رشته حقوق

کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه

ک) ترویج ایدئولوژی خطرناک
ل) تهدید و اذیت و آزار دیگری
م) ارسال نامه های اینترنتی ناخواسته
ن) محتویات نفرت انگیز یا نژاد پرستانه
جرایم فوق بخش عمده جرایم مرتبط بامحتوا راتشکیل میدهندکه به همه آنها دراین قانون اشاره نشده و تنها مواردی جرم انگاری می شوند که سابقه تقنینی نداشته یا با حقوق کیفری ایران همخوانی داشته و ضرورت جرم انگاری آنها در حال حاضر احساس شود. مثلا جرایم قذف، افترا، توهین، اهانت به مقدسات مذهبی بر اساس قانون مجازات اسلامی وبه ترتیب درمواد 140،697، 514،608، و513 جرم انگاری شده اند و رایانه یا سیستم مخابراتی تنها وسیله ارتکاب آنها تلقی می شوند و از این حیث خصیصه قابل توجهی ندارد تا دوباره جرم انگاری شود. بر اساس قانون مطبوعات مصوب 1364 واصلاحی 1379 جرایم مربوط به نشر الکترونیکی بر اساس مقررات قانون مطبوعات رسیدگی میشود و واز این حیث خلاء قانونی وجود ندارد. برخی از عناوین همانند ترویج ایدئولوژی های خطرناک یامضر به مذهب و دین، بسیار مبهم است و آزادی های فردی را به شدت تهدید می کند و از این حیث جرم انگاری آن نوعی استبداد قانونی و بدون ضابطه محسوب می شود. برخی از جرایم همانند محتویات نفرت انگیز یا نژاد پرستانه در سیستم حقوقی ایران شناخته شده نیست ومربوط به فرهنگ و ادبیات حقوقی برخی ازکشورها مثل انگلستان و آلمان است. معذلک درموردجرم نشراکاذیب، چون وسایل ارتکاب جرم در ماده 698 قانون مجازات اسلامی احصاء شده، ضرورت جرم انگاری آن درمحیط سایبر احساس می شود. (برخلاف افترا درماده 697 که مقنن وسیله ارتکاب جرم را احصاء نکرده است.
توجیه اصلی قانونگذاری در راستای جرم تلقی کردن تولید یا انتشاریامورد معامله قرار دادن محتویات هرزه، دفاع از عفت و اخلاق جامعه است. تولید و انتشار انبوهی از تصاویر یااصوات مستهجن که اکنون در فضای مجازی و شبکه های رایانه ای شایع است، به شدت سلامت اخلاقی اشخاص و به ویژه اطفال را تهدید میکند. تصاویری که برخلاف موازین عقلی و شرعی بوده و مذاق جنسی راتحریک کرده و آثار زیانباری در روابط اجتماعی افراد میگذارد. به طوری که میتوان گفت فضای آلوده سایبر محدود به لحظه ای که کاربر از اینترنت استفاده می کند، نیست، بلکه این فضا روزنه تزلزل اخلاق جمعی در فضای واقعی نیز میگردد و به همین دلیل فضای سایبر باید از گزند محتویات منافی عفت و اخلاق عمومی در امان باشد.این ماده براساس حمایت از اخلاق فردی و جمعی تدوین یافته و جرم موضوع آن در زمره جرایم غیر قابل گذشت است. ماده مزبور سابقه تقنینی درکشورهای پیشرفته را، از این حیث که در ان کشورها نسبت به بزرگسالان آزادی جنسی برقرار است ندارد و مقررات این ماده فراتر از مقررات این کشورها وکنوانسیون بوداپست و منطبق بر فرهنگ واخلاق و مذهب مردم ایران نگاشته شده است. با التفات به نسبی بودن بسیاری از موضوعات ومصادیق اخلاقی و فرهنگی و تغییر وتبدیل مداوم آنهاو بادرک مقتضیات ومطلوبهای فضای سایبر که مفاهیمی اساسی همچون آزادی، زمان، مکان، نظارت و غیره در این فضاکلاً متفاوت ازمفاهیم مشابه درفضای واقعی است، محدوده جرم انگاری موضوع ماده 15 محدوده به محتویات با مضمون نمایش اندام جنسی زن و مرد با نمایش آمیزش با عمل جنسی صریح بین انسان یا انسان با حیوان گشته است. این محتویات اعم از تصاویر یا صوت است که ممکن است به اشتراک یا انفراد تولید یامنتشر شوند. تعیین مستهجن بودن تصویر باتوجه به معیار مورد نظر درماده آسان است، اما تعیین استهجان صرف صوت، امری قضایی است و قاضی یا بازپرس با استفاده از کارشناس، بسته به وجود قراین و شواهد میتوان به این موضوع پی ببرد.
مضمون محتویات عبارتست از :
الف) اندام جنسی زن و مرد : منظور از اندام جنسی شامل اندام هایی در زن می شود که مرد فاقد آن است که صرفا دو چیز است : آلت تناسلی و پستانهاو در مردها نیز شامل یک اندام برجسته است و آن آلت تناسلی مردانه است. اندام جنسی درمفهومی کلی، علاوه بر این شامل مقعد و مجموعه باسن نیز میشود و بنابراین نمایش اندام جنسی زن و مردمجموعا منحصر به مواردزیر است و بیشتراز آن را شامل نمی شود. آلت تناسلی زنانه – پستانهای جنس مونث – آلت تناسلی مردانه – مقعد و باسن زن و مرد.
ب) نمایش آمیزش یا عمل جنسی انسان یا انسان باحیوان: منظور از آمیزش جنسی انسان، عملیات جنسی بین انسان (اعم از آمیزش جنسی بین دو یا چند زنو مرد و یا دو یا چند زن باهم و یا دو یا چند مرد باهم) یا انسان باحیوان است که ممکن است به صورت تصویر متحرک یا تصویر ثابت باشد به طوری که حکایت از آمیزش داشته باشد.
در آمیزش انسان باحیوان، انسان فقط فاعل آمیزش جنسی نیست وممکن است مفعول واقع شود و به لحاظ این که حیوان شعور و اگاهی از این قبح فعل خویش ندارد در واقع این انسان است که به صورت غیر طبیعی با حیوان بهره جنسی میبرد. تصاویر یامحتویات مربوط به آمیزش جنسی حیوان باحیوان مشمول این ماده نمی شود. منظور از عمل جنسی صریح، هرگونه رفتاری است که بانمایش اندام تناسلی بیانگر نوعی ارضای جنسی یا رفتار آشکاری است که شخص باخود داردکه نمونه برجسته آن خود ارضایی است.
ج) سایرموارد : تصاویر یا اصوات به عنوان محتویات مستهجن به صورت تمثیلی آورده شده است. موارد تمثیلی دیگر باید همانند یا هم سنخ مصادیق ذکر شده در ماده باشند و از این حیث محدوده مصادیق تمثیلی بسیار کم است. مثلا یک تصویر برهنه که حاکی از آمیزش جنسی نباشد واندام جنسی نیز دیده نشود در زمره این مصادیق تمثیلی است.
رکن مادی جرم موضوع ماده مورد بحث از اجزای زیر تشکیل می شود:
1- رفتار مجرمانه: فعل فیزیکی یا رفتار مجرمانه جرم مورد بحث سه فعل است که هر کدام ازآنها با تحقق شرایط دیگر توصیف مجرمانه را شکل می‌دهد.
نخست: تولید کردن محتویات هرزه ( که محتویاتی بامضمون نمایش اندام جنسی زن و مرد یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی صریح بین انسان یا انسان با حیوان و امثال آن است) به معنای ساختن یا ایجاد کردن آنهاست خواه به صورت واقعی و خواه غیر واقعی. اگرتولید درمحیط خارج صورت گرفته باشد، مثل جایی که در مکانی از یک زن برهنه عکسبرداری شده باشد، مشمول ماده فوق نمی شود امادرجایی که از طریق دوربین رایانه ای یا web cam از یک آمیزش جنسی فیلمبرداری می شود و همزمان در اینترنت انتشار می یابد، جرم موردنظر، مشمول ماده مورد بحث است. محتویات غیر واقعی اعم از نقاشی، دستکاری در تصاویر واقعی، انیمیشن و… بیشتر درمحیط سایبر تولید می شود و اگردر خارج از محیط سایبر تولیدشوند تولید کننده بر اساس این ماده مجازات نمی شود.
دوم : انتشار محتویات هرزه به معنای توزیع وپخش این محتویات درمحیط سایبر است و تعداد کسانیکه نسبت به آنها انتشار صورت می گیرد باید از سه نفر بیشتر باشند تا عرفا به آن انتشار اطلاق شود.
سوم: مورد معامله قرار دادن : محتویات هرزه باید در محیط سایبر مورد معاملاتی چون بیع، اجازه و همه واقع شود تا مشمول این ماده گردند و عرضه برای معامله یا در معرض نمایش گذاشتن برای هرقسم معامله چنانچه منطبق با انتشار نباشدجرم موضوع این ماده تحقق نخواهد یافت.
2- وسیله ارتکاب جرم :جرم موضوع این ماده، جرمی است که از طریق سیستم رایانه ای یامخابراتی ارتکاب می یابد. محتویات موضوع این ماده قانونا بی ارزش هستند و به لحاظ همین بی ارزش ومستهجن بودن چنانچه اگر اقدامی علیه آنها صورت گیرد جرم محسوب نمی شود؛ چرا که با انتشار این محتویات جرم علیه عفت و اخلاق عمومی جامعه صورت می پذیرد و سیستم رایانه ای و مخابراتی وسیله تولید، انتشار و معامله این محتویات است.
3- مرتکب جرم : لفظ«هرکس» بیانگر این است که هر کس اعم از شخص حقیقی یا حقوقی میتواند مرتکب جرم موضوع این ماده باشد و صاحب تصاویر مستهجن اگر خود مباشرت دراین جرم کرده باشد ازتحمل کیفر در این ماده مستنثی نیست
.
4- نتیجه مجرمانه: جرم موضوع این ماده مطلق است و صرف وقوع فعل فیزیکی با سایر شرایط دیگرکفایت میکند. و حصول نتیجه مجرمانه شرط تحقق جرم نیست ؛ چه این جرم به طور قطع نتیجه ملموسی نمی تواند داشته باشد و به لحاظ هتک عفت عمومی باید به صورت مطلق باشد یا به عبارت دیگر هتک عفت و اخلاق عمومی در زمان ارتکاب جرم موضوع این ماده مفروض است.
5- رکن روانی: جرم تولید یا انتشار یا مورد معامله قرار دادن محتویات هرزه جرمی عمدی است که سوء نیت عام آن قصد انجام افعال مجرمانه موضوع این ماده، یعنی تولید محتویات هرزه، انتشار این محتویات و مورد معامله قرار دادن آنهاست. وجود سوء نیت خاص در این جا شرط نشده است.
6- مجازات : کیفرمقرر برای جرم تولید، انتشار یامورد معامله قرار دادن محتویات هرزه، که در قانون مجازات اسلامی آمده است وقاضی با توجه به محتویان هرزه وکیفیات آن و سابقه مرتکب می تواند مجازات متناسب را اتحا نماید.
امروزه حمایت ازکودکان در برابر خطرات دنیای جدید که قسمت عمده ای از آن در فضای سایبر تجلی یافته برای کلیه کشورها امری بدیهی است درراس این حمایتها جرم انگاری هرزه نگاری کودکان است که بر اساس پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، پورنوگرافی یا هرزه نگاری کودکان به عنوان هر نوع شبیه سازی به فعالیت صریح جنسی یا هر نوع نمایش اعضای جنسی کودک، تعریف شده است. هرزه نگاری کودک میتواند به اشکال مختلف وجود داشته باشد. پورنوگرافی بصری کودک که موجب تشویق وی به فعالیت جنسی می شود، می تودند به صورت شبیه سازی شده یا واقعی و به صورت نمایش وقیحانه و زشت اندام جنسی باشد. پورنوگرافی سمعی کودک استفاده از هر گونه صدای کودک اعم از واقعی یا شبیه سازی شده است که به قصد انگیزش جنسی کاربر است. پورنوگرافی کودک می تواند متن ساده ای باشد که به تشریح اعمال جنسی می پردازد یا به قصد انگیزش جنسی تهیه شده باشد. 1
کنوانسیون بوداپست، در ماده 9، مقررات مفصلی را به جرایم مرتبط با هرزه نگاری کودکان اختصاص داده است که در این ماده تولید به قصد انتشار، ارائه یا در دسترس قرار دادن هرزه نگاری کودکان بخش یا انتشار آنهاو تهیه یادر اختیار داشتن هرزه نگاری اطفال را جرم تلقی کرده است در بند 2 این ماده هرزه نگاری محدود به تصاویر مستهجن شده است و برای کشورها حداکثر سن 18 سال جهت حمایت دربرابر هرزه نگاری پیشنهاد شده و حداقل سن مورد حمایت بهجای 18 سال را 16 سال قرار داده است. اما باید عنوان کرد که قبل از کنوانسیون بوداپست، اکثر کشورها درصدد جرم انگاری پورنوگرافی اطفال برآمده بودند. کشورهایی مثل فرانسه و آلمان در قوانین جزایی خود در کنار مواد دیگر از اطفال نیز حمایت کرده اند. ایالات آمریکا نیز مقررات متنوعی در این زمینه دارد. دراین کشور حمایت از اطفال در اینترنت از سال 1996 و در زمان بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا آغاز شد. در قانون ارتباطات 1996، هرگونه اطلاع رسانی مستهجن وغیر اخلاقی برای نوجوانان کمتر از18 سال منع شده است. در سال 1998 قانون حمایت خصوصی اطفال در شبکه تصویب شد و پس از دو سال قانون حمایت از اطفال درشبکه با جزئیات و حمایت های بیشتری تصویب شد. در انگلستان قانون حمایت ازاطفال مصوب 1978 که با قانون عدالت جزایی مصوب 1988 مورد اصلاح قرار گرفته و قانون عدالت جزایی و نظم عمومی مصوب 1994 و قانون سوء استفاده از رایانه مصوب 1990 درزمینه حمایت از اطفال در محیط سایبر مقرراتی پیش بینی کرده اند.

مطلب مشابه :  تیتانیوم دی اکسید

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید