چرخه زندگی

چرخه زندگی

بحث و نتیجه گیری، پیشنهادات
5-1بحث
تجمع رسوبات شن تغییرات فیزیکی مثل رطوبت، حرارت،تهویه(هوادهی)و دیگر فاکتورهای ریز محیطی درمحیط اطراف گیاه ایجاد می کندMaun, (1998); Maun, (1993). همچنین رسوبات باعث تغییراتی در PH خاک(با توجه به اسیدیته شن رسوب شده )می گردد. با افزایش رسوبات مواد غذایی و حجم خاک در منطقه ریشه گسترش پیدا می کند و مقدار رطوبت و نیتروژن افزایش می یابدMaun (1998). مدفون شدن در شن ممکن است منجر به جابجایی بیوماس و مواد غذایی از سمت ریشه به قسمت هوایی گیاه گردد در حالی که ظرفیت فتوسنتز حفظ شود Harris and Davy ( 1987); Harris and Davy (1988). مدفون شدن گیاهان باعث می شود بافتهای فتوسنتز کننده توسط رسوبات پوشیده شوند که این خود یک سد فیزیکی برای رشد گیاهان محسوب میگرددDech and Maun (2006).
در کرانه های ساحلی مدفون شدن مکرر گیاه در ماسه ها یک پدیده عادی محسوب می شود . Brown (1997) گیاهان در این مناطق سازگاری های زیادی برای پایداری در برابر این استرس پیدا کرده اند . Dech and Maun ( 2006) .Maun (1998); Maun ( 1994) مطالعات نشان میدهد تحت یک آستانه معین از سطح رسوبگذاری رشد همه گونه های گیاهی تحریک می شودMaun (1998); Brown (1997). این تحریک رشد می تواند مربوط به بهبود منابع خاکی، افزایش عمق خاک، افزایش رطوبت و وضعیت بهتر تهویه خاک باشد Maun (1998); Maun (1993); Armstrong (1979). در این مناطق دفن شدن مثل یک فیلتر عمل می کند و گونه های حساس را حذف و فراوانی نسبی گونه های کم مقاومت را کاهش داده و گونه های مقاوم و وابسته به شن را افزایش می دهدMaun (1994); Maun (1998) .ولی اگر رسوب گذاری ادامه یابد حتی گونه های وابسته به شن نیز حذف می شوند و منطقه ای عاری از پوشش گیاهی بوجود می آیدMaun (1998) . این حد آستانه در گونه های مختلف متفاوت استMaun (1998); Zhang et al. (2002). با حفظ گونه های مقاوم و حذف گونه های حساس رقابت درون گونه ای و بین گونه ای کاهش مییابدPerumal and Maun ( 2006) .
گیاهان در برابر رسوب شن واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند . Maun (1998) هنگامی که گونههای گیاهی به طور جزئی یا کامل دفن شده باشند ممکن است واکنش های زیر را از خود نشان دهند: 1- گیاه پاسخ منفی نشان می دهد و پس از دفن شدن از بین می رود که به این گونه ها،گونه های ناسازگار می گویند. 2- گیاه در ابتدا پاسخ منفی از خود نشان نمی دهد و به طور نرمال رشد می کند اما با بالا رفتن رسوبات شن از یک سطح معین عکس العمل منفی از خود نشان می دهدو از بین می رود. 3- رشد بعضی از گونه های گیاهی با رسوب شن تحریک می شود و به این گونه ها، گونه های بردبار می گویندMaun (1998).
نتایج این تحقیق نشان داد که هر دو گونه با دفن شدن در رسوبات ماسه بادی رشدشان تحریک شد و میتوان آنها را جزئ گونه بردبار بهشمار آورد.
سازگاری گیاهان نسبت به مدفون شدن در گونه های مختلف گیاهی متفاوت می باشد و بستگی به شکل زیستی آن ها دارد Maun (1998); Perumal and Maun( 2006)علاوه بر این به مراحل چرخه زندگی(بذر، نهال،جوانی، بلوغ)،فصل دفن شدن(بهار، تابستان، پائیز، زمستان)،تعداد دفن شدن و مقدار ماده ذخیره ایدر گیاه داردBrise et al. (1957).
گونه های سازگار در برابر افزایش رسوب شن پاسخ های مورفولوژیکی متفاوتی از خود نشان می دهند . Perumal and Maun (2006); Brown (1997); Maun (1998) در بعضی گونه ها تعداد گره در هر ساقه و میان گره ها افزایش یافته و در سطوح بالاتر ساقه، جوانه ها و مکنده های جدیدی ظاهر شدهZhang and Maun (1992); Maun (1998) و یا ریشه های جانبی تولید می کنند Danin (1996); Maun (1998); Dech and Maun (2006); Maun (1998)در حالی که گونه های نابردبار در برابر دفن شدن در شن قادر به تولید ریشه های جانبی نیستند و در برابر تغییراتی که در خاک ایجاد می شود نمی توانند عکس العمل نشان دهندDech and Maun (1992) .
درختان و درختچه‌ها پاسخ‌های متفاوتی در برابر دفن شدن در ماسه از خود نشان می‌دهند اما عمده پاسخ ها در مناطقی که دارای بار رسوب ماسه منظم است به صورت “افزایش توانایی” ظاهر میشود. افزایش توانایی به صورت بهبود ویژگی‌های رشد از نظر فیزیولوژیک و اکولوژیک در گیاه منفرد و یا افزایش تراکم، پوشش و بیوماس در واحد سطح تعریف شودPerumal (1994). نتایج دفن شدن قره داغ و رمس در رسوبات ماسه باعث افزایش توانایی این گیاهان در اکثر متغیرهای مورد مطالعه شد. بهبود وی‍ژگیهای رشدی میتواند به دلایل زیر باشد. 1- افزایش حجم خاک و به طبع آن افزایش رطوبت و مواد غذایی قابل دسترس گیاه و جذب آنها از طریق ریشههای جانبی ایجاد شده. 2- انتقال مواد کربوهیدراتی و معدنی مورد نیاز گیاه از ریشه به اندامهای هوایی. 3- افزایش کلروفیل برگها از طریق افزایش ضخامت و سطح برگها 4- افزایش فعالیت میکورایزای خاک. در مورد دلیل اول میتوان اشاره کرد که گیاه قره داغ با ایجاد ریشههای جانبی میتواند باعث جذب مواد غذایی و رطوبت ذحیره شده در رسوبات ماسه شود. رسوبات ماسه بادی باعث کاهش مقدار اکسیژن جذب شده به گیاه میشود. کاهش اکسیژن باعث تحریک سنتز و ترشح هورمون ریشهزای اکسین میشود. افزایش این هورمون باعث ایجاد ریشههای نابجا در گیاه قرهداغ شد. افزایش اکسین در گیاه رمس نیز ملاحظه شد اما در آن ریشههای نابجا تشکیل نشد. علت این امر میتواند مربوط به زمان کوتاه آزمایش برای تحریک ریشهزایی در این گیاه باشد. در شرایط طبیعی ریشههای نابجا در نبکاهای گیاه رمس دیده میشود. بنابراین عدم مشاهده ریشه در گیاه رمس میتواند

Share