کامل

کامل

6/0 متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ ظاهری خاکستری و رنگ اصلی خاکستری روشن وحاوی رگه های پر شده با کلسیت اسپاری
2/0 متر شیل نازک لایه به رنگ ظاهری کرم و رنگ اصلی خاکستری
5/0 متر سنگ آهک متوسط تا ضخیم لایه به رنگ ظاهری خاکستری تا قهوه ای و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایومیکرایت، پکستون و حاوی رگه های پر شده با کلسیت اسپاری، خار اکینید و روزن داران پلانکتونی با حجره های کامل تا قسمتی پر شده از پیریت
1/0 متر شیل نازک لایه به رنگ کرم تا خاکستری
2/1 متر سنگ آهک متوسط تا ضخیم لایه به رنگ ظاهری خاکستری تا قهوه ای و رنگ اصلی خاکستری روشن و در بعضی قسمت ها به رنگ ظاهری سفید چرک، با رخساره بایومیکرایت،
وکستون و حاوی رگه های پر شده با کلسیت اسپاری و خار اکینید
1/0 متر شیل نازک لایه به رنگ کرم تا خاکستری
2/1 متر سنگ آهک متوسط لایه به رنگ ظاهری کرم تا خاکستری و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایو میکرایت، وکستون تا پکستون و حاوی خار اکینید
3/0 متر شیل نازک لایه به رنگ کرم تا خاکستری
5/0 متر سنگ آهک متوسط تا ضخیم لایه به رنگ ظاهری کرم و رنگ اصلی خاکستری روشن
2/0 متر شیل نازک لایه به رنگ کرم تا خاکستری
3/1 متر سنگ آهک متوسط لایه به رنگ ظاهری کرم و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایومیکرایت، وکستون و حاوی شکم پا
2/0 متر شیل نازک لایه به رنگ ظاهری کرم تا قهوه ای روشن و رنگ اصلی خاکستری
2/0 متر آهک مارنی متوسط لایه به رنگ خاکستری روشن با رخساره بایومیکرایت، مادستون تا وکستون و حاوی رگه های پر شده با کلسیت اسپاری و روزن داران پلانکتونی با حجره های پر شده از پیریت
2/0 متر شیل نازک لایه به رنگ ظاهری کرم تا قهوه ای روشن و رنگ اصلی خاکستری
9/0 متر سنگ آهک متوسط لایه به رنگ ظاهری کرم تا خاکستری و رنگ اصلی خاکستری روشن
3/0 متر شیل نازک لایه به رنگ کرم تا خاکستری
1 متر سنگ آهک نازک تا متوسط لایه به رنگ ظاهری کرم و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایومیکرایت، پکستون و حاوی خار اکینید
8/2 متر سنگ آهک نازک لایه به رنگ ظاهری کرم و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایومیکرایت، وکستون تا پکستون و حاوی اکینید و خار اکینید، قطعات پوسته بی مهرگان و روزن داران کف‌زی
3/0 متر شیل نازک لایه به رنگ کرم تا خاکستری
1 متر سنگ آهک متوسط لایه به رنگ ظاهری کرم تا خاکستری و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایومیکرایت، وکستون و حاوی خار اکینید
2 متر سنگ آهک نازک تا متوسط لایه به رنگ ظاهری کرم تا خاکستری و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایومیکرایت، وکستون و حاوی اکینید و روزن داران پلانکتونی با حجره های پیریتی شده

Share