کفایت اجتماعی

کفایت اجتماعی

یونگ لایه سطحی ضمیر ناخودآگاه را که حاوی تجربیات شخصی است ناخودآگاه شخصی مینامد.(یونگ،14:1368). ناخودآگاه شامل تمام غریزهها و میلهایی است که واپس زده شده است و در حوزهی آگاهی نیست؛ ولی بیشتر اعمال و احساسات فرد، به وسیلهی نیروهای ناخودآگاه، برانگیخته میشود. اگرچه افکار و احساساتی که در ناخودآگاه بایگانی شده به راحتی در دسترس آگاهی فرد قرار نمیگیرد(فسیت:1384 ،38-36).
در ناخودآگاه سهراب، اندیشهی یافتن پدر و مهر پدری وجود دارد، اما به دلیل اینکه عقدهی قدرتطلبی در درونش رخنه کرده تمامی کیفیات، خصوصیات، احساسات و عواطفی که در راستای پدر یابی میبایست به خودآگاه او بیاید؛ طرد گردیده، و هر از گاهی محتویات این ناخودآگاه به خودآگاه میآید، اما کشش و جنبهی منفی قدرتطلبی او بیشتر است. و این محتویات به صورت پیوسته، از خودآگاه به ناخودآگاه و بالعکس در حال تبادل و جابجایی است.
4-2-1-1. عقده قدرت طلبی در شخصیت سهراب= (برتری جویی- قدرت مطلق)( خارق العاده بودن سهراب):
سهراب همچون پدر موجودی استثنایی است. در سه سالگی چوگان، در پنج سالگی تیر و کمان بدست میگیرد و در ده سالگی کسی هماورد او نیست:
1- الف) از زبان فردوسی :
چـــو یـــک مـاه شـد همــچو یـک سـال بود بـــرش چـــــو بـــــــر رستـــم زال بــود
چــو ســـــه سالـــــه شد زخم چوگان گرفت بــه پنجـــم دل تیـــر و پیکـــــان گــرفت
چــــو ده سالــــه شد زان زمیـــن کس نبود کـــــه یــارست بـــا او نبــــرد آزمــــــود
(فردوسی،175:1389،ب117-115).
از بین نظریههای اریکسون نظریهی”مراحل هشتگانهی زندگی” اهمیت بیشتری دارد. از این هشت مرحله، پنج مرحلهی اول همان مراحلی است که فروید در نظریهی خود آورده است(فروید،253:1954) اما اریکسون آن را گسترش میدهد و سه مرحلهی دیگر را به آن میافزاید که مربوط به مراحل بزرگ‌سالی است. این مراحل عبارتاند از: 1- طفولیت؛2- اوان کودکی، 3- سن بازی؛ 4- سن مدرسه؛ 5- نوجوانی؛ 6 – جوانی؛ 7 – میان‌سالی؛ 8- پختگی. در هر کدام از این مراحل، فرد با یک بحران و تعارض مواجه میشود. از نظر اریکسون شکلگیری شخصیت فرد در این مراحل بستگی به این دارد که فرد چطور با بحران پدید آمده در هر مرحله مواجه میشود و سعی در حل آن دارد؛ اگر موفق به حل بحران شود، میتواند با بحرانهای مراحل بعدی نیز مقابله کند(شولتز،243:1379 و اریکسون،25:1975).
از این هشت مرحله سه مرحله را در شخصیت سهراب میبینیم. یکی مرحلهی سن بازی( ابتکار در مقابل احساس گناه= هدف) و دیگری مرحلهی دیگر سن مدرسه (سازندگی در مقابل حقارت= لیاقت) است. این مرحله از حدود شش تا یازده سالگی را در بر میگیرد، از ویژگیهایی که اریکسون برای این مرحله در نظر میگیرد، و در سهراب نیز وجود دارد، احساس لیاقت و کفایت اجتماعی است. سهراب برای نشان دادن شجاعت و قدرت خود اقدام به کاری نشدنی و نافرجام میکند.
بر اساس نظریهی اریکسون در این زمان کودک به شدت اجتماعی میشود، سعی دارد مهارت و خلاقیت بیشتری از خود نشان دهد، و به اسباب بازیها – اعم از زنده و غیر زنده – و حیوانات مختلف علاقهمند میشود. کودک در این دوران برای آینده نقشه میکشد؛ از خود ابتکاراتی نشان میدهد که اگر از سمت والدین خوب پرورش داده نشود، دچار بحران این دوره (احساس گناه) خواهد شد و به دنبال آن احساس کم ارزشی و گوشهگیری خواهد کرد و خیلی به والدین خود متکی خواهد بود، به طوری که پیامد آن بیهدفی در زندگی خواهد شد(شاملو،80:1374). همانگونه که گفته شد سهراب از همان سه سالگی خود را با ابزار آلات جنگی وفق میدهد میتوان گفت این ابزار الات؛ در حکم اسباببازیهایی برای وی میباشد. صفت ابتکار، که اریکسون آن را از ویژگیهای دورهی سن بازی قرار داده است، در مورد سهراب صدق میکند. زیرا که در همین زمان است که از خود ابتکاری نو و ساختارشکن از خود بروز میدهد و آن هم بر هم زدن نظم موجود در پادشاهی ایران و توران است. احساس گناهی که در این دوران بر سهراب وارد میشود و او را وادار به چنین ابتکاری میکند؛ ندانستن نام و نشان پدر خود است. که همین مسئله سبب میشود او از گروه همسالان طرد شود.
1- ب) توصیف سهراب از زبان فردوسی آن زمان که رستم او را میبیند:
تـــو گفتــــــی همـــه تخــت سهـراب بود بـــــه ســـان یکـــی ســـرو شـــاداب بــــود
دو بــازو بـــــه کـــــردار ران هیـــــــون بــــرش چــــــون بـــــر پیل و چهره چو خون
(فردوسی،185:1389،ب489-488).
2) کژدهم در نامهای به کاووس، سهراب را اینگونه معرفی می‌کند:
بـــه بـــالا ز ســــــرو سهــــی بـــرترست چـــو خـــــورشید تابــــان بـــه دو پیکر است
بـــرش چـــون بــــــــر پیـل و بالاش برز نــدیــدم کســــی را چـــنان دســـت و گـــرز
چــو شمــشیر هنـــــــدی بـه چنگ آیدش ز دریــــا و از کـــــــوه تــــنگ آیــــــــدش
چـــو آواز او رعـــــــد غـــــرنده نیـــست چـــو بــــــازوی او تیـــــــغ بــــــرنده نیست
(همان:180،ب282-279).

Share