2-6-5-2-شناسایی:
شکل پرگنه:پر گنه کاندیداآلبیکنسبه طور معمول بعد از 1تا 3 روز نمایان میشوداین پرگنه سفید تا کرم رنگ با سطح براق و تحدب زیاد بوده و بوی خوشایند ابجو میدهند.
2-6-5-3-شکل ریز بینی :
مقدار کمی از پرگنه را برداشت نموده و به منظور تهیه لام مرطوب ان را در داخل رنگ لاکتو فنل کاتن بلو قرار میدهیم و یا میتوان به منظور انجام رنگ آمیزی گرم یا متیلن بلو مقداری از پرگنه را روی لام تثبیت نمود کاندیداآلبیکنس روی محیط سابرودکستروز اگار یا اگار خوندار ایجاد سلولهای مخمری جوانه دار با دیواره ی نازک می نماید ) امامی و همکاران، 1370(.
2-6-6-تریکودرما
تعیین گونه در جنس تریکودرما بر اساس مرفولوژی کنیدیوفور،ضخامتStipe و درجه پیچیدگی انشعابات ،شکل فیالید و اندازه آن و شکل و اندازه کونیدیا می باشد. مرفولوژی کونیدی از اهمیت کلی در شناسایی برخودار است زیرا گونه های مختلف کلنی یکسانی دارند. کلنی انها رشد سریعی دارد بطوریکه در مدت 5 روز تمام سطح بوات دوپتری را میپوشاند. کلنی در ابتدا صاف و نازک بوده و سپس دستجات پشمی سفید رنگ بتدریج در آن ظاهر می شود که الیاف ان بهم فشرده شده و در اثر بوجود امدن کونیدیا سبز رنگ ،سبز خاکستری یا زرد مایل به سبز و سفید باقی میماند و تولید توده انبوهی از کونیدیا در سطح کلنی می کند. اغلب بر روی نواحی کوچک یا مدار های حلقوی هم مرکز روی سطح آگار رشد میکند.پشت کلنی خاکستری مایل به قهوه ای یا سیاه رنگ و یا بی رنگ می باشدممکن است پشت کلنی بی رنگ باشد(لکه های نا منظمی از اسپورولاسیون سبز که در اطراف پلیت بهتر دیده میشود ایجاد می شود). کشت آن از نظر رنگ به پنی سیلیوم خیلی شبیه است اما حالت کلنی و منظره میکروسکوپی آن با پنی سیلیوم فرق دارد.کونیدیوفور این قارچ کوتاه و به شکل شاخه های نا منظم بوجود می آید ،(3-5/2میکرون)دو تا سه بار شاخه میزند این شاخه ها به شکل چتری قرار نگرفته اند. کونیدیوفور در انتهای خود متورم نبوده و در رأس خود ایجاد کونیدیا می کند که شکل دستجات چند تایی کنار هم قرار گرفته اند و با توجه به اینکه در ماده چسبند ه ای نیستند به سهولت در موقع لام از هم جدا می شوند . فیالید ها بیضوی با فلاسکی شکل هستند. کونیدی ها کوچک،تک سلولی،کروی تا بیضوی،صاف،شفاف تا سبز رنگ می باشد و به شکل توده ای توپ مانند در نوک فیالید ها دیده می شوند.( اطلس جامع آزمایشگاهی قارچ شناسی،محمد قهری،1389)

فصل سوم
مواد و روش کار
3-1- مواد و وسایل مورد نیاز:
1- محیط کشت سابرودکستروز آگار
2- لوله آزمایش
3- پنبه
4- سواپ استریل
5- لام و لامل
6- آنس
7- لاکتو فنل کاتن بلو
8- برچسپ
9- میکروسکوپ نوری
10- ترازوی دیجیتال
11- آب مقطر
12- بالن
13- چسپ پارافیلم
14- دستکش استریل

                                                    .