کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک

کلمه sex بیشترین کلمه ای است که در اینترنت جستجو می شود. دانش آموزان در بیشترین خطر برای گرفتار شدن به مراجعه به این گونه سایتها قرار دارند.
بسیاری از مواقع، وارد شدن به این گونه سایتها بدون قصد ونیت قبلی رخ می‌دهد. تشابه لفظی کلمات، اشتباه در نوشتن کلمه، حقه متصدیان سایت های جنسی در ثبت اسامی سایت ها و آمدن پنجره های تبلیغ سایت بدون درخواست کاربر، مواردی است که کاربر را به سمت استفاده از این سایت ها به طور ناخواسته می کشاند. طبق آماری در سال 1999 حدود 25 درصد از نوجوانان بین 10تا 17 سال از این طریق و بدون قصد قبلی وارد سایت های جنسی شده اند و 20 درصد از این افراد جذب این سایت ها شده اند.
و بالاخره روزانه 7 میلیون صفحه به اینترنت اضافه میشود و تعداد بسیار اندکی ازآنها پالایش میشوند همچنان که NZHZ به عنوان یکی از فیلترکننده های اینترنتی، هفته ای 20 هزار صفحه را می بندد (به نقل از روزنامه همشهری، شماره 3198، شنبه 26مهر1382، ص2)
اینها واقعیات تلخ فضای کنترل ناشدنی ونامحدود سایبر است. فضای سحر آمیز و افسارگسیخته ای که اکنون بلای سلامت روحی، جسمی و اخلاقی افراد شده است. صفحات رایانه که نمایانگر محتویات پر زرق و برق اینترنت است با خلوت انسانها همدم شده و افراد نیز بدون احساس دیدگان نظارت کننده جامعه و اهرم های فشار دولتی ساز و کارهای کنترل کننده قانونی درصددسرکوبی غریزه ی جنسی خویش برنمی آیدو به راحتی وارد سایت هایی میشودکه تصوروجودآنها در عالم خارج یک فاجعه اخلاقی است. به همین دلیل اکثر دولتها و نهادهای بین المللی ازاین خلت بین اینترنت و افراد بیمناک شده اند و درصدد کنترل تصاویر ومحتویات هرزه موجود در فضای سایبر برآمده اند. به ویژه در این میان بیشترین توجه نسبت به اطفال صورت گرفته است ؛ زیرا اطفال در برابر تصاویر محرک و مستهجن بسیار آسیب پذیر هستند و سه خطر عمده آنها راتهدید می کند : نخست احتمال بزهکاری جنسی شدن است که تصاویر و محتویات هرز به نوعی تعلیم ارتکاب عمل جنسی است که عمدتا به صورت غیر طبیعی و خطرناک است. دوم احتمال بزده دیده شدن که این احتمال نسبت به اطفال بسیار زیاد است و مهمترین توجیه جرم انگاری در زمینه هرزه نگاری است. اطفال ونوجوانانی که شاهد تصاویر مستهجن هستند، به نوعی به ارتکاب این اعمال تحریک می شوند و البته این مورد علاوه بر پست های الکترونیکی یا دعوت های متضمن انجام عملی جنسی است که به صراحت اطفال را خطاب قرار می‌دهند. سوم احتمال منحرف شدن طفل است. که در این جا هر چند بزهکار یا بزه دیده نیست اما یک منحرف جنسی محسوب می شودکه به اعمالی همچون خودارضایی، ودیگر جرایم جنسی و.. دست می یازد. برای حمایت ازکودکان در برابر هرزه نگاری واستثمار جنسی، علاوه بر اینکه کشور ها در مقررات کیفری خویش از آن غفلت نورزیده اند، معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی متعددی نیز در همین زمینه به تصویب رسیده اند. به طوری که ماده 34 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، پیشگیری از فعالیت جنسی غیرقانونی علیه کودکان واستثمار کودکان در راستای فحشا یا تهیه تصاویر هرزه را پیش بینی کرده است. در آگوست 1996 اولین کنگره جهانی علیه استثمار جنسی و تجاری کودکان در استکهلم شکل گرفته در 25 مه 2000 پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل در موضوع فروش کودکان، فحشا کودک و پورنوگرافی کودک تصویب شد وبالاخره ماده 9 کنوانسیون جرایم محیط سایبر مصوب 2001 تحت عنوان جرایم مرتبط باهرزه نگاری کودکان در زیرمجموعه جرایم مرتبط با محتوا به تصویب رسید. این ماده مقرر میدارد :
1) هر یک از اعضاء باید به گونه ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلی خود هرگونه اقدامات عمدی ونادرست ذیل راجرم انگاری نماید:
الف) ارائه یادر دسترس قراردادن هرزه نگاری کودکان از طریق سیستم رایانه ای
ب) پخش یا انتشار هرزه نگاری کودکان از طریق سیستم رایانه ای
ج) تهیه هرزه نگاری کودکان از طریق سیستمرایانه ای برای خود یا دیگری
د) دراختیار داشتن هرزه نگاری کودکان بر روی سیستم رایانه ای یا رسانه ذخیره ساز داده رایانه ای
2-جهت تحقق اهداف مندرج در بند1، واژه «هرزه نگاری کودکان» شامل موضوعات مستهجنی می شودکه به صورت تصویری و به طریق ذیل نمایش داده می شود.
الف) صغیری که به طور آشکار درحال ارتکاب عمل جنسی است
ب) شخصی که به عنوان یک صغیره ظاهر می شود و به طور آشکار درحال ارتکاب عمل جنسی است
3- جهت تحقق اهداف بند 2، واژه صغیر شامل تمام افراد زیر 18 سال است. عضو مورد نظر می تواند محدودیت نسبی کمتری را مقرر دارد که البته نباید کمتر از 16 سال باشد.
4- هرعضو میتواند حق عد اعمال تمام یاقسمتی از بند 1(د) و 1(ه)،2(ب) و3(ج) را برای خود محفوظ دارد. درمقررات کیفری ایران، حمایت افراد در برابر محتویات هرزه شامل تصاویر، نوشتجات، فیلم وغیره که عفت واخلاق عمومی را جریحه دار میکنند سابقا در ماده 213 مکرر قانون مجازات عمومی پیش بینی شده بود که ماده 640 قانون مجازات اسلامی در واقع تکرار این ماده محسوب میشود. در این دو ماده ذکری از کودکان به میان نیامده و از آنها حمایت خاص صورت نگرفته است. اما در برخی از مقررات دیگر، حمایت خاص از کودکان در برابر سوء استفاده جنسی دیده می شود. تبصره 3 ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند مقرر میدارد :« استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه ؟ فروش و تکثیرنوارهای غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرره برای عامل خواهد بود. یاماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 هرگونه بهره کشی و به کارگیری کودکان یا نوجوانان زیر 18 سال تمام را به منظور ارتکاب اعمال خلاف جرم می داند. با وجود این در فضای سایبر درمقررات کیفری کشوران نسبت به سلامت اخلاقی و روحی و جسمی افراد و علی الخصوص اطفال در برابر محتویات هرزه، تدبیر کیفری اندیشیده نشده است و بر همین اساس جرایم مرتبط بامحتوای موضوع ماده 16 پیش بینی شده که صرفا محدود به فضای سایبر است و شامل محیط واقعی یا خارجی نمی شود. جرایم مرتبط بامحتوا برخاسته از حقوق کیفری سایبری است که در کشورهای دیگرجا افتاده و درکنوانسیون نمود یافته است. اما این عنوان درادبیات حقوقی کشور ما غریب است و باید به مرور جای خود را بیابد. محتوا معادل عبارت content در زبان انگلیسی است، که ناظر به مضمون داده هاست. منظور در این جا، خود داده یا اطلاعات نیست وبلکه محتویات آن مد نظر است. این داده محتوا ممکن است تصویر، صوت، نوشته و.. باشد و از سویی نیز ممکن است مضر باشد یا مفید. در هرصورت درمفهوم عام، محتوا، داده محسوب میشود. جرایم مرتبط بامحتوا عمدتا ناظر به مضامین یا محتویاتی است که مضر میباشند. این محتویات عمدتا یافاقد ارزش حقوقی اند، یا اگر دارای ارزش هستند برخلاف حق و به صورت غیرقانونی درمحیط سایبر نمود یافته و از این حیث منظور ما داده های مضر از قبیل داده های ویروسی، کرمهای رایانه ای، ترواها و… نیستند؛ چه ویروسها، کرمها، ترواها و داده هایی از این قبیل ذاتا مضرو بی ارزش نیستند و در مواقعی میتوان از انها استفاده مجازکرد و از سوی دیگر از لحاظ عرف رایانه ای به این نوع داده ها محتوا یا داده محتواخطاب نمی شود. جرایم مرتبط با محتوا را نمی توان جرایم جنسی یا جرایم مرتبط با جنسیت نامید؛ چرا که در فضای سایبر جرم جنسی تحقق نمی پذیرد، واین ارائه یا انتشار محتویات مربوط به جرم جنسی یا عمل جنسی است که تحقق وعینیت می یابد. علاوه بر این کلیه جرایم مرتبط بامحتوا به امور جنسی نیست که بخواهیم این جرایم را جرایم جنسی بنامیم و مواردی دیگر همانند نشراکاذیب، افترا و غیره را نیز در بر میگیرد. جرایم مرتبط بامحتوا راجرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نمی توان نامید ؛ چراکه برخی ازجرایم مرتبط با محتوا همانندنشر تصاویر خانوادگی واسرار خصوصی دیگری و یا نشر اکاذیب اصولا ارتباطی با عفت عمومی ندارند و برعکس جنبه خصوصی انها بر جنبه عمومی غلبه داشته و جزء جرایم قابل گذشت محسوب می شود و نتیجتاً می توان ادعا داشت که جرایم مرتبط بامحتوا عنوان مناسبی است که معایب عناوین دیگر را نداشته ویا معیار محتوا یامضمون داده قابل تعیین وتفکیک است. حتی درمقام اختصار میتوان از اصطلاح «جرایم محتوایی» سودجست.
به مهمترین جرایم مرتبط بامحتوا به شرح زیر می توان اشاره کرد:
الف) هرزه نگاری اطفال و بزرگسالان
ب) افترا، توهین
ج)اهانت به مقدسات مذهبی
د) دعوت اطفال یاتحریک آنان به ارتکاب جرایم
ه) توریسم جنسی و استثمار جنسی
و) جرایم نشرالکترونیکی
ز) آموزش جرایم خطرناک
ج) نشر اکاذیب
ط) افشاء یا انتشار محتویات خصوصی

Share