کرامت انسان

کرامت انسان

2-4-2-3-3-3)سازمان دهی اطلاعات:
کلید نوشتن گزارش های خوب «رعایت کامل چهار چوب اصلی آن، سازماندهی و کاربرد صحیح واژگان می باشد (کلارک، 98:1375).
عمل نگارش کندتر از تفکّر کردن صورت می گیرد، هنگامی که ذهن شما جلوتر از قدمتان حرکت می کند. افکارتان را حذف خواهید کرد با نوشتن رئوس مطالب مهم افکارتان حذف نخواهد شد. سپس آنچه را که می خواهید زیر هر عنوان رئوس مطالب بگنجانید، لیست نمایید. یادداشت های خود را باز بینی نموده وبه منظور تطابق با عنوانی در رئوس مطالب خود، هر جمله را شماره گذاری کنید (لوئیس،,1378: 136)
2-4-2-3-3-4)نوشتن گزارش: تنظیم گزارش روایی تحقیق
گزارش روایی تحقیق پلیس حقیقتاً گزارشی فنی، سازمان یافته، به ترتیب زمانی بوده که تمامی حوادث و رویداد های تحقیق را شرح می دهد. این حوادث و رویدادها عباتند از:
شما، به عنوان مأمور گزارش کننده، از طریق رویت یا شنیدن چیزی،اطلاعاتی دریافت می کنید؛ به عنوان مثال، از طریق بررسی یک صحنه جرم یا مصاحبه با قربانی یا شاهد.
شما نسبت به اطلاعات دریافتی اقدام می کنید. به طور مثال، با جمع آوری شواهد و مدارک، صحبت با شاهدان دیگر وغیره.
اقدامات شما باعث دریافت اطلاعات بیشتری می شود.؛ به طور مثال صحبت با شاهدان جدید جستجوی مناطق دیگر وغیره.
شما نسبت به اطلاعات دریافتی جدید اقدام می کنید.
این فرایند تا زمان رسیدن به تمام سرنخ ها، تکمیل تحقیق یا محول نمودن پرونده به نهادی دیگر از قبیل اداره کشف جرائم ادامه دارد.گزارش روایی تحقیق جنایی بایستی ابتدا صحنه را مشخص وتعیین کند: تاریخ، زمان، نحوه وارد شدن شما به پرونده و نوع حادثه را عنوان کند (هس ورابلسکی،1996: 51-52).
2-4-2-3-3-5)گزارش نویسی رایانه ای:
رایانه مجهز به قلم نوری نیز گزارش نویسی را آسان تر کرده است رایانه مذکور با استفاده قلمی ویژه امکان نگارش بر روی صفحه رایانه را ایجاد می نماید. بزرگ ترین مزیّت رایانه ای مجهز به قلم نوری کاربرد آسان آنها است. وارد کردن کد با این رایانه ها بسیار ساده می باشد معمولا لیستی از کد های صحیح فایل انتخاب ظاهر شده که با فشردن قلم کنار هر کدام اجرا می شود.
پیشرفت دیگر وارد کردن گزارش به کمک رایانه است این سیستم فعال حول محور کاربریسم عمل می کند. بدین صورت که کاربر رایانه از طریق نمایشگر های رایانه با ارائه سوالات از پیش طراحی شده به دیگر مسئولان امکان تکمیل گزارش ها را ظرف چند دقیقه می دهد. سیستم ثبت گزارش به وسیله رایانهCARE دفعات گزارش نویسی را کاهش داده و کیفیت ، دقت و سرعت آنرا بهبود بخشیده است. علاوه براین، اطلاعات مربوط به گزارش یکپارچه گزارش به طور خود کار جمع آوری می شود (کمندرس,1374: 50)
2-4-2-3-4)جستجو و بازرسی:
جستجو و بازرسی در بسیاری از تحقیقات جنایی امری بسیار مهم است زیرا از طریق آن، شواهد ومدارک دال بر ارتکاب جرم به وسیله مجرمان، به دست می آیند. به هر حال، درک مأمور تحقیق از قوانین مربوط به جستجو و بازرسی از اهمیّت یکسانی برخوردار است. هر جستجو و بازرسی باید کاملاً بر اساس درک محدودیت هایی که مأموران باید رعایت کنند، انجام می گیرد.
بازرسی یعنی بازبینی و بررسی به منظور یافتن چیزی است. جستجو و بازرسی امری تصادفی یا اتفاقی نیست، بلکه کاملاً هدایت شده و سازمان یافته است.
بازرسی یعنی تفحّص یک خانه یا چندین آپارتمان یا محوطه ساختمان یا بازرسی بدنی یک فرد به منظور کشف اموال غیر قانونی، مسروقه یا قاچاق یا شواهد ومدارکی که در تعقیب قانونی یک عمل مجرمانه و متهم کردن فرد قابل استفاده می باشند.
مأمورین تحقیق انواع مختلفی از تحقیق را انجام میدهند. آنها صحنه های جرم، مظنونین، اجساد، خودروها، اتاق های هتل، آپارتمان ها، منازل و دفاتر اداری را جستجو و بازرسی می کنند.
قانون گذار در اصول 39،37،25،23،22،20،19 قانون اساسی کشورمان بر کرامت انسان ارج نهاده و هرگونه تعرضی را جرم میداند و متخلف را برای قانون، مستحقّ مجازات دانسته است و در ق.آ.د کشورمان از ماده 78الی 111 نحوه بازرسی اماکن و منازل و کشف و ضبط آلات و عدوات جرم را مشروحاً توضیح داده است. با نگرش به اصول اشاره شده در قانون اساسی و قوانین ذکر شده، مشخص می شود کلیه اقدامات ضابطین قضایی در خصوص بازرسی از اماکن و منازل و بازرسی اتومبیل و افراد بایستی با اخذ مجوز قانونی ودر نظر گرفتن کلیه شرایط قانونی صورت پذیرد (ام.هس و بنت،1385: 205-206).
2-4-2-3-4-1)شرایط توجیه پذیری و قانونی بودن یک بازرسی:
حکم بازرسی صادر شده باشد.
بازرسی با اجازه دادن طرف مقابل همراه باشد.
بازرسی منضم به بازداشت قانونی باشد.
وضعیت اضطراری وجود داشته باشد ( همان:208).

Share