کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده های سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران- قسمت ۱۲

انجام شد و تایید گردید

تکراری و اطلاع رسانی شد

رضایت

LastStateDate

۱۳۸۹/۰۶/۲۷

۱۳۸۹/۰۷/۰۵

۱۳۸۹/۰۶/۲۲

۱۳۸۹/۰۶/۲۲

LastUnitName

ناحیه ۳ منطقه ۸

اداره کل امور مالی و اموال

ناحیه ۱ منطقه ۷

ناحیه ۴ منطقه ۱۶

MessageText

نیاز به تخلیه مخزن و پاکسازی اطراف آن می باشد

حقوق کارگر میدان تره بار مذکور به مدت ۲ ماه پرداخت نشده است

روکش اسفالت نیمه کاره رها شده است .

جهت جمع اوری زباله های کنار سطل و تخلیه سطل زباله اقدام شود.

CitizenFirstName

اقای

اقای

خانم

آقای

CitizenLastName

کدخدایی

بختیاری

روز بهانی

عبدالهی