کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده های سامانه ۱۳۷ شهرداری …

رویکردهای اجرایی مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

 • پیگیری کلیه فعایت ها و ماموریت ها با توجه به تلاش علمی وجهادی.
 • بهره گیری درست از سرمایه های انسانی و اجتماعی.
 • نهادینه کردن فرهنگ شهروند مداری.
 • توجه به اطلاع رسانی، آموزش همگانی و مشارکت به عنوان سه رکن اساسی جلب مشارکت مردم.
 • بهره گیری موثر از دانش روز فن آوری اطلاعات(http://137.tehran.ir).

چشم انداز مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

 • معماری صحیح در جهت دریافت و رسیدگی به کلیه نیازمندی های شهروندان در حوزه مدیریت شهری از طریق بارگذاری پیام های مرتبط با واحدهای اجرایی.
 • استقرار نظام جامع جذب و سازماندهی منابع نیزوی انسانی درمرکز.
 • تجهیز امکانات ستادی و نیز پیگیری تجهیز امکانات عملیاتی صف به ابزارهای نوین علمی روز با هدف ارتقای سرعت، صحت و کیفیت در نحوه دریافت و اجرای پیام و با رویکرد کاهش هزینه ها و صرفه جویی و شفافیت در اقلام و کالاهای مصرفی.
 • تلاش به منظور استقرار سیستم واحد مدیریت شهری با محوریت مرکز ۱۳۷، استقرار سیستم های استاندارد کیفیت خدمات، تحقق مدل های عملیاتی مدیریت ارتباط با شهروندان به عنوان اصلی ترین مشتریان شهرداری، استفاده و بهره گیری از سیستم های اطلاعات جغرافیایی و موقعیت یاب از طریق آخرین دستاوردهای ناشی از فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی.
 • تولید محتو و فرهنگ سازی جهت آشنایی و نزدیکی هرچه بیشتر شهروندان جهت استفاده از خدمات این مرکز برای مشارکت در مدیریت شهر.
 • برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

 • پیگیری عملیاتی و میدانی، نظارت دقیق بر اجرا و صحت عمل، بازرسی هوشمندانه جهت پاسخ گویی صحیح و موثر. (http://137.tehran.ir)

ساختار سازمانی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷
شکل ۲-۲ساختار سازمانی سامانه مدیریت شهری سامانه ۱۳۷-ماخذ: مرکز مدیریت سامانه ۱۳۷
مدل مفهومی تحقیق
یکی از ابعاد توسعه ی مدیریت شهری به کارگیری فن آوری های نوین اطلاعاتی می باشد. همان طور که بیان شد، شهرداری تهران در اقدامی ابتکاری با به کار گیری این فن آوری و به منظور جلب مشارکت مردم در اداره ی امور شهر، اقدام به راه اندازی مرکز مدیریت شهری سامانه ۱۳۷ نموده است. از طرف دیگر با گذشت بیش از ۶ سال از راه اندازی این مرکز، بانک اطلاعاتی سامانه ۱۳۷ حاوی داده های ارزشمندی در زمینه ی مسائل شهری می باشد، که با انجام داده کاوی بر روی این داده ها می توان به کشف دانش پنهان میان آن پرداخت و مدیران شهری را در ارائه ی مطلوب خدمات شهری به شهروندان یاری رساند.
افزایش مشارکت مردمی
به کارگیری فن آوری های نوین اطلاعاتی
خوشه بندی
طبقه بندی
پیش بینی
قوانین وابستگی
تسهیل در امر تصمیم سازی
تخصیص بهینه منابع
آمادگی بیشتر در مقابل معضلات شهری
شکل۲-۳ مدل مفهومی تحقیق
ادبیات یاپیشینه تحقیق

 • تحقیقات داخلی

سامانه ی مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری تهران تاکنون موضوع تحقیقات و پژوهش های متعددی برای دانشجویان و محققان بوده که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • یوسفیان مریم آبادی، محمد حسین(۱۳۸۹)؛ طراحی چهارچوب کندوکاو فرایندهای همکارانه بر پایه فرایند کاوی: پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی (گروه مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی)

در تحقیق مذکور با مد نظر قرار دادن ویژگی های خاص فرایندهای همکارانه و با استفاده از مجموعه تکنیک های فرایند کاوی، چارچوبی برای کندو کاو این دسته از فرایندها طراحی شده است و آن ها را از منظرهای مختلفی تجزیه و تحلیل کرده است. در این تحقیق داده های مربوط به سال ۱۳۸۷ سامانه ۱۳۷ با استفاده از تکنیک های ابتکاری در منظر فرایند، تکنیک های آنالیز شبکه های اجتماعی در منظر سازمان و تکنیک های آماری و الگوریتم دسته بندی در منظر عملکرد پردازش و از نتایج برای شناخت فرایند ۱۳۷ و کشف برخی انحرافات و مشکلات آن استفاده گردیده است.