کتاب مقدس

کتاب مقدس

من یوسف توام چه بخواهی چه نخواهی
این را حکایت ها و پیمبران گفته اند و کتاب ها باز خواهند گفت
پس دلو را فرو فرست عزیز من ! » (همان ، ص1710)
«تو اگر کم بودی ، من –که چاهم –
راز نایاب کدامین یوسف را
لای پیراهن خونین می بردم پیش پدر
که دماغش
بوی گرگ و پیراهن را تشخیص نداد» (همان ، ص1810)
نمونه های دیگری که آتشی از این واژه استفاده کرده است :
صفحه 641 ، صفحه 1711 ، صفحه 1712 و صفحه 1867 .
14-3-3-4- یوشع
«حضرت یوشع بن نون» از پیامبران بنی اسرائیل و جانشین حضرت موسی (ع) و از فرزندان افرائیم بن یوسف بود . پس از موسی به مدت سی سال زنده بود ، کار بنی اسرائیل را سامان بخشید و پیشوایی او بنی اسرائیل به جنگ عمالقه رفتند و شهراریحا و سرزمین فلسطین فتح کردند . بنا به کتاب مقدس وی از پیامبران بنی اسرائیل و جانشین موسی بود . عبور بنی اسرائیل از رود اردن تحت فرماندهی وی انجام گردید .
صحیفه ی یوشع نیز منسوب به اوست . اواز نسل افرائیم فرزندیوسف بود وجزء 12 نفری بود که موسی برای بازرسی سرزمین موعد فرستاد و چون هنگام بازگشت به همراه کالیپ تنها کسانی در میان بنی اسرائیل بودند که آماده ی جنگ برای سرزمین موعود بودند . ولی چون قوم از جنگ برای خدا ترسیدند و از دستور خدا سر باز زدند و قصد سنگسار آن ها و موسی (ع) را کردند خدا آنها را چهل سال در صحرا سرگردان کرد پس از آن در میان ششصد هزار مرد بالای بیست سال بنی اسرائیل، کالیب و یوشع ، تنها کسانی بودند که به کنعان وارد شدند .
مشابه همین داستان بدون ذکر نام یوشع و اشاره به دو نفری که قوم خود را به جنگ دعوت کردند عیناً در قرآن آمده است . البته به عقیده ی مسلمانان ، طبق حدیثی از «محمدبن عبدالله » هم ، ضمن یاد آوری این مطلب از جمعیت ششصد هزار نفری بنی اسرائیل و نام یوشع بن نون و کالیب بن یافتا به عنوان تنها کسانی که به غیر از موسی و هارون دعوت خدا را پذیرفته اند سخن رفته است . همچنین در برخی از احادیث نام دیگر یوشع بن نون «ذوالکفل» گفته شده است که دوبار در قرآن آمده است در احادیث اسلامی یوشع بن نون ، از جمله کسانی است که در زمان ظهور مهدی رجعت کرده و مانند عیسی کنار او خواهد بود . (اردلان جوان ، 1385 ، صص 265 و 266)
در قرآن مجید نام یوشع ذکر نشده است ولی مفسدان و محققان در تفسیر آیه های 12 و 23 سوره ی مائده و آیه ی 60 سمره ی کهف به داستان زندگی او پرداخته و این آیات را منطق بر یوشع دانسته اند : در تفسیر آیه ی دوازده سوره ی مائده چنین آمده است : از میان آنان دوازده سالار گماشتیم . موسی(ع) به فرمان خداوند دوازده سالار و نقیب را از میان اسباط دوازده گانه بنی اسرائیل برگزید تا از اخبار سرزمین شام یا سرزمین مقدس و مردم ستمگر پرس و جو کنند .موسی(ع )آن دوازده تن را به آن سلمان اعزام کرد یوشع بن نون از زمره ی آن دوازده نقیب بود که سرانجام فتح آن دیار نیز به دست وی صورت پذیرفت .
همچنین در تفسیر آیه ی 60سوره ی کهف در داستان موسی و خضر ، یوشع بن نون را یکی از دو مصاحب موسی (ع) را دانسته اند . مورخان عمر یوشع بن نور را 120سال و محل دفن وی را کوه افرائیم ذکر کرده اند .
طبق نقل مشهور موسی (ع) در وادی تیه از دنیا رفت و پس از وفات او نبوت وصلی آن حضرت یوشع بن نون که از اولاد افرائیم بن یوسف بود منتقل شد در حدیث آمده است که حضرت موسی (ع) در مرگ هارون گریبان پاره کرد . حضرت موسی (ع) پیش از وفاتش حضرت یوشع بن نون را وصلی خود ساخت . موسی در واپسین روزهای عمر خود الواح مقدی را که احکام خدا در آن نوشته بود به ضمیمه ی زره ی خود و یادگاری های دیگری در آن نهاد و به وصلی خویش سپرد . یوشع بن نون در 97سالگی و وصایت رسید . یوشع ، بنی اسرلئیل را به جنگ امالقه برد و پس از مدتی با آن ها جنگید خدای تعالی پیروزی را نصیب او کرد و شهر اریحا را فتح کرد و بنی اسرائیل را در آن شهر سکونت داد.
در روایتی آمده است که یوشع بن نون 30سال پس از موسی زنده بود و در این مدت سرو سامانی به کار اسرائیل داد و با دشمنان آنها جنگید و همه را قلع و قمع کرد و سرزمین فلسطین و شامات را میان آن ها تقسیم نمود از جمله کسانی که بر ضدّ او قیام کردند ، «صفورا» همسر موسی(ع) بود که جمعی از بنی اسرائیل را با خود همراه کرد و به جنگ یوشع آمد . ولی شکست خورد و اسیر گردید امّا یوشع با کمال بزرگواری با او رفتار کرد و او را به خانه ی خود باز گرداند . نظیر آن چه در جنگ جمل اتّفاق افتاد . مورّخان عمر یوشع بن نور را 126 یا 120 سال نوشته اند و قبر او را برخی از تواریخ ، در کوه افرائیم در فلسطین ذکر کرده اند . (پاک نیا ، 1388، صص 276 ، 278)
آتشی فقط یک بار از این واژه استفاده کرده است :
«الف لام میم
الله گفت :

Share