کاربردهای ضمانت حسن انجام تعهد در حقوق ایران

کاربردهای ضمانت حسن انجام تعهد در حقوق ایران

– کاربردهای ضمانت حسن انجام تعهد:

برای روشن شدن کاربردهای ضمانت حسن انجام تعهد در نظام حقوقی ما لازم است که در ابتدا به لحاظ فقهی و حقوقی، صحت و سقم این نهاد را مورد بررسی قرار دهیم، زیرا آنچه که از مواد 684 و 691 و 694 و 696 ق.م فهمیده می شود، این است که ضمانت در حقوق ما ضمانت از دیون است، حال سوال این است که آیا می توان از تعهدات هم ضمانت کرد یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال ضمانت حسن انجام تعهد را ابتدا در حقوق آمریکا و سپس در حقوق ایران بررسی می کنیم.

 

ضمانت حسن انجام  تعهد در حقوق آمریکا:

در حقوق آمریکا، برای اطمینان از حسن اجرای تعهدات پیمانکار و اعتماد یافتن به اتمام رضایت بخش کارهای ساختمانی گاه از پیمانکاران سند، وثیقه می گیرند، صادر کنندگان سند وثیقه، مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری خاص غیر از بانکها هستند و اتحادیه ای به نام the surety association of America دارند[1]، صادر کنندگان سند وثیقه، معمولا علاوه بر صلاحیت مالی به صلاحیت فنی پیمانکاری که از آنان در خواست صدور سند وثیقه نموده است به صورت حرفه ای و با رعایت این که خود در نتیجه حاصله از کار ذی نفع است و اگر خطری ایجاد شود به طور عمده متوجه او خواهد بود رسیدگی می نمایند و در برابر کارفرما به نفع او تعهد می کنند که هرگاه پیمانکار قصور کند، صادر کننده سند وثیقه یا رأسا کار موضوع قرارداد را برطبق مفاد و شرایط آن به اتمام برساند و یا اتمام باقیمانده کار را بر طبق شرایط و مفاد قرارداد به مناقصه گذارد و پس از تعیین برنده مناقصه مقدمات امضای قراردادی را بین برنده مناقصه و کارفرما فراهم آورد و
ما‌به‌التفاوت هزینه اتمام کار را پرداخت کند.

کار چنین مؤسسه ای بیمه نیست، بلکه تعهد ثانوی اجرای مفاد قراردادی است که برای حسن اجرای آن، سند وثیقه را صادر می کنند، این نوع سند با ضمانت نامه های بانکی متفاوت است، زیرا در ضمانت نامه بانکی، هدف آن است که اگر پیمانکار از انجام تعهدات خود استنکاف ورزید، یا قصور نمود، خسارات وارده بر کارفرما را از محل ضمانت نامه برداشت نمایند، اما در سند وثیقه تعهد به انجام فعل پیمانکار است و در صورت استنکاف او صادر کننده سند به جای او این وظیفه را انجام خواهد داد.

ضمانت حسن انجام تعهد در حقوق ایران

حال موضوع این است که آیا در حقوق ایران هم می توان چنین تأسیس حقوقی را پذیرفت یا خیر؟

به نظر می رسد برای روشن شدن این مسئله پرداختن به مباحث زیر ضروری است.

 

 

 

مفهوم دین و تعهد:

دین:

دین، ارتباط با ذمه دارد و معمولا به اموری که بر ذمه تعلق می گیرند، دین گفته می شود، حضرت امام (ره) می فرمایند:

«دین عبارت است از، مال کلی که در ذمه شخصی برای دیگری ثابت است، به سببی از اسباب، کسی را که ذمه او مشغول است، مدیون ودیگری را دائن می گویند و سبب دین یا قرض است، یا امور اختیاری دیگر، یا امور قهری مثل ضمانات قهری، [2] در این تعریف قرض یکی از اسباب تحقق دین است.

در موسوعه احکام الشرعیه المیسره آمده است: دین و قرض در حق ثابت در ذمه مشترکند، اما در قرض باید مثل آن از حیث صفت و جنس داده شود، پس اگر شخصی از کسی قرض نمود، در ذمه مقترض مثل آن ثابت می شود، اگر موضوع قرض نقد باشد و اگر طعامی باشد نیز مثل آن بر ذمه مستقر می شود، بنابراین قرض در مثلیات منحصر است و نه قیمیات.

اما دین در ذمه ثابت می شود به سببی از اسباب موجب آن مثل قرض، بیع، اجاره، حواله و … پس دین اعم از قرض است در نتیجه: دین شامل قرض هم می شود، وجه مشترک هر دو استقرار در ذمه است. [3]

با این تعاریف روشن می شود که ذمه از امور اعتباری است و دین مال موجود در ذمه است و چون ذمه از امور اعتباری است، با مرگ از بین نمی‌رود، لذا در دین نیازی به پرداخت از جانب مورث توسط ورثه نیست، بلکه دیون باقی است و باید از اموال مورث پرداخت گردد،بین ورثه و دین میت ارتباطی نیست و ذمه او بعد از مرگ هم چنان مشغول باقی می ماند، لذا امکان ابراء آن هست، یا حتی ممکن است بتوان از آن ضمانت کرد.

حقوقدانان دین را از عناصر تعهدی می دانند، نه خود تعهد و دین را جنبه منفی تعهد دانسته اند، بعضی به هر مالی که ثابت در ذمه باشد دین می گویند، قانون مدنی در ماده 771 می گوید:«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد و در ماده 775 مقرر می‌مدارد: «برای هر مالی که در ذمه باشد، ممکن است رهن داده شود، ولو عقدی که موجب اشغال ذمه است، قابل فسخ باشد از مقررات این دو ماده نتیجه می گیریم که از نظر قانون مدنی نیز، دین هر مالی است که ثابت در ذمه است.»

 

تعهد:

تعهد همانطور که در مبحث اول گفته شد، رابطه حقوقی است که شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال، تسلیم مال یا انجام کاری است، خواه سبب ایجاد آن، عقد باشد، یا ایقاع یا الزام قهری جوهره اصلی تعهد و موضوع اصلی آن را التزام متعد به انجام یا ترک فعل معین تشکیل می دهد و متقابلاً متعهد له می تواند، الزام او را به انجام یا ترک فعل بخواهد.

حقوقدانان تعهد را به دو عنصر تجزیه می کنند و می گویند: «تعهد از مسئولیت و مدیونیت تشکیل می‌شود و در عرف عام کشور ما نیز، اشتغال ذمه فقط به معنای بدهکاری مالی نیست و مثلا می‌گویند غیبت نمی کنم، برای اینکه نمی خواهم مشغول الذمه کسی بشوم، که در اینجا جنبه مذهبی امر روشن است. بنابراین نتیجه چنین می شود که در هر تعهدی یک اشتغال ذمه یا دین، وجود دارد و نیز همراه با یک الزام است که در صورت عدم اجراء و پرداخت دین عواقبی را برای متعهد به همراه خواهد داشت.

فقها در خصوص اینکه چه چیزی می تواندمورد عقد ضمان واقع شود، در بحث مربوط به شرایط حق مضمون به بحث کرده اند که در فصل بعدی به طور کامل به توضیح آن خواهیم پرداخت.

اما به طور کلی می توان گفت که ضمانت از تعهدات به طور عام در آن جائی که تعهد منحصر به فرد معینی، یعنی قائم به شخص نباشد صحیح است، زیرا هر عقدی که جنبه عقلایی داشته باشد، صحیح است، مگر آن که صراحتا دلیل بر نهی از این نوع عقود داشته باشیم.

هم چنین در قانون مدنی نیز در صورت شرط فعل مثبت یا منفی مشروط علیه ملزم به انجام آن است و الا اجبار می شود. (م 237)

اگر الزام متعهد ممکن نباشد ولی انجام فعل به وسیله دیگری ممکن باشد، به هزینه متعهد موجبات اجرای تعهد فراهم می شود. (م 238 ق.م)

بنابراین می توان گفت، جز در مورد تعهدات قائم به شخص بقیه تعهدات که مباشرت شخص متعهد در آنها لحاظ نشده است و به وسیله دیگری قابل انجام هستند را می توان به موجب عقد ضمان، ضمانت کرد، در این صورت در صورت عدم انجام تعهد به وسیله متعهد ضامن، آن تعهد را اجرا خواهد کرد.[4]

با روشن شدن این امر که در نهایت هم در فقه و هم در حقوق ما ضمانت از تعهدات صحیح دانسته شده است، حال می توانیم کارکردها و فواید ضمانت از حسن انجام تعهدات را مورد ارزیابی قرار دهیم.

در خصوص فوائد و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد، مباحث زیادی را می توان عنوان کرد و به نظر اینجانب بررسی فوائد و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد، خود می تواند به عنوان موضوع یک پایان نامه مستقل قرار گیرد، اما در این پایان نامه بنا به محدودیتی که وجود دارد ما ناگزیر هستیم که تنها بخش هایی از فوائد و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد را بیان کنیم.

طرح بحث:

امروزه با توجه به پیشرفتهای تکنولوژی و تبدیل زندگی سنتی به زندگی ماشینی و عدم پایبندی برخی افراد به اصول دینی و اخلاقی، کلا بحث ضمانت (چه به صورت کفالت و چه به صورت ضمانت وثیقه ای) از اهمیت زیادی برخوردار شده است و کارکردها و فوائد بسیاری دارد. در حالیکه در گذشته بحث ضمانت خیلی مطرح نبوده (که در این خصوص در مقدمه توضیحاتی ارایه گردید)

اما به طور خلاصه ما در این قسمت فوائد و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد را از دریچه طرفین عقد ضمانت یعنی ضامن، مضمون له (متعهد له) و مضمون عنه (متعهد علیه) مورد بررسی قرار می دهیم.

 

1-2-1- فوائد و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد برای ضامن:

در خصوص اینکه به طور کلی ضمانت چه فوائدی برای ضامن دارد، همگان چه فقها، چه حقوقدانان و حتی افراد عادی، اتفاق نظر دارند که این تأسیس حقوقی، یک قرارداد و توافقی برای سودجویی و کسب درآمدی برای ضامن نمی باشد و عملا نه تنها در عقد ضمان (چه در معنای عام و چه در معنای خاص آن) چیزی عاید ضامن نمی شود، بلکه دردسرهایی را نیز برای وی ممکن است بدنبال داشته باشد، که در این خصوص حتی روایتهایی نیز وجود دارد و شاید به همین دلیل باشد که مثلا، در جائیکه یک زوج جوان، برای گرفتن وام ازدواج نیاز به ضامن معتبر دارند، باید ماهها بدنبال چنین شخصی بگردند و در پایان از گرفتن وام ازدواج صرف نظر کنند.

هم چنین از آنجائیکه اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه و حقوقدانان، ضمان را تعهد، مسئولیت و التزام دانسته اند به خوبی فهمیده می شود که در عقد ضمان منفعت و سودی نصیب ضامن نمی شود و فقط انگیزه احسان و روح همدردی و کمک به دیگری موجب قبول این مسئولیت از سوی ضامن می شود.

اما وضع در مورد ضمانتهای بانکی در معاملات بین المللی کمی متفاوت است و بانکها بی جهت ضامن افراد در معاملات بین المللی نمی شوند و بیش از آنکه به فکر متعهد و مضمون عنه باشند، به فکر سودجویی خود می باشند.[5] و این امر خود بیانگر تفاوت تفکرات و اعمال اشخاص در نظامهای سنتی و دینی گذشته با اشخاص دنیای ماشینی ومدرن امروزی می باشد.

 

1-2-2- فوائد و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد برای مضمون له:

طبیعی است از آنجائیکه مضمون له در واقع همان متعهد له می باشد ضمانت حسن انجام تعهد می‌بایست دارای فواید و کارکردهای مهمی برای وی باشد، فلذا این قسمت از کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد را با حساسیت بیشتری پیگیری می کنیم.

همانطور که در مبحث اول توضیح داده شد، ضمانت در معنای عام خود شامل عقد کفالت هم می‌شود، بر این اساس کارکردهای این نوع از ضمانت را ما در ابتدا بررسی می کنیم.

 

کفالت در امور بازرگانی:

کارکرد این نوع ضمانت در تعهدات به این صورت است که صاحب حق (متعهد له) با داشتن کفیل، دست به صیانت از حق خودمی زند تا در موقع طرح دعوی در دادگاه به آسانی بتواند او را احضار کند و دعوی را بطرفیت او جریان دهد و موفق به گرفتن حکم و اجراء آن گردد، این نوع از ضمانت بیشتر در ازمنه قدیم مرسوم بوده زیرا در آن زمان ادارات ثبت موجود نبود و مالکیت غیر منقول هم بصورت امروزی شناخته شده نبوده است.

 

کفالت در سایر امور مدنی:

این نوع از ضمانت نیز در مسایل مدنی موجود بوده، با این توضیح که در روزگار قدیم که مسأله تابعیت وجود نداشت و وابستگی به سرزمین، مفهوم نداشت، نبودن کار، نبودن دلبستگی به اموال غیر منقول و نا امنی از جور حکام و غیره به جابجایی افراد کمک می کرد و بدهکار به آسانی می‌توانست از شهری به شهر دیگر، از کشوری به کشور دیگر نقل مکان کند و یاران و خویشان خویش را فراموش کند چه رسد به بستانکاران.

در چنین وضعیتی اهمیت و کارکرد اقسام ضمانت برای متعهد له مشخص و بارز می شود و اگر بستانکار متوجه مسافرت (فرار)، متعهد یا مدیون می شد به سراغ ضمانتی می رفت که برای حسن انجام تعهد قرار داده بودند، یعنی یا به سراغ کفیل می رفت (اگر ضمانت کفالت بود) یا به سراغ وثیقه، که این نوع از ضمانت در گذشته خیلی مرسوم نبوده است. [6]

 

1-2-3- کارکردها و فوائد ضمانت حسن انجام تعهد در تعهدات امروزی:

امروزه، در اکثر قراردادها و تعهدات، بحث ضمانت حسن انجام تعهد وجود دارد و کمتر ما قرارداد مهمی را می بینیم که بدون ضمانت منعقد شده باشد، آنچه که در خصوص ضمانت بیشتر مطرح شده است، ضمانت از دیون است و کمتر بحث ضمانت از تعهدات مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است و حتی برخی از فقها اعتقاد به بطلان این قسم از ضمانت دارند.[7](که در این خصوص در بخش ارکان ضمانت حسن انجام تعهد، توضیحات کاملی ارایه خواهد گردید)

اما امروزه ضمانت از تعهدات امری مهم و مورد قبول عرف و حقوقدانان می باشد و کسی نمی‌تواند از فواید این نوع از ضمانت چشم پوشی کند.

آنچه که از فواید ضمانت حسن انجام تعهد مدنظر ما است، ضمانتهایی است که امروزه در قراردادهای پیمانکاری قرار داده می شود. به این صورت که اگر پیمانکار (متعهد) به تعهد خود به نحو احسن وفا نکرد، کارفرما (متعهدله) به سراغ ضمانت برود و خسارات خود را از محل ضمانت جبران کند، اولین کارکردی که این ضمانت برای متعهد له دارد، این است که وی اطمینان خاطر بیشتری پیدا می کند، نسبت به ایفای تعهد به نحو احسن از سوی متعهد، زیرا میداند با وجود ضمانت، متعهد با جدیت بیشتری تلاش می کند تا به تعهد خود به نحو احسن وفا کند و در واقع ضمانت بعنوان پشتوانه ای برای متعهد له می باشد.

در قراردادهای امروزی آنچه معمول است این است که متعهد له، وثیقه ای را (که معمولا سند اموال غیر منقول است) بعنوان ضمانت می پذیرد و کمتر دیده می شود که در یک قرارداد مثلاً قرارداد  پیمانکاری، کارفرما آقای x را بعنوان ضمانت حسن انجام تعهد، از سوی متعهد بپذیرد، حتی اگر این ضامن توانایی ایفای تعهد را به نحو احسن داشته باشد، این امر در ضمانت از دیون هم مطرح شده است و برخی گفته اند هدف طلبکار از پذیرفتن ضمان، این است که برای طلب خود وثیقه ای بدست آورد و در برابر اعسار مدیون بی پناه نماند، پس اگردر نتیجه ضمان، مدیون اصلی بری شود و او در برابر ضامن تنها بماند، به این هدف نمی رسد، زیرا احتمال دارد ضامن نیز اموال خود را پنهان یا تلف کند. و طلبکار از جابجایی دین طرفی نبندد، از سوی دیگر ضامن نیز نمی خواهد که خود بطور مستقیم، مدیون شود و بدهکار را رها سازد، مفاد عرفی ضمان و تمایل ضامن بر این است که وثیقه دین قرار گیرد و رابطه حقوقی اصلی از بین نرود، بدین ترتیب، اثر حقوقی عقد بایستی تابع خواست طرفین باشد و مقتضای آن را قانونگذار بر این مبنا تعیین کند.

مشهور در فقه عامه و حقوق فرانسه و سایر کشورهای اروپایی از این مفهوم ضمان طرفداری می‌کند و نویسندگان حقوقی این گروه، ضمان را نوعی وثیقه شخصی می پندارند، ولی درباره چگونگی این وثیقه یکسان نمی اندیشند.

الف: بعضی ادعا می کنند که پس از تحقق ضمان، ضامن نیز مانند مدیون اصلی و در کنار او در برابر طلبکار متعهد به پرداخت دین می شود، یعنی مدیون و ضامن مسئولیت تضامنی پیدا می کنند و طلبکار می تواند به هر کدام که می خواهد یا به هر دو برای مطالبه تمام یا بخشی از طلب رجوع کند.[8]

منتهی، جمعی تأیید کرده اند که در اثر ضمان دو ذمه به وجود می آید و ضمیمه یکدیگر می شود، دین بر ذمه ضامن نیز قرار می گیرد و طلبکار می تواند به عنوان مدیون به او هم رجوع کند، ولی گروه دیگر گفته اند، برای اینکه ذمه ضامن وثیقه طلب قرار گیرد، هیچ لزومی ندارد که او نیز مدیون شود و کافی است که طلبکار حق مطالبه دین را از او هم داشته باشد، پس آنچه به دین ضمیمه می شود،مسئولیت در پرداخت است و نتیجه آن امکان رجوع طلبکار به هریک از مدیون یا ضامن است.[9]

ب- گروه دیگر، در عین حال که اثر ضمان را نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن نمی دانند، ذمه مدیون اصلی را از ضامن، که به عنوان وثیقه طلب تلقی می شود، ممتاز می سازند، دین ضامن جنبه فرعی و تبعی دارد و طلبکار در صورتی می تواند از آن استفاده کند که نتواند طلب را از مدیون اصلی بگیرد. نتیجه طبیعی این تعبیر، لزوم رجوع طلبکار به مدیون اصلی، پیش از مطالبه از ضامن است.

عرف کنونی ضمان را «وثیقه اعتباری» می داند و تعهد ضامن را فرعی و تبعی می بیند، به همین جهت، اگر ضامنی دریابد که تنها مدیون در برابر طلبکار است، یا در کنار مدیون اصلی امتیاری به او ندارد، شگفت زده می شود که چگونه بر خلاف مقصود خویش در چنین دامی افتاده است، با این وجود، این عرف در صورتی اعتبار دارد که برخلاف قوانین نباشد.[10]

 

سهولت در جبران خسارت:

از مهم ترین فواید و کارکردهایی که ضمانت حسن انجام تعهد برای مضمون له (متعهد له) دارد، این است که در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد، وی آسانتر می تواند خسارات وارده به خود را جبران کند و یا حتی در جائیکه وجه التزام تعیین شده باشد، دیگر نیاز به اثبات ورود ضرر نیست و صرف عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد مطابق قرارداد خصوصی این حق را به متعهد له می دهد که مبلغ معینی را که در ضمن عقد تعیین کرده اند از متعهد بگیرد.

ماده 230 ق.م در این باره مقرر می دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.»

اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت معتبر و الزم آور باشد و تعیین وجه التزام یا ضمانت، نه فقط برای عدم اجرای تعهد، بلکه برای تأخیر در انجام تعهد و یا حتی عدم انجام تعهد به نحو احسن، صحیح و معتبر خواهد بود.

هم چنین ماده 515 قانون آ.د.م در تأیید قاعده فوق می گوید: «…. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد»

و به طور کلی مطابق ماده 10 ق.م (اصل آزادی قراردادی) طرفین تعهد می توانند در خصوص میزان و چگونگی جبران خسارات عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد با هم توافق کنند و حتی می توانند در جائیکه عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد، ضرری به متعهد له وارد نشده است، وجه التزامی را تعیین کنند.

 

استفاده از ضمانت در جائیکه شرایط عمومی جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد وجود ندارد:

از مهم ترین فوائد و کارکردهای تعیین ضمانت، برای حسن انجام تعهد برای مضمون له در قراردادها این است که وی می تواند در قرارداد شرط کند که در صورت عدم اجرای تعهد و یا تأخیر در اجرای تعهد، متعهد ملزم به پرداخت غرامت باشد، حتی در جائیکه شرایط عمومی جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد وجود ندارد، بر این اساس لازم است که ابتدا شرایط عمومی جبران خسارت در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد را بیان کنیم:

الف- انقضاء موعد:

متعهد له هنگامی حق مطالبه خسارات وارده به خود را دارد که موعد مقرر برای اجرای تعهد گذشته باشد و موعد مقرر به دو شکل معین می شود. 1- موعد اجرای تعهد در عقد معین شده است، که در این حالت تکلیف روشن است و اگر متعهد در موعدتعیین شده به تعهد خود عمل نکند،
متعهد له می تواند با وجود سایر شرایط مطالبه خسارت کند.

2- موعد اجرای تعهد در عقد معین نشده است،

در این حالت معمولا عرف اقتضا می کند که تعهد فورا اجرا گردد مگر این که طبع کار بر حسب عرف اقتضا کند که به متعهد مهلتی داده شود.

ب- تحقق ضرر

یکی از شرایط اساسی لازم برای جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن، ورود ضرر به متعهد له است، یعنی در جائیکه متعهد به تعهد خود عمل نمی کند یا تعهد را با تأخیر انجام می دهد ولی در عین حال خسارتی به متعهد له وارد نمی شود، متعهد له حق مطالبه هیچگونه خسارتی را ندارد.

اما همانگونه که ذکر شد، در صورت تعیین ضمانت (مثل وجه التزام)

برای صرف عدم اجرای تعهد یا صرف تأخیر در اجرای تعهد، دیگر متعهدله برای مطالبه وجه التزام یا بهره گیری از ضمانت، نیازی به اثبات تحقق ضرر ندارد و این خود یکی از مهم ترین فوائد تعیین ضمانت برای حسن انجام تعهد، برای متعهد له (مضمون له) می باشد.

ج- عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

در این خصوص ماده 227 قانون مدنی مقرر می دارد: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه‌ی خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود.»

علت خارجی که سبب معافیت متعهد از مسئولیت می گردد دو نوع است: 1- قوه قاهره 2- تقصیر متعهد له یا شخص ثالث

در این خصوص ماده 229 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود.»

شاید بتوان گفت مهم ترین کارکرد و فایده تعیین ضمانت برای حسن  انجام تعهد، برای متعهد له، در این قسمت باشد، به این صورت که متعهد له در قرارداد با متعهد توافق می کند که حتی در صورت وجود قوه قاهره یا هر علت دیگری (چه در حیطه اقتدار متعهد باشد چه نباشد) متعهد له حق مطالبه وجه التزام یا استفاده از ضمانت را داشته باشد، اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند و یا تعهد را با تأخیر انجام دهد، صحت این توافق مورد شک نیست، با استناد به ماده 10 ق.م (اصل آزادی قراردادی)

د- جبران خسارت به موجب قراردادیا عرف یا قانون لازم با شد:

در این باره ماده 221 ق.م مقرر می دارد: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسوول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»

حال با روشن شدن شرایط عمومی جبران خسارت در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد از سوی متعهد، کارکردها و فوایدضمانت حسن انجام تعهد برای متعهد له (مضمون له) مشخص شد، که همان استفاده از ضمانت در صورتی است که قوه قاهره برای متعهد، در عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد وجود دارد و هم چنین استفاده از ضمانت تعیین شده در قرارداد در جائیکه ضرری متوجه متعهد له نشده است.

 

1-2-4- کارکردها و فواید ضمانت حسن انجام تعهد برای مضمون عنه (متعهد):

هرچند تعیین ضمانت برای حسن انجام تعهد، برای متعهد در ابتدا امری منفی و به ضرر وی محسوب شود، اما با کمی دقت بیشتر، متوجه می شویم که ضمانت برای متعهد (مضمون عنه) فوائدی را نیز دارد از جمله این فواید این است که:

1- وجود ضمانت باعث می شود که در شرایط مساوی، شخص متعهد له با متعهدی قرارداد منعقد کند که ضمانت دارد و این امر کاملا طبیعی است که با توجه به عدم شناخت افراد از یکدیگر و از بین رفتن روح اعتماد در جامعه، اشخاص، تمایل دارند با افرادی معامله کنند و قرارداد ببندند که یک ضمانت معتبری برای خود دارند، تا در صورت عدم انجام تعهد به نحو احسن توسط متعهد و   متعهد له بتواند از محل ضمانت، براحتی خسارات وارده به خود را جبران کند.

2- در برخی از معاملات و قراردادها (مثل قرارداد اخذ وام از بانک) اساسا وجود ضمانت معتبر، یکی از شرایط اساسی انعقاد قرارداد می باشد و بدون وجود آن، متعهد له اصلا حاضر به انعقاد قرارداد با متعهد نمی باشد[11]، در نتیجه یکی دیگر از فوائد و کارکردهای ضمانت برای مضمون عنه (متعهد)، صرف انعقاد قرارداد است.

3- گروهی از نویسندگان اعتقاد دارند که هدف از عقد ضمان این است که وسیله گشایش برای بدهکار شود، ضمان، وسیله معامله و سودجویی نیست و ضامن به منظور ارفاق به بدهکار و کاستن از فشار طلبکاران بر او، تعهد می کند که به جای او دین را بپردازد؛ به بیان دیگر حکمت چنین توافقی کمک به بدهکاران درمانده و بی بضاعت است نه تضمین برای طلبکاران، پس به هنگامی که شخص، ضامن دیگری می شود، در واقع می پذیرد که به جای او مدیون باشد و دیگر طلبکار نتواند مزاحم او شود.

چنین تعبیری از ضمان با حقوق های مذهبی تناسب بیشتری دارد، زیرا در آن به تعاون و همبستگی اجتماعی، بیش از حفظ سرمایه ها و حمایت از تعهدهای حقوقی توجه شده است و آشکارا به مسامحه و دستگیری و گاه ایثار تمایل دارد.

در فقه امامیه، از این مفهوم ضمان پیروی شده است، در این فقه، اعتقاد عمومی بر این است که در اثر ضمان و به پیروی از قصد مشترک طرفین، ذمه مدیون بری می شود و در ضمن تعهدهای ضامن قرار می گیرد.[12]

به طور خلاصه می توان گفت وجود ضمانت به عنوان پشتوانه ای برای متعهد (مضمون عنه) به حساب می آید و باعث میشود ارزش و اعتبار بیشتری برای وی قابل بشوند و هم چنین خود متعهد نیز بعلت وجود ضمانت، تلاش بیشتری برای ایفای تعهدش به نحو احسن انجام می دهد.

[1] – فتحی پور، علی، ضمانت در معاملات بین المللی، جلد1، تهران، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، 1369، ص 141 به بعد.

[2] – موسوی خمینی (ره)، روح الله، تحریر الوسیله، ج 1 و2، تهران، مؤسسه نشر اسلامی، 1363، ص 595.

[3] – گندمکار، همان، ص285

[4] – گندمکار، همان،‌ص 109 به بعد.

[5] – برای مشاهده کامل عملکرد بانکها در معاهدات بین المللی مراجعه شود به لنگریج، رینهارد، اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل، ترجمه سعید حسنی، ج1، تهران، انتشارات میزان، ص 305 به بعد.

[6] – جعفری لنگرودی، همان (عقد کفالت)، ص 10 به بعد.

[7] – منبع قبلی، به نقل از محمدحسن نجفی، جواهرالکلام

[8] – ابوحنیفه و شافعی و احمد بن خلیل،از این نظر پیروی می کنند.

[9] – کاتوزیان، همان، ص 227، به نقل از سیراسی و قاضی‌زاده، فتح‌القدیر

[10] – کاتوزیان، همان، ص 228

[11] لفظ متعهد و متعهد له، اعتباری است و در معنای واقعی آن بکار نرفته است.

[12] – کاتوزیان، همان، ص 226

Share