کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده های سامانه ۱۳۷ …

ثبت عدم تایید کار
ثبت تایید کار
ارجاع به کارتابل بازخورد
تکراری انجام شده است.
تکراری در دست اقدام.
برابر با نظر کارشناسی نیاز به اقدام نمی باشد
قابل انجام
ثبت در سامانه ۱۳۷
کارتابل الکترونیک مدیر اجرایی
صدور حکم کار/ ارجاع مجدد حکم کار و تحویل به مامور بازدید
بازدید و تشخیص مامور بازدید
صندوق پستی
پیام کوتاه
تماس تلفنی
پست الکترونیک
اینترنت
شکل ۲-۱ چرخه گردش پیام- ماخذ: مرکز سامانه ۱۳۷
در هنگام تماس شهروندان از طریق تلفن یا پیام کوتاه و پست الکترونیک موضوع پیام توسط اپراتور تعیین می گردد و در صورت ارتباط از طریق درگاه اینترنتی شهروندان خود نوع درخواست را از طریق دسته بندی موضوع های مختلف ثبت می کنند. سپس اطلاعاتی راجع به منطقه و محل وقوع مشکل و مشخصات فرد متقاضی دریافت و در محیط نرم افزاری سامانه ثبت می شود و کد پیگیری مربوطه در اختیار شهروند قرار می- گیرد(امیری، ۱۳۸۷).
این درخواست به صورت آنلاین در کارتابل مدیر اجرایی منطقه مربوطه قرار می گیرد. پس از بررسی مقدماتی مدیر اجرایی منطقه حکم انجام کار به مامور بازدید را صادر می کند(امیری، ۱۳۸۷).
مامور بازدید پس از حضور در محل وقوع مشکل و تشخیص و بررسی ابعاد مسئله، نظر کارشناسی خود را تحت یکی از ۴ عنوان ذیل اعلام می دارد:

  1. درخواست تکراری بوده و در گذشته انجام شده است.
  2. درخواست تکراری بوده و در دست اقدام می باشد.
  3. برابر با نظر کارشناسی نیاز به اقدام درخواست نمی باشد.
  4. درخواست قابل انجام است.

در صورت گزارش مامور بازدید مبنی بر یکی از موارد ۱ تا ۳ حکم کار مستقیماً به شهردار ناحیه تحویل داده می شود. ولی در صورتی که نظر کارشناسی، درخواست شهروند را مبنی بر قابل انجام بودن تقاضا تایید کند درخواست انجام کار به عامل اجرایی منطقه یا پیمانکار مربوطه ارجاع داده می شود(امیری، ۱۳۸۷).
پس از اجرای حکم، کار توسط عامل اجرایی و عملیاتی شهرداری و تکمیل گزارش کار، حکم کار به شهردار ناحیه تحویل می شود.
شهردار ناحیه توسط عوامل بررسی و کنترل، از کار انجام گرفته بازدید و نحوه انجام را بررسی و با گزارش کار تکمیل شده توسط عوامل اجرایی مسئول مقایسه می کنند؛ در این مرحله در صورت عدم پذیرش گزارش کار، درخواست مجددا برای صدور حکم کار ارجاع داده می شود و در صورت تایید کار، با ثبت تاییدیه مربوطه پرونده به کارتابل الکترونیکی ناظر عالی منطقه ارجاع داده می شود(امیری، ۱۳۸۷).
ناظر سازمان با بررسی مجدد نحوه ی انجام کار صورت گرفته توسط مجموعه عوامل شهرداری در صورت عدم تایید کار، مجدداً درخواست را به کارتابل الکترونیک مدیر اجرایی جهت صدور حکم جدید کار و بازدید مامور تشخیص ارجاع و در صورت تایید کار، پس از ثبت تاییدیه، پرونده الکترونیکی تکمیل شده، به کارتابل مربوط به بخش بازخورد ارجاع داده می شود(امیری، ۱۳۸۷).
در این مرحله پس از ثبت و بایگانی پرونده، تمامی فعالیت های صورت گرفته و نتیجه کار توسط بخش بازخورد چه از طریق تماس تلفنی یا از طریق پیام کوتاه یا ارسال از طریق پست الکترونیک به اطلاع شهروندان می رسد تا از کم و کیف مراحل اجرایی تقاضای خود و نتیجه حاصله باخبر شوند(امیری، ۱۳۸۷).
پس از مرحله ی بازخورد، تمامی پرونده های ثبت شده به واحد تجزیه و تحلیل اطلاعات ارجاع داده می شود تا کارشناسان و متخصصین شهرداری با تجزیه و تحلیل نوع تقاضای شهروندان و هم چنین نحوه ی انجام کار به بررسی میزان و فوریت نیاز شهروندان در سطح ناحیه و مطقه محل زندگی و هم چنین نیاز کلی مردم در سطح شهر بپردازند تا مسائل بحرانی را در سطح کلی شهر و حتی منطقه شناسایی و نسبت به رفع معضل موجود برنامه ریزی کنند(امیری، ۱۳۸۷).
ماموریت های مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

  • ایجاد پل ارتباطی بین شهرداری و شهروندان.
  • هماهنگی و هدایت توان اجرایی برای رفع سریع و فوری مشکلات ملموس در سطح شهر با بهره گیری از کلیه تجهیزات و امکانات به پیام های شهروندان.
  • ایجاد زمینه جلب مشارکت عمومی شهروندان و ارکنان مرکز سامانه با تبلیعات، اطلاع رسانی و آموزش همگانی برای اعتلا و ارتقای ابعاد زندگی شهری در تهران.
  • دریافت درخواست های شهروندان و پاسخگویی و ارائه خدمات به صورت شبانه روزی و بدون وفقه.
  • بهره گیری از درخواست های ثبت شده مردمی در سامانه ۱۳۷ و تحلیل داده های آماری به منظور برنامه ریزی دقیق در جهت رفع معضلات شهری و بهبود روش های موجود در ماموریت های محوله(http://137.tehran.ir).