سبز اندیشان امروز

چگونه است

چنین است خود گردش روزگار نگیرد همی پند آموزگار
(5/203)
مرا گر زمانه شدست اسپری زمانه ز بخشش فزون نشمری
(4/62)
زمانه نماند به آرام خویش چنین است تا بود آیین و کیش
(4/260)
گرین گفته های مرا نشنوی به فرجام کارت پشیمان شوی
پشیمانی آن گه نداردت سود که تیغ زمانه سرت را درود
(5/98)
زمانه همی تاختت با سپاه که بر دست من گشت خواهی تباه
(6/269)
کسی بی زمانه به گیتی نمرد نمرد ان که نام بزرگی ببرد
(6/273)
به زه کن کمان را واین چوب گز بدین گونه پرورده در آب زر
ابر چشم او راست کن هر دو دست چنان چون بود مردم گز پرست
زمانه برد راست آن را به چشم بدان گه که باشد دلت پر ز خشم
(6/299)
چنین گفت با رستم اسفندیار که از تو ندیدم بد روزگار
زمانه چنین بود و بود آنچه بود سخن هرچه گویم بباید شنود
بهانه تو بودی پدر بد زمان نه رستم نه سیمرغ و تیر و کمان
(6/309)
4-4 جهان پس از مرگ
4-4-1 درآمد
پدیدهی ناشناخته ی دیگری که ذهن انسان ها را به خود مشغول کرده است، مسئله ی معاد و دوباره زنده شدن انسان بعد از مرگ است و ا نسان ها زمانی که به این بیندیشند که پس از مرگ انسان به فنا و نابودی می گراید، زندگی در هر شرایطی درد آلود و غم انگیز است. پس دوباره زنده شدن در عالمی دیگر سبب می شود که زندگی عبث و بیهوده نباشد. و ایمان داشتن به رستاخیز اثر تربیتی، اجتماعی و اخلاقی در جسم و روح آدمی می گذارد. هر کس این تشنگی را در خود احساس می کند که بداند پس از عبور از دروازه ی مرگ چه ماجرایی بر او خواهد گذشت، زیرا او از عاقبت جسم و روح بی خبر است، نمی داند روح پس از جداشدن از جسم خاکی به بقای خود چگونه ادامه می دهد. می خواهد از تأثیر رفتارها و کردارهای مردم در جهان بر سرنوشتشان در آن جهان آگاهی پیدا کند. در جستجوی این است بداند ارتباط روح و روان انسان پس از مرگ با این جهان چگونه است و بسیاری اندیشه های دیگر که رسیدن به هر کدام از اینها در هر دین متفاوت و گاهی مشترک اند. پیروانان بعضی از ادیان به زندگی پس از مرگ عقیده ندارند و زندگی را با مرگ پایان یافته می دانند. در این میان ادیانی چون اسلام و زرتشت به عا لم پس از مرگ و زنده شدن دوباره ی انسانها به صراحت سخن گفته اند.

                                                    .