کشاورزی

کشاورزی

آتشی فقط یک بار از این واژه استفاده کرده است :
«زیباترین شعر
کشیده نشدن کمان او توسط فاسقان نیست
بانویش اینک
پاهای پهلوان را می شوید
و از او می پرسد :
سرورم ! شطرنج بلدی ؟ می دانی اودیپ هم شطرنج بلد بود؟» (آتشی، 1386، ص 1822).

7-2-3-4- اورانوس
اورانوس به یونانی «اورئورانوس» به معنی «آسمان» است. زمین (گائیا) موقعی که از «خائوس» به وجود آمد، بدون دخالت نر، اورانوس را به وجود آورد؛ سپس با این پسر خود آمیزش کرد و تیتان ها و ماده تیتان ها زاده شدند که موجودات غول آسایی بودند که قبل از خدایان می زیستند. یکی از این تیتان ها، به نام «کرونوس» به گائیا کمک کرد تا اورانوس انتقام بگیرد؛ زیرا اورانوس به فرزندان خود خشم می ورزید و موقع تولد به زور آن ها را به بدن گائیا پس می راند. گائیا به پسر خود داسی داد و هنگامی که اورانوس به بستر گائیا آمد، که ونوس با این داس اندام تناسلی اورانوس را قطع کرد. از قطره های خون اورانوس، غولان و الهه گان انتقام و حوری های درخت زبان گنجشک پدید آمدند؛ اندام تناسلی اورانوس به دریا افتاد و بر کف امواج به جزیره ی قبرس (کوپروس) یا به روایتی به کوانرا رسید و درآن جا به الهه ی عشق، آفرودیته، تبدیل شد.
اورانوس نقش دیگری در اساطیر نداشت و یونانیان هیچ گاه او را نپرستیدند (گرانت-هیزل، 1384، ص 154).
به عقیده ی «دیودور دوسیسیل» اورانوس، نخستین پادشاه Atlante ها، اقوام پارسا و درستکار ساحل Ocean بود. وی نخستین بار آن ها را به اصول تمدّن آشنا ساخت و امور کشاورزی را به آن ها تعلیم داد. وی ستاره شناس ماهری بود و نخستین تقویم را از روی حرکت ستارگان اختراع کرد و به پیشگویی حوادث عمده ای که در دنیا رخ می داد، پرداخت.
پس از مرگ وی، احترامات خدایی درباره ی او معمول داشتند و به تدریج او را با خود آسمان برابر شتاختند. طبق این روایات اورانوس، چهل و پنج فرزند داشت که هجده تن آن ها از Titae (که بعدها گایا نام گرفت) متولّد شدند و عنوان تیتان از نام مادر آن ها اشتقاق یافته است.
اورانوس تقریباً وظیفه ای در افسانه های هلنی به عهده نداشته ولی «هزیود» دو پیشگویی را به او و «گایا» نسبت داده : یکی از آن ها این است که او به کرونوس خبر داد که سلطنت او موقعی به پایان خواهد رسید که به دست یکی از پسران خود شکست یابد و پیشگویی دیگر و این بود که زئوس را از پسر Metic (همسر زئوس) بر حذر داشت و به همین مناسبت، زئوس، در آن موقع که آتنا را آبستن بود، متیس را بلعید. (گریمال، 1367، ص 660)
آتشی فقط یک بار از این واژه استفاده شده است :
«زئوس
کپیده در خوابگاهش
اورانوس

Share