کدگذاری انتخابی

کدگذاری انتخابی

سپس در مرحله دوم با توجه به خروجی این برنامه بر اساس htmL و تبدیل آن به فایل word، جدول اولیه با مشخصات زیر آماده شد. ستون اول: متن آیه و ترجمه؛ ستون دوم: متن انتخابی به عنوان شاهد اصلیِ کد اولیه؛ ستون سوم: شماره و نام سوره؛ ستون چهارم: شماره آیه.
3-4-3- مرحله سوم: ویرایش 2: (مرتب کردن الفبایی/ سورت کردنِ) «ویرایش1» و انجام دادن «ویرایش 2» جهت آماده شدن برای کدگذاری اولیه: با استفاده از متن مرحله 1و 2 و منظم کردن ستون ویرایش1، کدهای «ویرایش 1» اصلاح شد و یک ستون به نام «ویرایش 2» به ستون های قبلی جدول افزوده شد.
3-4-4-مرحله چهارم: کد گذاری اولیه: (مرتب کردن الفبایی/ سورت کردن) ویرایش2 و انجام دادن کدگذاری اولیه جهت آماده شدن برای کدگذاری محوری: در این مرحله با منظم کردن کدهای ستون «ویرایش 2»، با اضافه کردن یک ستون دیگر به جدول، کد اولیه قابل فهم و قابل انتقال به دیگران انتخاب و در ستون ایجاد شده، قرار داده شد.
3-4-5- مرحله پنجم: کد گذاری محوری: (مرتب کردن الفبایی/ سورت کردن) کدهای اولیه و انجام دادن کدگذاری محوری جهت آماده شدن جدول برای کدگذاری انتخابی(گزینشی): در این مرحله با منظم کردن ستون «کد اولیه»، یک ستون دیگر به جدول اضافه شد و هر دسته از کد های اولیه ذیل یک عنوان کلی تر(کد محوری) قرار داده شد.
3-4-6- مرحله ششم: کد گذاری محوری: (مرتب کردن الفبایی/ سورت کردن) کدهای محوری برای کدگذاری انتخابی(گزینشی): در این مرحله با منظم کردن ستون کد محوری، زمینه برای کد گذاری گزینشی فراهم گردید.
3-4-7- مرحله هفتم : کد گذاری گزینشی: (مرتب کردن الفبایی/ سورت کردن) کدهای محوری و کدگذاری انتخابی(گزینشی): پس از منظم کردن کدهای محوری در جدول مرحله قبل، یک ستون دیگر به جدول اضافه شد و هر دسته از «کدهای محوری» ذیل یک عنوان کلی تر یعنی «کد گزینشی» قرار داه شد. برای سهولت کار و کم شدن ستون های جدول، از این مرحله به بعد، ستون اولی(متن آیه و ترجمه) از جدول حذف گردید.
3-4-8- مرحله هشتم : تکمیل کد گذاری گزینشی: (مرتب کردن الفبایی/ سورت کردن) کدهای گزینشی و آماده شدن برای مرحله یاداشت نویسی: پس از منظم کردن کدهای گزینشی و دسته بندی آنها زمینه برای تنظیم مؤلفه های شکل دهنده هر دسته از کد های محوری فراهم گردید. با جدا کردن هر دسته محوری در مرحله بعد، مؤلفه های مربوط به هر کد، نوشته و سپس یادادشت نویسی شروع گردید.
3-4-9- مرحله نهم : انتخاب یکی از کدهای محوری (برای مثال نظارت خداوند) به منظور حذف آیات و مفاهیم تکراری در کد گذاری اولیه و نشان دادن ارتباط کدهای اولیه، محوری و گزینشی بر اساس (تنظیم الفبایی/ سورت کردن) کدهای اولیه: با توجه به اینکه محورهای متعددی در تحقیق مورد نظر اثرگذار بودند، هر یک از محورها از جدول اصلی جدا و برای بازنگری مجدد و تنظیم نهایی کدهای اولیه و بازنگری در ارتباط آنها به موضوعِ مورد نظر و قانع شدن از جهت ظهور آیه بر کدهای اخذ شده در جدولی مستقل قرار داده شدند. مؤلفه های شکل دهنده کد های محوری و یاداداشت ها بر اساس این جدول تنظیم گردید.
3-4-10- مرحله دهم: با توجه به اینکه در نوشتن یاداداشت ها در کدهای محوری، نیازی به تکرار کد محوری و کد گزینشی نبود، در این مرحله دو ستون «کد محوری» و «گزینشی» از جدول حذف و برای کد های محوری و مؤلفه های آن جدول مستقل آماده شد.
3-4-10- مرحله یازدهم : تنظیم جدول کد های محوری و مؤلفه های آن.
برای آگاهی بیشتر از این مراحل و به منظور نشان دادن جداول مورد نظر، این مراحل به عنوان ملحقات به انتهای تحقیق افزوده شده اند.
فصل چهارم
یافته‌های تحقیق
قبل از ورود به مباحث تفصیلی بحث این نکته قابل ذکر است که تدوین مباحث کنترل اجتماعی از دیدگاه آموزه های قرآن کریم، بر این اساس بوده است که خداوند به عنوان حاکمِ جهان، برنامه ای را برای هدایت انسانها و رسیدن آنان به کمال در دنیا تنظیم کرده است؛ تخلف از این دستورها و برنامه ها که اعم از باورها، ارزشها و هنجارها، است می تواند مانع رسیدن اشخاص به این اهداف باشد؛ بدین سبب می توان مدعی شد که قرآن برای کنترل این کنش های کجروانه انسانها، الگویی را ارائه کرده است که با استخراج و الهام از آن، می توان به الگویی دست یافت که برای جامعه بشری نیز قابل استفاده باشد. در این تحقیق با توجه به این پیش فرض، سعی شده است الگویی را که خداوند به عنوان حاکم مطلق برای کنترل کنش های کجروانه انسانها ارائه کرده است، از آموزه های قران کریم استخراج و به شکل منسجم تدوین و در اختیار جامعه علمی قرار گیرد. البته با الهام از این الگو می توان راهکارهای کنترل کجروی برای نظام جمهوری اسلامی نیز تدوین نمود.
با توجه به مباحث فوق و پرسش های تحقیق و با استفاده از روشِ کیفی گرانددتئوری، و توضیحات ارائه شده در فصول قبل، در این فصل، نتایج به دست آمده از مراجعه به تمام آیات قرآن در باره کنترل کجروی ارائه می‌شود. پرسش های تحقیق که برای یافتن پاسخ به آنها به قرآن مراجعه شد، عبارتند از: 1. انواع کنترل و راهکارهای اجرایی آنها از دیدگاه آموزه های قرآن، کدام است؟2. دیدگاه آموزه های قرآن درباره مجازات و تنبیه کجروان چیست؟
برای یافتن پاسخ پرسش های فوق، از دیدگاه آموزه های قرآن، همه آیات قرآن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و با استفاده از دانش جامعه شناسی و دقت های ابداعی محقق، کدهای اولیه در این باره، انتخاب و همانطور که در فصل سوم نشان داده شد در جدولی در مقابل هر آیه نوشته شد و پس از کنار هم قرار دادن کدهای مشابه از نظر معنایی، کد گذاری محوری و سپس گزینشی انجام گرفت.
آنچه در این فصل تحت عنوان کلی به عنوان زیر بخش معرف می شود در واقع کد گزینشی است که حاصل کدگذاریهای اولیه و محوری است که بر اساس آیات مختلف انجام گرفته است. به بیان دیگر هر یک از کدهای گزینشی مطرح شده در این فصل، پس از مطالعه تمام قرآن و استخراج و کدگذاری اولیه و محوری تمام آیات مربوط به آن، حاصل شده است. برای مثال «نظارت خداوند بر کنش های اشخاص» پس از مطالعه تمام قرآن و انتخاب 347 آیه و نوشتن 45 کد اولیه و 4 کد محوری حاصل شده است. اما در مرحله ارائه مطالب، ابتدا کد گزینشی به عنوان زیربخش ذکر می شود و سپس جدول کدهای اولیه و کدهای محوری بعد از آن می آید و سپس به یاداداشت نویسی کدهای محوری پرداخته می شود و در نهایت در فصل پنچم، نتیجه گیری از کل مباحث ارائه خواهد شد.
ترتیب ارائه مطالب بدین صورت است که با توجه با پرسش های تحقیق و موضوعات مرتبط با آن، یافته ها تحت چند عنوان، مرتب می‌شوند و نتایج مربوط به هر عنوان در ذیل همان عنوان ارائه می‌گردد. مطالب ذیل هر عنوان، در سه «زیر بخش» با عناوین کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی به ترتیب مطرح می‌شوند. بنابر این، بر اساس نظریه زمینه ای که بر پایه استقراء مبتنی است، ابتدا کدهای اولیه پس از چند مرحله ویرایش، شناسایی شدند و سپس به کد گذاری محوری و سرانجام گزینش، پرداخته شد. مجموعه عناوینی که در باره کنترل کجروی از دیدگاه آموزه های قرآم کریم بدست آمد، عبارتنداز :
حکیمانه بودن هنجارها
نظارت خداوند بر کنش های انسان؛
نظارت انسانها بر کنش های همدیگر؛

Share