سامانه پژوهشی – کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده های سامانه ۱۳۷ شهرداری …

واحد دریافت پیام های مردمی ۱۳۷ شهرداری تهران با هدف دریافت دیدگاه ها و نقطه نظرات شهروندان در خصوص مدیریت شهری و هم چنین ایجاد ارتباط بیشتر شهروندان با مدیران ارشد شهرداری در سال ۱۳۷۹راه اندازی شد که درخواست های مردمی را از طریق سیستم صوتی دریافت می نمود. میانگین تماس در این دوره با شماره ۱۳۷، تعداد۱۰ تماس در روز بوده است. به دنبال افزایش حجم ارتباطات و هم چنین تقاضای شهروندان مبنی بر امکان ارتباط مطلوب تر با این مرکز، طرح بازبینی واحد ۱۳۷ تدوین شد و سیستم مرکز تلفن در مهرماه سال ۱۳۸۱ راه اندازی و امکان ارتباط با اپراتور انسانی مهیا گردید.
در ابتدای شروع به کار سامانه در سال ۱۳۸۴ این سیستم به صورتOff line راه اندازی گرید. نحوه ی عملکرد این سیستم بدین صورت بود که بخش ثبت پیام با حضور۲۲ اپراتور به پاسخگویی و ثبت پیام و تقاضاهای شهروندان می پرداخت و بعد از تفکیک پیام ها، هر دسته از پیام های مربوط به هر یک از مناطق ۲۲ گانه، به بخش ابلاغ فرستاده می شد. در این بخش به ازای هر منطقه، یک نماینده ی منطقه حضور داشت که پیام های دریافتی را توسط فاکس یا تلفن و در صورت ضرورت و فوریت توسط بی سیم به مدیران اجرایی منطقه منتقل می کرد(امیری، ۱۳۸۷).
در سال ۱۳۸۵ با اتصال مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران به مرکز سامانه مدیریت شهری توسط فیبر نوری، این سامانه به صورت On line شروع به فعالیت نمود. بدین ترتیب که بخش ابلاغ از سامانه حذف گردید و تمامی تماس ها و تقاضاهای شهروندان به صورت هم زمان و On line به مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران انتقال می یافت(امیری، ۱۳۸۷).
در حال حاضر این سامانه با ۶۰ خط تلفن، ۲ سایت ثبت خبر با ۴۴ اپراتور در هر شیفت به صورت ۲۴ ساته در خدمت شهروندان می باشد. در حال حاضر بیش از ۷ هزار تماس در روز در سامانه ثبت شده است. آمار بالای تماس شهروندان با این سامانه و تنوع پیام های آن ها نشان دهنده موفقیت این سامانه در جلب اعتماد شهروندان است.
سامانه ۱۳۷، اصول شهروند مداری، محله گرایی، مشارکت مردمی، رفع فوری مشکلات شهری و پاسخگویی به مشکلات شبانه روزی بدون وقفه را سرلوحه ی گسترش فعالیت های خود قرار داده است تا با شعار سرعت، دقت، صحت نیاز شهروندان را با مشارکت خود ایشان در کمترین زمان به انجام رسانده که نتیجه ی اقدامات فوق، افزایش آمار تماس های روزانه ی شهروندان با این سامانه می باشد(www.tehran.ir).
این سامانه بر اساس نوع و موضوع پیام ۶۴۴ عنوان دارد که ذیل ۵۱ عنوان کلی طبقه بندی شده است و هریک به نوعی مشکلات شهری را بیان می کنند. جدول ۲-۱ نمونه ای از رکوردهای جدول پیام را نشان می-دهد:
جدول ۲-۱ : نمونه ای از جدول پیام

MessageCode ۴۹۱۲۹۸۵۲ ۴۹۱۷۱۷۹۰ ۴۹۱۶۸۹۸۵ ۴۹۱۷۷۳۸۰
CategoryName زباله و ضایعات کارمندان آسفالت زباله و ضایعات
SubjectName مخزن زباله و ضایعات به موقع تخلیه نمی شود حقوق و مزایای پرسنل به موقع پرداخت نشده است. این محل نیاز به روکش آسفالت دارد. مخزن زباله و ضایعات به موقع تخلیه نمی شود
MessageSolarDate ۱۳۸۹/۰۶/۱۹ ۱۳۸۹/۰۶/۲۱ ۱۳۸۹/۰۶/۲۱ ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
LastStateName انجام شد و تایید گردید