پیش گیری فرهنگی وترویج فرهنگ عفاف وحجاب

: پیش گیری فرهنگی وترویج فرهنگ عفاف وحجاب

در این گفتار ما در دو گفتار خانواده و نهادهای آموزشی به بررسی  پیش گیری فرهنگی وترویج فرهنگ عفاف و حجاب می پردازیم چرا که  قطعا وتحقیقا این  دو نهاد در شکل گیری یک فرد   و ایفای نقش آن  در جامعه تاثیر بسیاری داشته و ترویج فرهنگ عفت وحیا و سم زد ایی این نهادها از معضلات پیش آمده می تواند به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ومقابله با معضل بد حجابی بسیار موثر باشد.

گفتار اول:آموزش پدران و مادران

نظر به اینکه نهاد خانواده به عنوان اولین مدرسه و پدر و مادر به عنوان اولین معلمان انسان تلقی
می شوند، لذا در این نهاد اجتماعی بسیار مهم و حیاتی، معلمان می بایست آموزش لازم برای تربیت و تزکیه و القای خود ارزشمندی (که در برابر عقده ی حقارت قرار دارد) به فرزندان خود را فرا گیرند تا از همان آغاز ارتباط با کودکان و نوجوانان در جهت حفظ حرمت و مقام و منزلت فرزندان دختر تلاش نمایند.

سیراب نمودن فرزندان به ویژه دختران از محبت و عشق و عاطفه و ایجاد روابط احترام آمیز بر اساس آموزه های دین مبین اسلام، اختصاص عادلانه فضا و فرصت و امکانات زندگی به فرزندان ، تقسیم کارهای مربوط به خانواده با توجه به توان و استعداد اعضای خانواده، شرکت دادن دختران در تفریحات سالم و گذران اوقات فراغت، مقابله با عادات و رسوم خرافی وتبعیض آمیز، از جمله محورهای مهم و لازمی است که باید در کانون خانواده مورد تأکید و توجّه جدی اولیاء قرار گیرد.

بدیهی است” آموزش اولیا”، اگر از طریق نشریات و جزوات آموزشی و ایجاد و گسترش نهادهای مشاوره ای قابل دسترس، تهیّه و پخش سی دی های آموزشی وبرنامه های مستمر و جذاب از طریق صدا و سیما و … صورت گیرد از تأثیر گذاری بالاتری برخوردار خواهد بود

در این صورت فرزندانی خواهیم داشت که برای مخفی کردن احساس خودکم بینی و زشتی های باطن خود به نمایش ظاهر خود نپرداخته و به گدایی محبت و عاطفه اقدام نمی کنند.

بسیاری از پدران در بیرون از خانه ومادران در داخل(وبعضا” دربیرون) منزل به بهانه تامین وسایل وامکانات رفاهی ،آموزشی ومعیشتی فرزندان وبدون توجه به نیازها ومطالبات روحی ، روانی وعاطفی آنان به کار وتلاش پرداخته ودر واقع جدای از یکدیگر و بریده از فرزندان بستر انحراف وانحطاط اخلاقی ورفتاری کودکان ونوجوانان خود را فراهم می سازند.این دسته از اولیا، شکم را بر شعور،جسم را بر روح ،معیشت را بر معرفت ترجیح داده وبعصا”برای جبران کمبودهاوعقده های دوران کودکی خود، با اکتفا به نیازهای شکمی فرزندان ،عزیزانشان را دوستانه به قربانگاه برده وبه ذبح روحی وروانی آنان می پردازند.

چه بسیارند خانواده های مرفهی که به رغم بی نیازی مادی ،جزو فقیرترین ها محسوب می شوند.تا آنجا که دختران وپسرانشان در بیرون از کانون خانواده به گدایی محبت وعاطفه پرداخته وبا لبخندی ونگاهی، دردام باندهای فساد وتباهی گرفتار شده واز تحصیل وتزکیه وتربیت بازمی مانند.کمترین لطمه ای که بر فرزندان این دسته از خانواده ها وارد می آید، ازدواج های نا موفق ،دوستیهای پرخطر،عقده حقارت، خود آرایی وخود نمایی وبدحجابی می باشد،که متاسفانه اغلب آرام وبی صدا،درست مانند سرطان وایدز به وجود می آیندو آثار وعوارض تلخ وناگواروماندگاری را بر جای می گذارد[1] .

بنابراین ، استفاده از تجربه وتخصص کسانی که درپرکردن اوقات فراغت اعضای خانواده وطراحی واجرای برنامه های تربیتی ،آموزشی وتفریحی فرزندان خود موفق بوده اند ازاصلی ترین پیش شرطهای ساماندهی زندگی ومقابله با مفاسد وناهنجاریهای اجتماعی وبد حجابی به شمارمی آید که نباید مورد بی توجهی پدران( دردرجه اول) ومادران( دردرجه دوم) قرار گیرد.

در ذیل به مهمترین توصیه هایی که می تواند  به پدران ومادران در  ایجاد محیطی خانوادگی سالم ومحیط خانوادگی ای که بتواند محفل گسترش عفت وپاکدامنی ومامنی برای فرزندان برای گریز وپناه بردن از انحرافات ونابسامانی های جامعه باشد  اشاره می نماییم:

1) اعتمادواطمینان به همسر وفرزندان را به عنوان یک اصل مهم وحیاتی دانسته واز تجسس و زیرسئوال بردن یکدیگر جدا” خود داری کنید.غیرت بیجا وتجسس، ممکن است گاهی با عث روشن ترشدن واقعیتی درزندگی وتعاملات خانوادگی شود، اما درمجموع موجب تحمیل پنهان کاری وبد بینی دربین اعضای خانواده خواهد شد. رفتاردوستانه وتعامل توام با سعه صدر فضای حاکم بر زندگی را به گونه ای شفاف وصمیمی خواهد نمود که بدون نیاز به سئوال،همه مشتاق بیان مسایل شخصی ومحورهای مهم زندگی خود خواهند شد .

چه بسا زن وشوهر با اعتراض وتجسس وبدبینی زمینه های انحراف و انحطاط اخلاقی یکدیگر را فراهم ساخته وگاهی با تعصبات بیجا فرزندان خود را از خانه وکاشانه بیزار وموجب رواج روابط پنهانی آنان با جنس مخالف وتظاهر به بدحجابی وتلاش برای جلب توجه ومحبت دیگران در خارج از محیط خانواده می شوند.[2]

جالب اینجاست که بعضی از مردان با زنان بد حجاب و نه چندان سالم در اداره وکوچه وبازار ومهمانیها به راحتی به تعامل پرداخته وبا شوخی وخنده وتواضع به گفتگو می نشینند اما به محض مشاهده ی چنین رفتاری از همسر ودختر جوان خود به شدت بر افروخته شده وبا عصبیت وانذجار با آنان برخورد می کنند . همچنین برخی از زنان با آرایش غلیظ وپوشش نا مناسب به خودنمایی ونمایش در برابر مردان نا محرم می پردازند، اما اجازه صحبت کردن یا تعامل همسرش با هیچ زنی را نمی دهند . اینگونه روشها ی مبتنی بر خودخواهی درزندگی زناشویی جز ایجاد تنفر وانزجار وتقویت بی اعتمادی وبدبینی وپنهان کاری در محیط خانواده هیچ سود وثمری نداشته وندارد.لذا رعایت حجاب ، وقار وادب دینی در برخورد با گروههای غیر همجنس (نا محرم) ونیز عدم تجسس وتعصب بیجا در باره ی همسر وفرزندان، ازاصلیترین لوازم وپیش نیازهای ایجاد وتقویت اعتماد ومحبت در بین اعضای خانواده می با شد که نباید مورد غفلت وبی توجهی اولیا قرار گیرد.

2) مادران از زن بودن خود شکوه وابراز نا خرسندی نکنند . بخش مهمی از تحقیرها وتبعیض های ناروا علیه زنان در جامعه ، توسط خود آنان اشاعه می یابد . دو گروه از زنان به جایگاه ومنزلت بانوان لطمه میزنند . گروهی با خود آرایی براساس سلیقه وامیال مردان چشم چران وبلهوس ،وگروهی با استفاده نا درست از حجاب وپوشش اسلامی ودرعین حال محدودیت ( ونه مصونیت) دانستن آن.[3]

مادران با حجاب وعفیف ،با افزودن بر معلومات وفضایل اخلاقی ورعایت آداب معاشرت در تعامل با دیگران ونیز توجه وعنایت جدی به پاکیزگی ونظم وانضباط در پوشش وروش زندگی بهترین مدافعان ومروجان حجاب وعفاف در بین جوانان به شمار می آیند ،که نباید از این فرصت وموقعیت ممتاز غفلت نموده وبهانه به دست مخالفان حجاب واشاعه دهندگان فرهنگ بیگانه در جامعه بدهند.

مادرانی که مرتب از حجاب می نالند وآنرا مانع فعالیت وتحرک ونشاط خود می دانند ویا از زن بودن خود شکوه وشکایت می کنند، درواقع بیشترین تاثیررا درشکسته شدن قبح بد حجابی ونیز تحقیر جایگاه ومنزلت زنان در جامعه داشته ودارند.

جوانان ونوجوانان ازکسانی درزندگی ورفتار اجتماعی اطاعت وتقلید می­کنند که مورد علاقه محبتشان باشند. همچنین به کسانی علاقمند می­شوند که از نشاط، شادابی، نفوذ ومعرفت وتوانایی ابراز محبت لازم برخوردار باشند.

بنابراین بر مادران عفیف وبا کرامت لازم است که با نشاط وشادابی واعتماد به نفس ، با تقویت بنیه ی علمی ،دینی واجتماعی خود وفرزندانشان،ونیز با دفاع منطقی از مقام ومنزلت زن، موجبات رونق ورواج فرهنگ عفاف وحجاب در بین جوانان ونوجوانان را فراهم آورند.

3)درابرازمحبت وعلاقه نسبت به اعضای خانواده ،ضمن رعایت اعتدال ،وپرهیزازافراط وتفریط ،دختران را بر سایر افراد خانواده ترجیح دهید .در این میان ابراز محبت پدرنسبت به دخترنقش وتاثیر فوق العاده ای را درالقاء اعتماد به نفس واحساس آرامش ودر نتیجه بی نیازی از خودنمایی وخود آرایی برای گروههای غیر همجنس در بیرون از کانون خانواده داشته ودارد.[4]

بسیاری از پدران با روش های ابراز محبت نا آشنا بوده وعموما” محبت را در تهیه ی خوراک وپوشاک وتبدیل به احسن مسکن واتومبیل ولوازم لوکس زندگی خلاصه می کنند.هرچه دراین راه تلاش می کنند شکاف بین خود وفرزندانشان را عمیق تر نموده وزمینه های آسیب پذیری اعضای خانواده ،بخصوص دختران را مساعد تر می سازند.

پدرانی که بتوانند با دختران خود رابطه ای دوستانه وصمیمی ایجاد کنند و با کلام و نگاه های گرم وعاطفی ،زیبا یی ها وموفقیت ها وتوانایی های آنان را مورد تمجید وتحسین قراردهند، درواقع توانسته اند در نجات دختران خود از دام ودامن گروههای غیرهمجنس دربیرون ازخانه ونیزاز آلوده شدن آنان به عوارض ناشی ازکمبود محبت از جمله خودنمایی وبدحجابی توفیقات لازم را به دست آورند.

4)سطح آگاهی ومعلومات فرزندان خود را ارتقاء دهید .دربیشتر خانه ها زیبایی ودکور وگل وگلدان ومبل ولوستر ومجسمه های تزیینی وانواع واقسام اشیاءولوازم بعضا”نه چندان لازم، فراوان دیده میشود ،اما دریغ ازاختصاص کمترین هزینه برای تهیه ی چند کتاب مفید وارزنده برای مطالعه افراد خانواده !

کتابخانه ای ساده وزیبا که با کتاب های مورد نیاز ومفید وسی دی ها ونوارها وفیلم های سالم وسودمند تزیین شده باشد، فضا وفرصت مناسبی را در اختیار اعضای خانواده بویژه فرزندان گذاشته وآنان را به مطالعه واستفاده از وسایل تفریحی و آموزشی مناسب تشویق می کند.

نشست های فکری وفرهنگی وگفتگوهای مبتنی بر مطالعات وبیان نتایج نظرت حاصل از تماشای برخی فیلم ها وبرنامه های آموزنده یِ تلویزیونی ،نقش بسیار مفیدو موثری را در رشد وبالندگی جوانان ودر نتیجه واکسینه شدن آنان در برابر آسیب ها وآفت های فکری وفرهنگی موجود در جامعه خواهند داشت.

بدیهی است زنان ودختران این دسته از خانواده ها حجاب وپوشش اسلامی رانه براساس اجبار وتحمیل، بلکه با آگاهی واطلاع پذیرفته ومصمم ومحکم دربرابروسوسه های مخالفان وشبهه افکنان، ازعقاید وارزش های ملی ومذهبی خود دفاع می کنند.

 

گفتار دوم:ساماندهی نظام آموزش و پرورش[5]

آموزش و پرورش به عنوان بزرگ ترین و پر جمعیت ترین نهاد آموزشی و تربیتی که سال های نسبتاً طولانی ازبهترین مقاطع زندگی اکثر افراد جامعه را به خود اختصاص می دهد، در صورت ساماندهی مناسب نقش بسیار مهم ومؤثری را در مهار مفاسد اجتماعی و بدحجابی و اشاعه فرهنگ اسلامی داشته باشد.

به منظور پرهیز از کلی گویی تأکید بر نکات ذیل ضروری است:

1)تغییر ساختار و ماهیت نظام آموزشی با رویکرد درک مطلب (نه کسب مدرک) و منطبق با مطالبات و نیازهای به روز جامعه به ویژه نسل جوان کشور.

2) حذف نظام ارزشیابی مبتنی بر نمره و حفظ مطالب متون درسی.

3) تأکید و عنایت خاص به مسأله حجاب و پوشش اسلامی و تعریف دقیق روابط بین افراد غیر همجنس براساس آموزه های دینی درمتون درسی ومحیط های آموزشی.

4)پیگیری و اجرای دقیق دستورالعمل ها و بخشنامه های دولت درخصوص لزوم رعایت حجاب و برخورد صحیح و سودمند با افراد متخلف به ویژه معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در این باره

5) پرهیز از برخوردهای آمرانه و تحکم آمیز درخصوص رعایت شئون اسلامی و تکالیف دینی و طرح و تبلیغ جذابیت ها و زیبایی های اسلام با تأمل بیشتر بر آثار مفید و سازنده ی رعایت حجاب و پوشش اسلامی.

6)استفاده از ابزار و شیوه های نوین تبلیغ (فیلم، تئاتر، انیمیشن و …) در جهت معرفی و ارایه ی آثار و برکات تکیه عملی بر دستورهای دینی (از جمله عفاف و حجاب اسلامی) در زندگی اجتماعی.

7) بهره گیری از معلمان متدین، لایق و با تجربه ای که به پوشش اسلامی التزام عملی دارند

8) حذف مطالب وتصاویر تحقیر آمیز علیه زنان و دختران(از کتاب های درسی) و طرح و تبیین جایگاه حقیقی آنان در اسلام.

9) ساخت و ساز مدارس و مراکز آموزشی ویژه ی دختران به گونه ای که رعایت حجاب اسلامی و شئونات دینی و اخلاقی در مدارس سهل و آسان باشد.

 

گفتار سوم: دانشگاهها و مقابله با بد حجابی

1) ایجاد ارتباط پویا و پایدار بین حوزه های علمیه و دانشگاه ها و استفاده ی بهینه از استادان و اندیشه ورزان حوزوی در آشنایی هر چه پیش تر دانشگاهیان با معارف و موازین دینی و ضرورت التزام عملی به شئونات شرعی از جمله رعایت حجاب و پوشش اسلامی .

2) ترجیح رشد کیفی دانشگاه و پرهیز از گسترش کمی آن ها بدون توجه به استانداردها و ساختارهای کیفی و مطلوب، برای تقویت بنیه ی علمی و دینی و در نتیجه رشد و بالندگی نسل جوان.

3)تأسیس و تقویت نهادهای جوشیده از متن دانشجویان در جهت بهره گیری از توانمندی های دانشجویان برای مقابله با پدیده ی بدحجابی و خودآرایی و روابط نامناسب افراد با جنس مخالف.

4)حمایت مادی و معنوی از آثار و تألیفات مهم و مفیدی که در حوزه ی مسایل ارزشی به ویژه حفظ شئونات شرعی نگاشته شده است.

5) تأسیس و تقویت نشریات دانشجویی با تأکید بر طرح و ترویج ارزش های دینی و التزام به حجاب و پوشش اسلامی با استفاده از قلم و هنر جذّاب.

مبحث دوم: سایر طرق پیشگیری

شناخت ریشه ها و راهکارهای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی از جمله بدحجابی و روابط ناسالم بین زنان و مردان، بدون بازکاوی سایر پدیده های مرتبط نمی تواند نتیجه ای دقیق و علمی داشته باشد. چرا که مقولات اجتماعی پیوندوثیق و معناداری را با پدیده های فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی داشته و رابطه ای علت و معلولی بین آن ها حاکم است[6].

بنابراین همان طور که در بحث بازشناسی ریشه ها و عوامل به وجود آوردنده ی بدحجابی (به عنوان یکی از ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی) عناصر و پدیده های مرتبط مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، در این بخش از مطالب نیز نحوه ی دخالت سایر پدیده های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی  وحقوقی در تعیین و ترسیم راه های برون رفت از معضل مذکور را مورد تأکید و توجه قرار می دهیم.

بدون تردید، بعد از شناخت علل و مجاری عمده ی رشد و توسعه ی فساد و بدحجابی، از تجزیه و تحلیل تفصیلی در این بخش از مطالب بی نیاز خواهیم بود ، لذا در این جا به طور مختصر به ارایه ی فهرستی از ابزار و روش های درمان معضل یاد شده می پردازیم:

  1. تدوین راهبرد

تدوین سیاست ها و راهبردهای کلان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اولین و بنیادی ترین اقدام لازم در جهت مقابله با ناهنجاری های اجتماعی و از جمله بدحجابی و روابط ناسالم زنان و مردان در جامعه به شمار می آید. چرا که ایجاد انسجام، ثبات، هماهنگی بین نهادهای اجرایی، قانونگذاری، قضایی، علمی و آموزشی و ایجاد شفافیت و سرعت و دقت( در فرآیند) برخورد با معضلات اجتماعی بدون تدوین و ارایه ی برنامه ای نظام مند و برآمده از قانون اساسی امری ناممکن خواهد بود.

قانون اساسی به عنوان رساله ی عملیه ی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مبنایی ترین منبع قابل اتکا و محوری ترین معیار برای تدوین و تنظیم راهبرد کلان در حوزه های مختلف می باشد، که نباید به بهانه های مختلف نظیر دین فربه تر از قانون است و یا سخن و کلام پیامبر برتر از مصوبات و نظرات خبرگان قانون اساسی است و یا به بهانه های مدرنیزه کردن کشور و رونق اقتصادی و توسعه یافتگی و … به حاشیه رانده شود.

  1. ترسیم و تعیین مقام و منزلت واقعی زنان

تحقیر و تحمیق زنان در طول تاریخ و تبعیض جنسیتی علیه آنان باعث گردیده بسیاری از زنان که توان مقاومت در برابر ظلم مضاعف را نداشته اند، خود را در مقایسه با مردان موجودی فرو دست و درجه دوم تلقی نموده و بعضاً در بستر اختلالات روحی، روانی و ناهنجاری های رفتاری و از همه دردناک تر درگرداب عقده ی حقارت دست و پا بزنند.

خودنمایی، خودآرایی، به نمایش گذاردن زیبایی های تن، آرایش های غلیظ و مضحک و بی حجابی تنها بخشی از آثار و عوارض شوم احساس خود کم بینی و عقده ی حقارت است که در بین گروهی از دختران و زنان جوان شایع گردید لذا برای مقابله با معضل خودآرایی و بدحجابی نباید از ریشه کن نمودن عوامل زمینه ساز عقده ی حقارت بانوان غفلت نمود..

ترسیم و تثبیت مقام و منزلت واقعی زنان و نقش سازنده و حیاتی آنان در خیزش ها، نهضت ها و حرکت های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی و هنری و معرفی و ارایه ی الگوهای عینی با کرامت از بین زنان قهرمان در حوزه های مختلف ملی، مذهبی نقش بسیار مهمی در خشکاندن ریشه های فساد، بدحجابی و ناهنجاری های اجتماعی ناشی از تحقیر و تحمیق زنان داشته و دارد.

به همین دلیل در فرهنگ دینی و قرآنی قدر وقیمت زنان ( به دلیل ظلم های تاریخی فراوانی که به آنان روا داشته شده) مورد تاکید و توجه خاص بوده و سفارش های زیادی در خصوص پاسداری از منزلت، کرامت، عفت و پاکدامنی و از بین بردن عوامل تبعیض و تحقیر علیه آنان به عمل آمده است.

3) استفاده از رسانه های الکترونیکی ،بویژه تلویزیون ، اینترنت ،ماهواره را در محیط خانه ضابطه مند کنید. بسیاری از آلود گی های رفتاری واخلاقی از جمله نمایش وآرایش وبد حجابی وروابط نا مشروع ، محصول تبلیغات وتلقینات این گونه ابزار وادوات تبلیغی ورسانه ای می باشد .لذا پدران ومادران مسئول وآگاه همانطور که از تهیه ی اطعمه واشربه مسموم وآلوده برای فرزندانشان خود داری می کنند، می باید از اشاعه سموم رسانه ای درفضای خانواده نیز بشدت پیشگیری نمایند.

5).مشارکت هدفمند زنان در جامعه

حضور و مشارکت مستمر، فعّال و ضابطه مند زنان در اداره ی امور جامعه، از اصلی ترین

پیش شرط های تعالی و تکامل اجتماعی، فرهنگی بانوان و ریشه کن نمودن عوامل تحقیر و تبعیض علیه آنان به شمار می آید.

بدون مشارکت مشروع و مطلوب زنان در عرصه های مختلف اجتماع، چگونه می توان از امکانات عمومی، سرمایه های ملی اعم از دانشگاه ها، ورزشگاه ها ، مراکز علمی، فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور به طور عادلانه و به دور از رویکرد جنسیتی بهره برداری نمود.

مخالفت با حضور سالم و سودمند زنان در جامعه (از سوی متحجران و متجددان سکولار) مانع رشد و بالندگی و ارتباط زنان با اقشار و طبقات علمی ، فرهنگی و اجتماعی و نیز باعث عدم دسترسی و بهره برداری جامعه از قابلیت ها و توانمندی های ویژه آنان خواهد شد.

بنابراین همه ی نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه، ضمن تأیید و تضمین نقش مادری و همسری زنان در کانون خانواده در جهت تعلیم و تزکیه ی نسلی پوینده و مؤمن می بایست زمینه های حضور و مشارکت زنان در جامعه را فراهم سازند تا از این طریق موجب کاهش تحقیرها و تبعیض های ناروا علیه زنان و مانع گسترش عوارض ناشی از احساس خود کم بینی آنان از جمله بد حجابی و خودآرایی و تظاهر به فساد در جامعه شوند.

6).اجرای دقیق اصول فراموش شده قانون اساسی

در سطور آغازین قانون اساسی چنین آمده است: زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون در نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. (زن به عنوان عضو اصلی خانواده) از حالت شیئی بودن و  ابزار کار بودن در خدمت اشاعه ی مصرف زدگی و استثمار خارج شده، ضمن باز یافتن وظیفه ی خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی، پیش آهنگ و ‌همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد»

در اصل بیست و یکم، دولت موظف به رعایت حقوق بانوان در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی شده است . در بند یک این اصل دولت موظف به ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او شده است.

همچنین در مواد مندرج ” ذیل اصل سوم” چنین آمده است:

دولت موظف است همه ی امکانات خود را برای امور زیر به کار گیرد:

ماده 3 – آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

ماده 8 – مشارکت عامه ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

ماده 9 – رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه (اعم از زن و مردم ) در تمام زمینه های مادی و معنوی.

ماده 14 – تأمین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

7).تعریف روابط زنان و مردان

آموزش نظام ارزشی اسلام در مورد روابط گروه های غیر همجنس و تبیین و ترسیم وظایف و تکالیف شرعی و قانونی آنان در ارتباط با یکدیگر، تأثیر فوق العاده ای در شفافیت سازی حدود و ثغور حجاب و پوشش اسلامی و تعریف روابط مشروع زنان و مردان در جامعه خواهد داشت. چرا که ریشه ی اصلی بسیاری از ناهنجاری ها از جمله بد حجابی و خودآرایی و روابط نامناسب بین گروه های غیر همجنس را می بایست در عدم اطلاع و آگاهی گروهی از مردم در مورد تعریف و تبیین صحیح روابط مشروع و مطلوب اجتماعی جستجونمود.

تأکید و عنایت به نکات ذیل می تواند راه دستیابی به هدف مذکور را هموارتر سازد.

الف – تربیت و آماده سازی دختران و پسران برای رو در رو شدن با جنس مخالف ، از دوران کودکی و از درون نهاد خانواده.

ب – طرح و تبیین صحیح مفهوم پوشش حجاب اسلامی و چگونگی روابط مناسب و مشروع با جنس مخالف از طریق متون درسی مدرسه ،‌دانشگاه و تولید و پخش برنامه های آموزشی صدا و سیما.

ج – برقراری روابط عاطفی و صمیمی با فرزندان و پاسخگویی به نیازها و مطالبات آنان به منظور پیشگیری از کشانیدن روابط عاطفی وخصوصی به بیرون از نهاد خانواده (در تعامل با جنس مخالف).

د – آموزش احکام شرعی و عقلی در برخورد با جنس مخالف از طریق نهادهای ذی ربط.

ه – نقد و بلکه نفی این قرائت و توهم نادرست که روابط بین افراد غیر همجنس یا غیر ممکن است و یا تنها در دو صورت مقدور و میسور است: یا پنهان یا آزاد

8).رسانه ها و مقابله با بد حجابی

الف– صدا وسیما

با توجه به تأثیر و نفوذ فوق العاده ی صدا و سیما بر باورها و گرایش ها و طرز رفتار و پوشش مردم به ویژه زنان و جوانان بدون استفاده ی مطلوب از این دستگاه های مهم تبلیغی و فرهنگی

نمی توان ناهنجاری های اجتماعی و معضل بدحجابی در جامعه را مهار کرد .

تکیه ی عملی بر نکات ذیل برای استفاده از صدا و سیما در جهت کاهش فساد و بدحجابی ضروری و لازم است:

الف – پیگیری و اجرای اصول و سیاست های مدون صدا و سیما به ویژه در حوزه ی مربوط به مسأله ی حجاب و روابط گروه های غیر همجنس.

ب – استفاده از مدیران، هنرمندان و کارشناسانی که عملاً بر رعایت حجاب و پوشش اسلامی و عدم تحقیر زنان پای بند باشند.

ج – پرهیز از دفاع سطحی و ناشیانه از اصول و موازین اسلامی به ویژه حجاب و عفاف.

د – عدم استفاده ی مستمر و مداوم از صاحب نظران و سخنرانان مذهبی خاص و رعایت اصل تنوع و تکثر به منظور توسعه و گسترش و جذب مخاطبان جوان

ه – دادن نقش های مثبت و موفق به زنان با حجاب در فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی و حذف فیلم ها و برنامه هایی که در آن ها زنان باحجاب در نقش های سطحی و منفی به تصویر کشیده میشوند.

ب: کتاب و مطبوعات

الف – رونق بازار کتاب و مطبوعات و توسعه ی فرهنگ مطالعه به منظور تأثیرگذاری بر مخاطبان .
ب – حمایت مادی و معنوی از نویسندگان، شاعران و روزنامه نگاران متعهد و مستقل و چاپ و انتشار آثار غنی و قابل عرضه به نسل جوان در زمینه ی مسأله حجاب و عفاف و روابط مطلوب و مفید گروه های غیر همجنس.

ج – پرهیز از سپردن سکان عرصه ی مطبوعات و کتاب(از سوی نهادهای فرهنگی،تبلیغی) به افراد فرصت طلب و سودجوو ناشرانی که بنای تخریب معیارها وهنجارهای اجتماعی را دا شته و ابایی از طرح وتبلیغ روابط آزاد زنان ومردان در جامعه ندا رند.

د – کادرسازی و آموزش نیروی انسانی لازم برای فعالیت در عرصه ی مطبوعاتی که به دفاع مطلوب از ارزش های دینی می پردازند.

مطبوعاتی که کارکنان آن کمترین اعتقاد ی به رعایت معیارها وارز شهای دینی و قانونی ندارند وزنان بدحجاب مردانی که از پوشش مناسب استفاده نمیکنند در کادر تحریریه ی آن به فعایت مشغولند، چگونه میتوانند با آثار ومظا هر ناشی از روبط نادرست گروههای غیر همجنس واشاعه ی بدحجابی مقابله نمایند؟

ه – عدم حمایت مالی دولت از مطبوعات و ناشران ضعیف. متاءسفانه کم نیستند مطبوعات و ناشرانی که با پشتوانه حمایت های مالی دولت سالهاست که در تیراژی وسیع به چاپ و نشر کتابها ونشریات ضعیف و تکراری پرداخته وبخش مهمی از آنها را در نهادها و ادارات دولتی بدون توجه به نیاز مخاطبان توزیع می نمایند.فایند ناسالم فوق نقش بسیار مهمی رادر تضعیف باورها و ارزشهای دینی از جمله حجاب و پوشش اسلامی در جامعه جوان ما بویژه نسل جوان داشته ودارد.

و-شفاف سازی ورفع ابهامات قانونی و حقوقی در حوزه ی فعالیت های مطبوعاتی.

ح – برخوردقانونی بامطبوعات وناشرانی که درفرآیند فعالیت­های خود اززن استفاده­ی ابزاری­می­کنند.

ج:سینما و مقابله با بدحجابی

الف – شفاف سازی ضوابط و مقررات صدور مجوز برای اکران فیلم های سینمایی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور مسدود کردن راه تولید کنندگان فیلم های سطحی و مبتذل مبتنی بر تبعیض و تحقیر زنان و حاشیه ای تلقی نمودن حجاب و پوشش اسلامی.

ب – استفاده از تجربه و تخصص سینماگران لایق و با کفایت در حوزه ی تولید و پخش فیلم های سینمایی با رویکرد مبتنی بر دفاع مطلوب و جذاب از حجاب اسلامی و نقد و نفی روابط ناسالم مردان و زنان در عرصه ی اجتماع.

ج – بهره گیری از طنز برای ترسیم و ارایه ی زندگی کاریکاتوری افراد بی قید و لاابالی و بدحجاب.
د – جلوگیری از تهیه و پخش فیلم های غیر جذاب و ضعیفی که به دفاع از اسوه ها و الگوها و ارزش های اسلامی (از جمله عفاف و حجاب اسلامی) می پردازند.

ه – ممنوعیت استفاده ی ابزاری از زن در تبلیغات بازرگانی از طریق سینما .

و – برخورد قاطع و قانونی با تولید کنندگان فیلم های سینمایی آلوده به آموزه های فرهنگ برهنگی و روابط نامناسب زنان و مردان.

9)مقابله با فساد و بدحجابی در ادارات

نهادها و ادارات دولتی به مثابه ی ویترین ها و نمایشگاه های دایمی محصولات نرم افزاری و

سخت افزاری حاکمیت بوده و کم و کیف این محصولات بهترین و گویاترین اسناد و شواهدی هستند، که ضمن تبیین و ترسیم جهت گیری ها و کارکردهای ویژه ی متولیان و مدیران کشور نقش بسیار مهم و مؤثری را در آموزش و انتقال پیام های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حاکمیت داشته و دارند.

در نظام اسلامی، کارکنان به ویژه مدیران ادارات دولتی به نوعی نقش نمایندگان و مبلغان فکر و فرهنگ زمامداران را (که عموماً از بین نخبگان دینی و کارشناسان متدین برگزیده می شوند) به عهده دارند. لذا هر گونه عملکرد مثبت و مطلوب آنان نقش فوق العاده ای در تقویت وبا تضعیف رویکرد مردم نسبت به ارزش های اسلامی خواهد داشت.

مقابله با فساد و بدحجابی نیز بدون توجه و تأکید بر لزوم رعایت شئون و مظاهر دینی و اخلاقی از سوی کارمندان دولت در ادارات نوعی نگاه سطحی و تلاشی بی ثمر خواهد بود.

محیط ادارات که می بایست محل کار، تلاش، تولید و توسعه ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد نباید به نمایشگاه مد و روابط ناسالم بین زنان و مردان تبدیل شود.

این که با بدحجابی و خودآرایی در سطح جامعه برخورد شود اما در بعضی ادارات کسانی که از بیت المال و سرمایه ی مردم مسلمان و معتقد به ارزش های دینی حقوق دریافت می کنند، به رعایت شئونات دینی پای بند نباشند و احیاناً کار ارباب رجوع بدحجاب را بهتر و زودتر انجام دهند، نمی توان به مقابله ی جدّی و ریشه ای با معضل مذکور پرداخت.

بنا بر این یکی از گامهای اساسی در جهت انجام اصلاح فرهنگ عمومی وریشه کن ساختن مظاهر فساد وبدحجابی در جامعه اقدام از طریق ادارات و مراکز تحت پوشش دولت می باشد.

10). تشکیل وتقویت مجمع خیرین ازدواج .

– تجمیع وهدفمند نمودن امکانات و فعالیت های تشکل های غیر دولتی در زمینه ازدواج جوانان.

– مشخص نمودن متولی اصلی سامان دهی ازدواج . متاسفانه امروزه نهادها ومراکز متعدد دولتی وغیر دولتی بدون هماهنگی وتمرکز ،واز زاویه های مختلف وبعضا”متعارض به مساله ازدواج می پردازند .

– هدایت دستورالعمل ها طرح ها ولوایح و…در جهت ارتقاء سطح کیفی وکمی ازدواج جوانان.

– عدم ثبت ازدواج ها با مهریه های سنگین ، (که یکی از موانع عمده ی ازدواج به شمار می آید)

– ایجاد وتقویت مراکز اطلاع رسانی و همسر یابی بویژه در کلان شهر ها .

– اعطاءمجوز به سازمان ثبت احوال واسناد ،برای ارجاع ومعرفی زوجین جهت آموزش وکسب گواهی مهارت های زندگی قبل از ارائه ی سند ازدواج. به منظور تحکیم وتقویت ازدواج وتشکیل خانواده.

– اعلام بخشودگی مالیاتی مراکز دولتی وغیر دولتی (بخصوص کارخانه ها، سا لن هاوتالارهای جشن،و نیز واحدهای مسکونی) برای در اختیار گذاشتن امکانات به زوجین جوان.

-ازدواج موقّت، با رعایت تمامی شرایط و موازین شرعی و قانونی و عقلانی، خوشبختانه ازدواج موقّت به لحاظ قانونی و دینی مورد اشکال و ابهام نیست، آنچه روابط مشروع و سالم را به حاشیه رانده و متأسفانه بعضاً ارتباط خارج از دایره ی ازدواج( دائم وموقت) را ممدوح و به عنوان هنجار قابل تحمل نموده ، عرف و برداشت های غلط از این سنّت دینی است، که در صورت تفهیم و اجرای مطلوب و مشروع آن خانم ها بیش از آقایان منتفع خواهند شد. چرا که راهی را که اسلام توصیه می کند نمی تواند خلاف مصالح ومنافع پیرونانش ، اعم ازمرد و زن (که بیش از مرد مورد عنایت اسلام می باشد) باشد .آنچه باید مورد نفی و نکوهش قرار گیرد سوء استفاده ، تفسیر به رای و اجرای ناقص احکام اسلام است .این معضل نه تنها در مورد ازدواج موقت بلکه در مورد ازدواج دائم و نیز سایر احکام شرعی ودینی در طول تاریخ اسلام صورت گرفته است . چه استفاده های نادرستی که گروه های به ظاهر دینی از آیات وروایات وسنت وسیره ی معصومین علیهم السلام نکرده وبه نام دین چه خطا ها وخیانت ها که ننمودند.

 

11). کنترل صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها

خودداری از صدور بخشنامه ها، اعلامیه ها، دستورالعمل ها و هشدارهای غیر قابل عمل و بدون پشتوانه ی مطالعاتی و تحقیقاتی از سوی مسئولان، ضمن پیشگیری از به هدر دادن سرمایه های مادی وغیر مادی کشور مانع گستاخی و جسارت مروجان فساد وبدحجابی در جامعه خواهد شد .

12)دسترسی آسان به تن پوش های مناسب با موازین دینی و اخلاقی تولید و توزیع ارزان قیمت کیف و کفش و لباس و تن پوش های مناسب با موازین دینی و اخلاقی با همکاری و سرمایه گذاری نهادهای ذی ربط از یک سو و مقابله با تولید کنندگان محصولات و لوازمی که برخلاف مقررات و ضوابط اسلامی و قانونی تولید و توزیع می شوند از سوی دیگر، زمینه های گسترش فساد و بدحجابی را تا حد بسیار زیادی از بین خواهد برد.

13) ایجاد مراقبت و نظارت همگانی

مراقبت و نظارت عمومی یا امر به معروف و نهی از منکر که در آیات و روایات دینی به عنوان یک تکلیف مهّم، مقدّس و واجب معرفی شده است، از حقوق مسلم و حتمی تک تک افراد جامعه در جهت سالم سازی محیط زندگی از آلودگی هاو مفاسد اخلاقی و اجتماعی به شمار می آید. بدین معنا که افراد جامعه همانند مسافران یک کشتی دارای سرنوشت واحدی هستند که حقوق مشترکی را برای آنان موجب می گردد و طبیعی است سرنشینان کشتی منهای ضوابطی که از سوی متصدیان و یا ناخدای کشتی به آن ها ابلاغ می شود، به طور طبیعی حق دارند از امور و اقداماتی که ممکن است آنان را در کام امواج دریا فرو برد، شدیداً جلوگیری نمایند و اجازه ندهند که غفلت و یا انحراف فرد یا افرادی کشتی و سرنشینانش را گرفتار امواج مهیب اقیانوس گرداند.

آثار فساد سوز و فرصت ساز امر به معروف و نهی از منکر در کتب و منابع دینی به طور تفصیلی مورد توجه و عنایت واقع شده و پرداختن به آن ها در این مجمل نه ممکن است نه مفید، امّا در این جا بد نیست به این مقدار اکتفا شود که بهترین و مؤثرترین نوع امر و نهی ، برخورد عملی و نه صرفاً زبانی با مسأله ی منکرات، فساد و بدحجابی می باشد. به عبارت روشن تر عمل کردن به اخلاق و آداب اجتماعی بخصوص از سوی مدیران ومتولیان کشور ، و همیاری در رفع مشکلات مختلف مردم، به مراتب بیش از تبلیغ لفظی ارزش ها ، در مخاطبان( به خصوص نسل جوان) تأثیرگذار خواهد بود. امروزه استفاده از ابزار وشیوه های هنری وتشکیل ورونق گرو ه ها ونهادهای مدنی، مشارکت دادن نسل جوان در تصمیم گیریهای فرهنکی واجتماعی، از بهترین عناصر وابزار مفید وموءثر امر به معروف ونهی از منکر بشمار می آید که نباید مورد غفلت و فراموشی دلسوزان و دوست داران اسلام و حافظان ارزشهای اخلاقی قرار گیرد.

 

14). ایجاد مراکز سالم ورزشی – فرهنگی ویژه ی بانوان

ایجاد و تجهیز تفریحگاه ها، ورزشگاه ها و مراکز آموزشی، فرهنگی و مطالعاتی ویژه بانوان، ضمن سامان دهی به گذاران اوقات فراغت دختران وزنان جوان ، از اختلاط وارتباط ناسالم گروههای غیر همجنس پیشگیری نموده وزمینه های فساد وبد حجابی را تا حد زیادی از بین می برد. اسلام وجامعه اسلامی اگر چه زنان را به رعایت حجاب وپوشش اسلامی مکلف نموده است ، مسئولان ومدیران کشور رانیز به تمهید وتدارک امکانات نرم افزاری و سخت افزاری لازم جهت رفاه ،اسایش و تکامل و پویایی زنان ، موظف و متعهد کرده است. این مهم در اصول ومواد متعدد قانون اساسی نیز مورد توجه وتاءکید قرار گرفته است.

15) رفع مشکلات مادی و معنوی روستائیان

مهاجرت روستائیان به شهرها چالش های فرهنگی، اجتماعی و کاستی های اقتصادی فراوانی را در جامعه شهری به وجود آورده است که فقر مالی، تعارض و تضاد فرهنگی و عدم انطباق فرهنگ شهری و روستایی از جمله آن هاست.

ارتقای سطح آموزشی، بهداشتی، رفاهی کشاورزان موجب ایجاد آرامش و نشاط در بین روستائیان و بازگشت آنان از شهرها به روستاها و رونق اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد. بدون شک فرآیند فوق به مهار مفاسد اجتماعی و تعارضات فرهنگی و نیز به آسان تر شدن رعایت اخلاق ، رفتار، پوشش اسلامی در کشور خواهد انجامید.

16) طرح خردمندانه و شایسته دین

یکی دیگر از عوامل بروز ناهنجاری های رفتاری و اخلاقی و کم رنگ شدن دین در زندگی اجتماعی و در نتیجه گسترش مظاهر فساد و خودنمایی و بدحجابی، تأویل ها و قرائت های نادرست و منقطع از منابع وحیانی و قرآنی و نیز کارشناسانه از مبانی دینی و ارزش های دینی است.

در طول تاریخ، بسیاری از مسلک ها و فرقه ها و گرایش های غلط دینی توسط اندیشمندان و عالمان غیر متعهد و مغرض و یا جاهل نسبت به احکام و آموزه های دقیق دینی به وجود آمده و توده های عظیم مردمی را به انحراف و انحطاط فکری، فرهنگی و اخلاقی کشانیده اند.

گروهی از بانیان رویکردها و قرائت های به اصطلاح دینی با تکیه و تأکید بر آمال و آرمان های شخصی و باندی و حزبی دست به تأویل و تفسیرهای نادرست از دین و منابع وحیانی زده و زمینه های فکری و عقیدتی دین گریزی و به دنبال آن فساد، تباهی، بزهکاری و روابط نامشروع در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی،…رافراهم ساخته اند.

دراین میان همواره دو گروه و گرایش عمده در فرآیند فعالیت های فوق نقشی اساسی داشته اند:

– روشنفکران لائیک، که به جهت عدم شناخت دقیق از منابع دینی و تأثیرپذیری از مکتوبات و آموزه های روشنفکران و متفکران مغرب زمین در پی ارایه ی قرائتی مدرن و به اصطلاح نوگرایانه از شریعت بوده و سعی در عرفی کردن دین و تطبیق و تقطیع ثابتات و محکمات آن با متغیرات و عرفیات روزمره ی زندگی زمینی داشته اند.

حاصل این تلاش چیزی نبوده است جزبرخورد گزینشی با احکام و ارزش های وحیانی و تنزل مقدّسات در حدّ نیازهای غریزی، مادی و نفسانی و نیز پیشامدرن تلقی کردن حجاب و پوشش اسلامی و لزوم رعایت عفاف و وقار و حدود شرعی در روابط با افراد غیر همجنس

– دگماتیست ها و جزم اندیشان دینی: این گروه نیز با رویکرد و قرائت واپس گرایانه، بدون توجه به مقتضیات زمان و مکان و نیازها و مطالبات مردم با ادعای تفسیر دقیق از وحی و سنت به ارایه ی تأویلی سیاه (پوستین وارونه)‌ از دین پرداخته اند.

این گروه به مثابه ی کارگران کارخانه (دین) ناشیانه به تولید محصولات و کالاهایی می پردازند، که نه تنها مورد اقبال و اعتنای مشتریان (توده های مردم به ویژه نسل جوان) قرار نمی گیرند، بلکه باعث انزجار و گریز آنان از دین و تولیدات دینی می شوند.

سخت گیری، جزم اندیشی، ترسیم خطوط قرمز و متعدد و تبدیل میدان چشم نواز دین به میدان مین، طرح جنبه های خوف دین (بدون اشاره به جنبه های رجا و امیدواری آن)، حذف شادی، نشاط و رفاه ، عشق و زیبایی از زندگی، استفادهِِ ی متعصبانه از ابزار و شیوه های سنتی در تبیین و ترویج ارزش های وحیانی و دادن پاسخ های کهنه به سئوال های جدید، غیر عقلانی جلوه دادن پیام های دینی از جمله اصول مورد تأکید این گروه از به اصطلاح شریعتمداران به شمار می اید.

اگر چه در سخنرانی هاو همایش های دینی، ادبی، علمی، فرهنگی، توصیه های فراوانی درجهت تجلیل وتکریم زنان به عمل می آید و نیز درفعالیت های تبلیغات انتخاباتی از لزوم رفع محرومیت ها و محدودیت ها و تبعیض ها علیه زنان سخن به میان می آید، امْا در عمل ، ضعف ها بسیار و فاصله ها تا آن جا که در آثار و منابع دینی و قرآنی( در مورد احترام به حقوق زنان) آمده ، زیاد است.

مقابله با باورهای غلط،از بین بردن ضوابط ، روابط و مقررات آمیخته به تعصبات و باورهای غلط در همه ی سطوح جامعه به خصوص در سطح تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور و فراهم آوردن فرصت ها و بسترهای عادلانه، برای زنان نیز یکی از راه های کاربردی در جهت مقابله با عقده ی حقارت زنان و به دنبال آن مقابله با بدحجابی و فسادهای ناشی از آن می باشد.

اکثر قریب به اتفاق دختران و زنان به دلیل بی اطلاعی ازجایگاه و موقعیت حقوقی خود در کشور، شناخت دقیقی از راه های احقاق حقوق خود ندارند. به همین دلیل در بسیاری از موارد، تبعیض و بی عدالتی علیه خود را قانونی، منطقی و حتی دینی تلقی کرده و از حریم و حقوق خود دفاع نمی کنند. ویا به علت جهل وکم الاعی اؤ مواؤین حقوقی و شرعی

براین اساس آموزش حقوق و قوانین ویژه زنان و دختران از لوازم قطعی رفع تبعیض و تحدید علیه بانوان به شمار می آید که می بایست از سوی مراجع ذی ربط مورد توجه و تاکید جدی قرار گیرد.

  1. 1. جمعی از مولفین پژوهشکده فقه وحقوق فرهنگ ومطالعات اسلامی ریشه یابی جامعه شناختی بی حجابی،صص113_125
  2. 2. جمعی از مولفین پژوهشکده فقه وحقوق فرهنگ ومطالعات اسلامی ریشه یابی جامعه شناختی بی حجابی،صص131_135

1 . مهدی،طیب،حجاب وحقوق زن در ترازوی اندیشه وایمان،ص87

1 .سخائی،سیده مژگان،راهکارهای توسعه فرهنگ عفاف در میان دختران جوان، پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی،1388،ص200

  1. 1. رک: طباطبایی،سیدعلی، بدحجابی،ریشه ها،تاملی بر ابعاد عملی وتجربی حجاب،صص73_79و جمعی از مولفین پژوهشکده فقه وحقوق فرهنگ ومطالعات اسلامی ریشه یابی جامعه شناختی بی حجابی،صص159_161،و سخائی،سیده مژگان،راهکارهای توسعه فرهنگ عفاف در میان دختران جوان،صص214_216

1رک: طباطبایی،سیدعلی، بدحجابی،ریشه ها،تاملی بر ابعاد عملی وتجربی حجاب،صص88_101و سخائی،سیده مژگان،راهکارهای توسعه فرهنگ عفاف در میان دختران جوان،صص 220_231و مهدی،طیب،حجاب وحقوق زن در ترازوی اندیشه وایمان،صص119_140و رزقی،احمد،عوامل فساد وبدحجابی،صص110_146

                                                    .