کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

شکل 4-14: بخشی از مقطع برانبارش CO-CRS بر روی داده‌های واقعی با دور‌افت مشترک 2000 متر

شکل 4-15: بخشی از مقطع برانبارش CRS بروی داده‌های واقعی
همانطور که در شکل‌های(4-12) تا (4-15) مشاهده می‌شود، با افزایش میزان دورافت مشترک انتخابی، جزئیات کمتری از رخدادهای بازتابی نمایانده می‌شود، بطوری که در دورافت مشترک 2000 متر، مقطع برانبارش تفاوت چندانی با مقطع برانبارش معمول CRS در شکل (4-15) ندارد. این موضوع به دلیل انتخاب دورافت‌های مشترک 2000 متر می‌باشد؛ زیرا در دورافت‌های زیاد انرژی دریافتی گیرنده‌ها تضعیف می‌شود و در نتیجه برانبارش این رخدادهای ضعیف، کیفیت مقطع بازتابی را کاهش می‌دهد.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری
در سال‌های اخیر روش‌های متنوعی برای بالا بردن کیفیت مقاطع برانبارش بدست آمده از روش برانبارش CRS بکار گرفته شده است. روش‌هایی مانند روش برانبارش توسعه یافته CRS مان (2002)،روش برانبارش CDS که در واقع روش تصحیح شده‌ی CRS است و روش برانبارش FO-CDS را می توان نام برد. هر یک از این روش‌ها مزایا و معایبی دارند؛ که پرداختن به آن خارج از حوصله‌ی این پایان‌نامه است.
در این پایان‌نامه با بهره‌گیری از روش CO-CRS، سعی شده‌است تا کیفیت مقطع برانبارش از لحاظ پیوستگی بازتاب‌های لرزه‌ای بهبود یابد. همانطور که در فصل چهارم در شکل‌های (4-10) و (4-11)مشاهده شد، پیوستگی بازتاب‌ها در روش CRS با دورافت مشترک بهتر از روش برانبارش CRS است. در روش برانبارش CO-CRS علاوه بر بهبود پیوستگی بازتاب‌ها، در نواحی که داده‌ها از پوشش مناسبی برخوردار نیستند؛ تصویرسازی مطلوب‌تری صورت گرفته است.
در مرحله بعد با مقایسه مقاطع برانبارش با دورافت‌های مشترک متفاوت، بهترین عملکرد روش برانبارش CO-CRS در داده‌های واقعی که در دورافت مشترک 500 متر بود، بدست آمد. همانطور که در شکل‌های (4-12) تا (4-15) مشاهده شد، با انتخاب دورافت بیشینه کیفیت مقطع برانبارش بدست در لایه‌های سطحی کاهش می‌یابد. زیرا در دورافت‌های زیاد انرژی دریافتی گیرنده‌ها تضعیف می‌شود در نتیجه برانبارش این رخدادهای ضعیف، کیفیت مقطع بازتابی را کاهش می‌دهد. در صورتی که با انتخاب دورافت‌های مشترک خیلی کوچک، اطلاعات عمق‌های پایین تر از دست خواهد رفت. در این صورت می‌توان با انتخاب دورافت مشترک مناسب، برانبارش مناسبی در این مرحله از پردازش را داشته باشیم.
منابع و مراجع
مراجع
ادیبی، ا.، 1388، پردازش داده های لرزه نگاری بازتابی به روش برانبارش CRS ، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود.
بالارستاقی،م.، 1391، تصویرسازی لرزه ای ساختارهای پیچیده با استفاده از روش برانبارش سطح بازتاب مشترک با دور افت محدود، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود.
سلیمانی منفرد، م.، 1388، برانبارش سطح پراش مشترک، ارائه یک روش نوین در حل مساله تداخل شیبها، پایان نامه دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود.
Baykulov,M (2009) . Seismic imaging in complex media with the Common Reflection Surface stack. PhD thesis , University of Hamburg
Bergler, S. (2004). On the determination and use of kinematic wavefield attributes for 3D seismic imaging. Logos Verlag, Berlin.
Bergler, S. (2001). The Common-Reflection-Surface Stack for Common Offse Theory and Applicationt: Ph.D. thesis, University of Karlsruhe, Germany.
Jäger, R., (1999), The Common Reflection Surface Stack – Theory and Application: Master’s thesis, University of Karlsruhe, Germany.
Jäger, C. (2005). Minimum-aperture Kirchhoff_ migration with CRS stack attributes. Logos Verlag, Berlin.
Kienast, M., (2007), CRS stack based limited-apertuer Kirchhoff migration-application and comparison in time and depth domain: Master’s thesis, University of Karlsruhe, Germany.
Liner, L. (1999). Concepts of normal and dip moveout. Geophysics, 64:1637–1647.

Share