویات واقعی از اشخاص واقعی که در هر صورت تولید صرف آنها جرم تلفی می شود) این محتویات را در راستای ارایه یا انتشار یا در دسترس قرار دادن، تولید کرده، باید احراز شود که این امر از طریق قراینی همچون سابقه تولید کننده، میزان تولید، کیفیت تولید، سابقه روانی تولید کننده و وضعیت روحی فعلی او و غیره حاصل می شود.
ارایه: ارایه مفهوم عامی است که شامل انتشار، عرضه، پخش، به نمایش گذاردن، نشان دادن و غیره می شود که صرف ارایه کردن محتویات هرزه به اشخاص برای اعمال کیفر این ماده کفایت می کند.
انتشار: انتشار یا پخش کردن در حدوسیع در زیر مجموعه ارایه قرار میگیرد و صرفا در راستای تاکید آورده شده است.
در دسترس قرار دادن: این فعل نیز عام بوده و شامل رفتارهایی مثل خرید و فروش، هبه، عاریه، ودیعه، کرایه دادن، انتشار، ارایه و غیره است. به هر صورت مرتکب اگر به هر شکل محتویات هرزه را در اختیار غیر قرار دهد مجرم است.
انتشار، ارایه و در دسترس دیگران قرار دادن اعم از اینکه محتویات واقعی یا غیر واقعی باشد، و احتیاجی به سوء نیت خاص ندارد.
ذخیره سازی: به معنای انباشتن یا ذخیره کردن محتویات هرزه مربوط به اشخاص در سیستم رایانه ای است و مکان ذخیره سازی ممکن است حافظه رایانه باشد یا در سایت های اینترنت و یا در حاملهای داده از قبیل سی دی یا دیسکت، ذخیره سازی محتویات هرزه از اشخاص اگر واقعی باشند در هر صورت جرم است اما چنانچه ذخیره سازی از محتویات هرزه غیر واقعی از اشخاص زیر 18 سال که به صورت تصویر غیر واقعی، نقاشی، انیمیشن و … باشند، اگر این اقدام بدون قصد ارائه و انتشار باشد و تنها جهت استفاده شخصی باشد جرم نیست.
تهیه : تهیه به معنای تدارک، به دست آوردن محتویات مستهجن اشخاص است. طریق تهیه این محتویات به هر شکلی است. ممکن است شخص به صورت هبه آنها را دریافت کرده یا در اثر اتفاق با این محتویات برخورد نموده و آنها را از طریق سیستم رایانه ای تهیه کرده باشد مثل save یا Download کردن از اینترنت. تهیه محتویات غیر واقعی از اشخاص زیر 18 سال اگر با قصدتوزیع یا انتشار یا قرار دادن دسترس دیگران نباشد جرم نیست.
بند الف ماده 15 : تبلیغ یا تحریک یا تشویق یا دعوت یا فریب یا تهدید به دستیابی به محتویات هرزه موضوع بند الف این ماده یا محتویات موضوع ماده مربوط به افراد یا تسهیل یا آموزش طریق دستیابی به آنها. رفتار فیزیکی موضوع این بند شامل مصادیق رفتاری معاونت در جرم است که بخش اعظم آن در ماده 43 قانون مجازات اسلامی آمده است و لزومی به توضیح درباره آنها نیست. در این جا معاونت در جرم در حکم جرم مستقل جرم انگاری شده و دیگر سخنی از معاونت نیست بلکه سخن از مباشرت است. تبلیغ یا تحریک کننده در این جا مباشر جرم است و رفتارهای موضوع این بند کلیه افراد. بنابراین رفتارهای موضوع این بند ممکن است نسبت به محتویات مستهجن(موضوع ماده قبلی) صورت بگیرد. نتیجتا رفتارهای مجرمانه موضوع این بند
بنابراین رفتار فیزیکی جرایم موضوع بند ب را می توان به این صورت احصاء کرد :
الف ) تبلیغ یا تحریک یا تشویق یا دعوت و فریب یا تهدید به ارتکاب جرم و انحرافات جنسی یا سایر جرایم یا خودکشی. رفتارهای مجرمانه فوق به غیر از(( دعوت ))همگی از مصادیق معاونت در جرم ماده 43 قانون مجازات اسلامی هستند که در این جا به عنوان جرم مستقل پیش بینی شده اند. تمام این رفتارهای مجرمانه باید نسبت افراد صورت گیرد تا مشمول کیفر شود. پس تحریک یا تشویق به ارتکاب جرم در محیط سایبر به صورت عام جرم تلقی نمی شود.
در این جا علاوه بر تبلیغ یا تشویق یا دعوت یا فریب یا تهدید به ارتکاب جرایم ( که جرایم جنیسی به لحاظ تاکید و اهمیت ذکر شده است ) تحریک یا تشویق یا دعوت به ارتکاب برخی از انحرافات نی در نظر گرفته شده است که دو مورد است :
الف-1- انحرافات جنسی : انحرافات جنسی علاوه بر اینکه شامل اکثر جرایم جنسی می شود شامل برخی رفتارهای دیگر نیزمی‌گردد که عنوان مجرمانه ندارند مثل ارضای جنسی با حیوانات، ارضای جنسی با اشیاء، خود ارضایی و … که اثر مخرب این انحرافات بر روی افراد می‌باشد در برخی مواقع ار اثر مقاربت انسان بیشتر است. به همین دلیل لازم است تا افراد زیر 18 سال در برابر این انحرافات مصونیت یابند و به همین لحاظ تبلیغ یا تحریک و یا تشویق یا دعوت یا فریب یا تهدید به ارتکاب انحرافات جنسی که برای جامعه شناسان و جرم شناسان امری شناخته شده است، جرم تلفی شده است. قاضی برای تعیین انحرافت جنسی باید به عرف پزشکان، جرمشناسان و روانشناسان مراجعه کند.
الف-2- خودکشی : خودکشی در کشور ما جرم نیست اما انحراف هست. در خیلی از کشورها معاونت در خودکشی جرم تلفی شده که لازمه آن وقوع خودکشی است. اما در مقرره مورد بحث وقوع خودکشی از سوی افراد م لازم نیست. کما اینکه در مورد انحرافات جنسی یا سایر جرایم نیز ارتکاب آنها توسط شرط تحقق جرم موضوع بند ب نخواهد بود.
ب) استعمال مواد روانگردان : مواد یا داروهای روانگردان هرگونه ماده طبیعی یا ترکیبی هستند که حالت روانی یا جسمی را دگرگون می سازند. این مواد یا داروها در کنوانسیون داروهای روانگردان مصوب 1971 احصا شده اند که در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 20 دسامبر 1988 و در قالب ماده 3 این کنوانسیون جرم انگاری شده اند. در ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی مصوب 3/9/1370 و تایید شورای نگهبان مصوب 17/9/1370 به این کنوانسیون ملحق شده است. قسمت ((و)) از بند 5 ماده 3 این کنوانسیون اغوا یا استفاده از کودکان را از کیفیات مشدده واقعی دانسته است. بند ب ماده مورد بحث یکی از مظاهر پیوستن به این کنوانسیون مهم است که قاضی برای تعیین مواد روانگردان باید به کنوانسیون مواد روانگردان 1971 و کنوانسیون 1988 مراجعه کند.
ج) تسهیل یا آموزش ارتکاب جرایم یا انحرافات جنسی یا خودکشی یا تسهیل یا آموزش استعمال مواد روانگردان: تسهیل یا آموزش همانند سایر رفتارهای مندرج در این بند فقط از طریق سیستم رایانه ای و اینترنت قابل تحقق است والا خلاء قانونی در قوانین دیگر را نمی توان در این جا جبران کرده و این مورد را به محیط واقعی و بیرونی نیز تسری داد. تمامی جرایم موضوع ماده مورد بحث در هر سه بند مطلق هستند و لزومی به حصول نتیجه مجرمانه نیست.
3 – رکن روانی : جرایم مورد بحث تماما عمدی هستند و صرف عمد مرتکب در ارتکاب رفتارهای قبل الذکر کفایت می کند، البته با این دو شرط که اولا مرتکب باید علم داشته باشد که بزه دیده افراد هستند و او نیز با این علم رفتارهای مجرمانه قبل الذکر را انجام دهد. ثانیا رفتارهای مجرمانه مورد بحث دارای سوء نیت خاص نیستند مگر در تولید یا ذخیره سازیز یا تهیه محتویات غیر واقعی که باید قصد ارایه یا انتشار یا قراردادن در دسترس دیگران احراز شود.
براساس تبصره ماده 15 شامل آن دسته از محتویاتی که برای استفاده متعارف علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر ارایه می‌گردد نخواهد بود. چون در این جا سوء نیت یا به عبارتی عنصر روانی وجود ندارد و محتویات مورد بحث جنبه علمی یا آموزش مجاز دارند.
4 – مجازات : مجازات مقرر در مارده مورد بحث بر دو قسم است :
الف) حبس از نودو یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5000000)ریال تا بیست میلیون ریال(20000000)ریال یا هر دو مجازات که در بند الف به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک – ترغیب، تهدید، یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد.

Share