چارچوب نظری

چارچوب نظری

طرح خلیج توکیو که توسط کنزوتانگه در دهه 1960 ارائه می‌شود، یکی از اولین طرحهایی است که به صورت تخیلی، بر اساس استخوانبندی با الگویی خطی مطرح می‌شود. تانگه در پی یک ایده جدید بود و علاقهمند به دنبال کردن الگوهای قبلی توسعه شهری نبود. وی این را حرکتی در راستای سازماندهی ساختاری مینامد.
طرح وی از استخوانبندی موجود شهر سرچشمه میگیرد و به صورت مرحلهای، مشخصههای آنرا اصلاح میکند. این اصلاح مشخصات به صورت یک فرایند پیوسته تلقی میشود. هیچ نتیجهای قطعی نبوده و بخشی از اقدامات برای عوامل پیشبینی نشده در توسعه آینده شهر، کنار گذاشته میشود. در این طرح تانگه بوسیله سازماندهی انعطافپذیر کوشش نمود تا خطوط حرکت نیروها را در عملکردهای مختلف شهری دنبال کند و از این طریق به عوامل مؤثر در شکلگیری استخوانبندی شهر به وسیله جریان رفت و آمد در میان عملکردهای اداری، مسکن و گذران و اوقات فراغت، دست یابد ( حمیدی، 1376: 25-24).
در جدول زیر مشخصات طرح ارائه شده برای خلیج توکیو، اشاره شده است:
(جدول شماره 2-9 ) مشخصات طرح خلیج توکیو اثر تانگه
منبع : تلخیص نگارنده بر اساس منابع ( بحرینی، 1388؛ حمیدی، 1376 )، 1392.
در تصاویر زیر طرح تهیه شده برای خلیج توکیو نشان داده شده است:
( تصویر شماره 2-13 ) ایده ساختاری طرح خلیج توکیو
منبع : بحرینی، 1388
( تصویر شماره 2-14 ) طرح خلیج توکیو – تانگه
منبع : حمیدی، 1376
بخش سوم : جمعبست مبانی نظری و تدوین چارچوب نظری پژوهش
2-8-1 مقدمه
در بخش ادبیات نظری اشاره شد ساخت شهر از پیوند میان عناصر، فعالیتها، فضاها و دسترسیهای اصلی تشکیل می‌شود. سئوال اصلی در این است که چگونه می‌توان ساخت اصلی و اجزاء و عناصر اصلی شهر را شناخت و چه معیارهایی برای تعیین آنها وجود دارد. بیشک بدون تعیین معیارهای لازم، نمی‌توان به تحلیل و ارائه راهکار در خصوص ساماندهی استخوانبندی اصلی شهر گرگان پرداخت. از همین رو ابتدا دیدگاه و نظریه های موجود بررسی شده و سپس ضمن تحلیل هر یک از دیدگاهها، معیارهایی برگزیده می‌شود. جدول زیر معیارهایی که هر یک از نظریه پردازان به منظور تعیین اجزاء و عناصر اصلی شهر به کار میبستند، ارائه می‌شود:
( جدول شماره 2-10 ) تحلیل دیدگاههای محققین پیرامون معیارهای شناخت ساخت اصلی شهر
ردیف
نظریه پرداز
معیارهای شناخت ساخت اصلی
1
گروه تیم تن
اتصال و ارتباط به صورت سلسله مراتب برگزیده میشود.
اجزاء ساخت اصلی نسبت به سایر اعضا از مقیاس بزرگتری برخوردارند
اجزاء و عناصر اصلی دستخوش تغییرات کمتریاند.
1-1
آلدو وان آیک
عناصر طبیعی و یا مصنوع بزرگ مقیاس (ابزارهای هویت دهنده)
عناصر نمادین دارای ارزش ایجاد تصویر ذهن

Share