کشورهای توسعه یافته

کشورهای توسعه یافته

کنوانسیون تنوع زیستی در موارد متعددی به بازسازی و احیای تالاب ها اشاره داشته است. ماده 8 کنوانسیون فهرستی از تعهدات دولت های عضو را به منظور حفاظت برشمرده است. به طور خاص، بند F ماده 8 مقرر می دارد که دولت های عضو بایستی از طریق توسعه و اجرای طرح ها یا سایر استراتژی های مدیریتی در جهت احیا و بازسازی اکوسیستم های تخریب شده و ارتقای بازیابی گونه های در معرض خطر تا حد ممکن مناسب اقدام نمایند. بند h ماده 8 را نیز می توان به عنوان تعهدی در جهت احیا و بازسازی تالاب ها در نظر گرفت، حداقل در مواردی که علت تخریب وارد کردن عناصر بیگانه باشد. علاوه بر این، بند d ماده 10 اظهار می دارد که دولت ها بایستی تا حد ممکن و به نحو شایسته از جمعیت های بومی در جهت توسعه و اجرای اقدام جبرانی در مناطق تخریب شده به خصوص در مناطقی که تنوع زیستی کاهش یافته است، حمایت به عمل آورند. اقدامات احتیاطی در خصوص مناطق تالابی تخریب شده آشکارا بازسازی و احیای سایت تالابی مورد نظر به منظور بازگرداندن به وضعیت سابق می گردد. البته، اگر چه متعاهدین بایستی به اقدامات مذکور عمل نمایند، اما دولت ها فقط ضرورت دارد «تا حد ممکن و به نحو مطلوب و شایسته» تعهدات را انجام دهند. در واقع هنوز، این تکلیف نرم، کشور ها را به حمایت از اقدامات بازسازی تالاب ها تشویق می نماید.
متعاهدین بایستی گزارش های ملی را ارائه نمایند و نیز اقداماتی را که به منظور بازسازی و احیای اکوسیستم های تخریب شده را به آن متوسل شده اند را باید به بحث و شور گذارند.
3 – کنوانسیون بن و طرح های مدیریتی پرندگان آبی آمریکای شمالی
هدف کنوانسیون بن حفاظت از گونه های مهاجر، مانند بسیاری از گونه های وابسته به تالاب ها می باشد. کنوانسیون، گونه ها را به وضعیت حفاظتی مساعد و نا مساعد تقسیم بندی می نماید. در خصوص گونه های در معرض خطر (که در وضعیت های حفاظتی نا مساعد تقسیم بندی می گردد)، ماده 3 لازم می دارد که دولت های عضو در جهت بازسازی و احیای زیستگاه گونه هایی که به منظور برداشتن گونه ها از وضعیت در حالت انقراض دارای اهمیت است، به نحو عملی و ممکن اقدام نمایند. همچنین متعاهدین، بایستی در جهت رفع و از بین بردن اثرات مضر فعالیت هایی که به طور جدی از مهاجرات گونه های در معرض خطر جلوگیری به عمل می آورد، اقدام نمایند. کنوانسیون بن همچنین تالاب هایی را که زیستگاه گونه هایی بوده که هنوز در معرض خطر قرار نگرفته اند را تشویق می نماید. ماده 6 کنوانسیون، پیشنهاد می کند که دولت های عضو موافقتنامه های حفاظتی در ارتباط با ضمینه 2 گونه ها که هم راجع به وضعیت حفاظتی نا مساعد بوده و همچنین می توانند در حمایت و حفاظت های اضافی و مازاد نفع رسان باشد، موافقتنامه های حفاظتی منعقد نمایند. موافقتنامه های موضوع ماده 6 باید دربر دارنده مقرراتی راجع به بازسازی و احیای زیستگاه ها باشد. یک نمونه از موافقتنامه های مذکور، موافقتنامه پرندگان آبی آفریقایی – اوراسیایی (AEWA)که به منظور حفاظت از 172 گونه وابسته به تالاب است، انعقاد یافته است. طرفین این موافقتنامه بایستی سایت هایی را به منظور بازسازی و احیا مورد شناسایی قرار دهند و حفاظت، مدیریت، بازسازی و احیای این سایت ها را تقویت نمایند.
موافقتنامه منطقه ای دیگر که البته بر اساس کنوانسیون بن انعقاد نیافته است و بر گونه های وابسته به تالاب تمرکز دارد، طرح مدیریتی پرندگان آبی آمریکایی (NAWMP) است. کانادا و ایالت متحده آمریکا در سال 1986 این موافقتنامه را امظا نمودند و در سال 1994 مکزیک به آن ملحق گردید. یکی از اهداف ایم موافقتنامه احیای اردک، غاز و قو به سطح و میزان سال 1970 بود و ابزار اولیه به این منظور، بازسازی زیستگاه این پرندگان آبی بود. بنابراین باید گفت، یک بخش مهم از اقدامات حفاظتی بر اساس این موافقتنامه بازسازی و احیای تالاب ها است. برای مثال، در سال 1998 این موافقتنامه اهداف و برنامه های جدیدی را به منظور بازسازی بیش از 5.5 میلیون جریب از زیستگاه پرندگان آبی را تعریف کرد. 2
______________________________
1 Ibid, P.582.
2 Ibid, pp.583-585.
4 – کنوانسیون چارچوب ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی و پروتکل کیوتو
برخلاف موافقت نامه هایی که بر کارکردها و ارزش های سنتی تالاب ها همچون بودن زیستگاه پرندگان آبی و داشتن ارزش تفریحی تاکید و تمرکز داشتند، کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی (FCCC) یک مجموعه ای جدید از کارکردها و ارزش های اکوسیستمی را که بربازسازی و احیای تالاب ها تاکید دارد را پیشنهاد می دهد. تالاب ها می توانند به عنوان مخزن کربن و خنثی کننده انتشار گازهای گلخانه ای به کار روند. هدف کنوانسیون تغییرات اقلیمی، تثبیت غلظت گازهای گلخانه ای موجود در اتمسفر در سطح و میزانی که از مداخلات خطرناک انسان در سیستم اقلیمی جلوگیری نماید، می باشد. کنوانسیون مذکور، صرفا تعهدات نرمی را بر کشورهای توسعه یافته عضو به منظور بازگرداندن سطوح انتشار گازهای دی اکسید کربن و گلخانه ای به مقطع زمانی 1990 تحمیل می نماید.
پروتکل کیوتو در سال 1997 انعقاد یافت، تعهدات ویژه ای را بر کشورهای توسعه یافته در نظر گرفت. بسیاری از کشورهای اروپایی نمودند که سطح انتشار گازهای گلخانه ای را هشت درصد کمتر از سطح 1990 قرار دهند. ایالت متحده آمریکا به کم کردن تا سقف هفت درصد و کانادا و ژاپن تا سقف شش درصد موافقت نمودند.
بسیاری از مذاکرات بعد از پیمان کیوتو راجع به مخازن کربن بر نقش ایجاد جنگل، احیای جنگل و تخریب جنگل از جمله تالاب های جنگلی تمرکز دارد.1 بسیاری از تالاب ها می توانند به عنوان مخازن کربن به کار روند.
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت طی گزارشی اظهار می دارد که بازسازی و احیای تالاب ها می تواند شرایطی را در جهت ذخیره کربن فراهم نماید. با این وجود، نقش تالاب ها در ذخیره کربن، موضوع تحقیقات عملی جاری بوده و همچنین وابسته به نوع و ویژگی های سایت تالابی دارد. لذا، پتانسیل و ذخیره کربن توسط تالاب ها دلیل مضاعفی در بازسازی و احیای تالاب هاست، که این امر می تواند انگیزه ای برای ترغیب دولت های توسعه یافته به منظور اعمال و اجرای طرح های بازسازی و احیا در سایر کشورها باشد. بر اساس طرح ها و مکانیسم های بازسازی و احیای مشترک، یک کشور می تواند اعتباراتی را به منظور کاهش انتشار گازهای
______________________________
1 برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به :
Resolutions of the Valencia Conference: Resolution on Climate change and wetlands (Nov,26,2002), available at: http:// www.ramsar.org/key_res_viii_03_e.htm.
گلخانه ای به منظور بازسازی و احیای تالاب ها که در سایر کشورها قرار دارند، اعطا نماید. (gardner,2003,586)
در مجموع بر اساس نکاتی که در خصوص بازسازی و احیای مناطق تالابی گفته شد، باید اذعان داشت که قطعنامه ها و دستورالعمل های اسناد و موافقتنامه های بین المللی مذکور، دولت ها را به بازسازی و احیای مناطق تخریب شده تالابی توصیه می نمایند. لذا باید گفت در چارچوب حقوق بین الملل، بازسازی این قلمرو آبی در حد قواعدی نرم باقی مانده است. اما نظر به اهمیتی که محیط زیست تالاب ها داشته و آسیب های جدی که از ویرانی آن ها به جوامع انسانی و محیط زیست منطقه ای وارد می گردد، باید این قواعد نرم را دارای اهمیت دانست و تبدیل آن ها به عنوان قواعد سخت و الزام آور را پیشنهاد نمود.

3 فصل سوم: رویه دولت ها و حفاظت از محیط زیست تالاب ها

Share