کتابخانه های عمومی

کتابخانه های عمومی

1- موضوع و هدف پژوهش را تعیین و به روشنی تعریف کنیم و به عبارت دیگر حقیقت و خصوصیّتی را که قصد آشکار ساختن آن را داریم باید مشخّص نماییم.
2- سؤال هایی از فبیل سؤالاتی که در زیر می آید باید مطرح کرد و در صدد یافتن پاسخ مناسب برای آنها باشیم :
الف) چگونگی و نوع جمع آوری اطّلاعات
ب) چگونگی انتخاب نمونه
ج) چگونگی و نوع وسایل و مشاهدات تکنیکی که برای انجام پژوهش مورد نیاز است
د) آیا برای جمع آوری اطّلاعات به آزمایش نمونه ای نیاز است؟
ه) آیا به آموزش افرادی که مأمور جمع آوری اطّلاعات می شود نیاز است؟
3- اطّلاعات لازم را باید جمع آوری کرد و سپس با واقعه نویسی به صورت توصیفی پرداخت.
4- گزارشی از نتایج و یافته ها تنظیم شود.
جامعه ی آماری :
جامعه ی آماری مورد تحقیق کلیّه ی مدیران واحد های آموزشی منطقه ی تبادکان می باشد که تعداد این جمعیّت ( جامعه ) در منطقه نفر می باشد. از این تعداد نفر مدیر مرد می باشند و نفر از مدیران زن می باشند.
نمونه ی آماری ( جمعیّت نمونه ) :
به منظور صرفه جویی در وقت، نیروی انسانی، پراکندگی و دور افتادگی مدارس در سطح منطقه، به جای تحقیق در مورد تمامی افراد جامعه ی آماری از این جامعه ( جمعیّت ) نمونه ی آماری انتخاب می گردد.
شیوه ی گزینش جمعیّت آماری ( جامعه ی نمونه ) :
نمونه گیری به روش تصادفی و با استفاده از جدول اعداد تصادفی به عمل می آید و این به خاطر این است که حجم جامعه ی مورد نظر بسیار بزرک و نا محدود است و دسترسی به همه ی آنان مقدور نیست و از طرفی نیز احتمال انتخاب شدن برای تمامی مدارس برابر و انتخاب هر کدام مستقل از دیگر مدارس باشد.
نمونه ی مطلوب از بین مدیران به این صورت انتخاب می گردد که ابتدا فهرستی از اسامی کلیّه ی مدارس در سطح منطقه تهیّه کرده و بر اساس ترتیب حروف الفبا از شماره ی 1 تا شماره گذاری می کنیم. بعد یک عدد را به صورت تصادفی انتخاب می کنیم و بعد به فاصله ی 3 تا 3 تا انتخاب می کنیم تا به جهت نمونه یعنی نفر مدیر مرد و نفر مدیر زن دست پیدا کنیم. و بعد تحقیق را در این مدارس انجام می دهیم.
وسیله ی تحقیق ( روش جمع آوری اطّلاعات ) :
در اغلب موارد تماس مستقیم با آزمودنی ها که اساس جمع آوری اطّلاعات از طریق مصاحبه است، وقت فراوان می گیرد و یا گران تمام می شود و گاهی غیر ممکن است. به همین لحاظ در این گونه موارد محقّقان علوم تربیتی و انسانی برای دستیابی به حقایق مربوط به گذشته ی حال یا پیش بینی وقایع و اغلب شرایط آینده از پرسشنامه استفاده می کنند.
در این تحقیق برای دستیابی به اطّلاعات مورد نیاز و شناسایی بیشتر موضوع با مراجعه به کتابخانه های عمومی از جمله آستان قدس و کتابخانه ی دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز آموزش عالی ضمن خدمت بیشترین کمک را از مطالب پژوهش نامه ها و کتب موجود در کتابخانه ها دریافت کردیم ولی به منظور تجزیه و تحلیل و استنباط منطقی از یافته ها از روش پرسشنامه ها استفاده می شود.
در مقایسه با مصاحبه، پرسشنامه در اغلب شرایط عملی تر و آسان تر است و به ما امکان می دهد تا نمونه های بزرگ تر را مطالعه و برّرسی کنیم.
از دیگر محاسن پرسشنامه، یکنواخت بودن آموزش است که برای تکمیل کردن پرسشنامه به آزمودنی ها داده می شود و همچنین یکسان بودن تقریبی شرایط آنان در موقع تکمیل کردن پرسشنامه است. از طرف دیگر پرسشنامه ها معایبی مانند احتمال عدم فهم و برداشت یکسان آزمودنی ها از سؤالات پرسشنامه نیز دارد، زیرا امکان تهیّه و تنظیم تعدادی سؤال که همه ی آنها برای هر خواننده ای واضح و روشن و قابل فهم باشد بسیار کم است.
روش و چگونگی تهیّه ی پرسشنامه :

Share