کدگذاری انتخابی

کدگذاری انتخابی

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ……………………………………………………………………………..134
4-1- یافته های کیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….135
4-1-1کدگذاری آزاد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………135
4-1-2 کدگذاری محوری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….136
4-1-2-1 شرایط علی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….136
4-1-2 -2 شرایط میانجی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..141
4-1-2-3 زمینه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….145
4-1-2-4 پیامد ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..147
4-1-2-5 استراتژی ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….171
4-1-3 کدگذاری انتخابی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….173
4-2 بخش یافته های کمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….177
4-2-1 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………….177
4-2-2 مرحله توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..177
4-2-2-1 یافته های توصیفی.(ویژه متاهلان )…………………………………………………………………………………………………………….178
4-2-2-2 یافته های توصیفی دو بعدی ………………………………………………………………………………………………………………………193
4-2-2-3- مرحله استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….195
4-2-3-1 یافته های توصیفی یک بعدی(ویژه مجردان ) ……………………………………………………………………………………………198
4-2-3-2 یافته های توصیفی دو بعدی ……………………………………………………………………………………………………………………213
4-2-3-3 مرحله استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..216.
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………..218
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….219

Share