کنش اجتماعی

کنش اجتماعی

همچنین نیازها با مشخص کردن اینکه آیا باید به شىء هدف نزدیک شد یا از آن دورى جست، نقش بسیار مهم در هدایت رفتار ما ایفا نموده و در نتیجه از خطرات و آسیب هاى احتمالى، ما را مصون مى‌دارند. «شدت رفتار» نیز با میزان قدرت نیازِ مربوط به آن، تعیین مى‌شود. اینکه انسان چه رفتارى را ابتدا باید انجام دهد و چه کارى را به بعد موکول کند، به ماهیت و نوع نیاز بستگى دارد. شدیدترین نیاز، فورى ترین توجه را دریافت خواهد کرد. از این منظر، نیازها یگانه عامل انگیزش رفتار محسوب مى‌شود، اما برخى این تبیین را کافى ندانسته و معتقدند که: «خودِ نیاز به تنهایى نمى‌تواند عامل فعالیت انسان باشد؛ زیرا نیاز نوعى نداشتن و کمبود است. آنچه مى‌تواند عامل فعالیت انسان و نیروى انگیزش باشد، احساس نیاز است. وقتى انسان چیزى را در خود احساس نیاز کرد و دانست که داشتن آن در بقاى او نقش دارد یا اینکه برای او نوعى ارزش محسوب شد، در جهت رسیدن به آن تلاش مى‌کند(سالاری فر و همکاران، 1390، ص 87-88).
2-4- کنش و کنش اجتماعی
منشأ نزاع در تحلیل رفتار انسان، اختلاف نظرى اساسى در این باره است که آیا مى‌توان عنصر گزینشها و تصمیم گیرى هاى فردى را به عنوان متغیرى مستقل در تحلیل پدیده هاى انسانى دخالت داد. این اختلاف به ابداع دو اصطلاح براى اشاره به اعمال و رفتار انسانها انجامیده است؛ نخست، اصطلاح «رفتار» که عمدتاً اندیشمندانى آن را به کار مى‌برند که عناصر اراده، گزینش و تصمیم گیرى فرد را در تحلیل دخالت نمى‌دهند؛ و عمل و کردار او را چیزى جز نوعى «واکنش مکانیکى در برابر محرکها» نمى‌دانند؛ و دوم، اصطلاح «کنش»(عمل) که در واقع کوششى در جهت ابراز جدایى از این نظریه ها به حساب مى‌آید؛ و مفاد آن به حساب آوردن رفتار انسان، به عنوان نوعى «فرایند فعال و خلاق ذهنى» است(ریتزر، 1374، ص 529؛ گیدنز، 1378، ص145).
کنش، رفتاری است که با معنی باشد. به اصطلاح وبر: «کنش آن رفتار انسانی است که دارای معنای ذهنی خاصی باشد»(وبر، 1374، ص3). کنش آنگاه که معطوف به دیگری باشد، و «رفتار دیگران در معانی ذهنی» کنشگر لحاظ شده باشد، کنش اجتماعی است (وبر، 1378، ص 3 و80).
گى رشه معیارهاى زیر را در مقام شناسایى کنش اجتماعی مطرح مى‌سازد. به نظر او، در یک کنش اجتماعى:
1. کنشگر، حضور یا وجود طرف دیگر و همچنین رفتار او را در مد نظر دارد؛
2. عمل او داراى نوعى ارزش نمادین براى طرف مقابل است و عمل آن طرف هم ارزشى نمادین براى او دارد؛
3. رفتار او، تحت تأثیر ادراک هریک از معانى رفتار خود و دیگرى است؛
4. این عنصر «حضور یا وجود دیگرى» مى‌تواند لزوماً عنصرى فیزیکى نباشد؛
5. «دیگرى» مى‌تواند لزوماً یک «فرد» نباشد؛
در بیانی کلی می توان «کنش اجتماعى» را تمامى انواع «حالات فکر، اح

Share