پیشینه ابزارهای سنجش سوگیری توجه (پروب دات)

از وسیله پروب دات واسه اصلاح سوگیری توجه هم استفاده می شه. واسه اصلاح سوگیری توجه، همیشه پروب جانشین واژه خنثی می شه و اینجوری توجه آزمودنی به این معطوف می شه که همیشه به سمت واژه خنثی توجه کنه و اینجوری عمل اصلاح سوگیری توجه صورت می گیرد. البته می توان از این وسیله واسه افزایش سوگیری توجه هم استفاده کرد که در این مطالعه مورد توجه نیس.

 

واسه تفسیر پروب بینایی مشکلاتی هست، مثلاً زمان عکس العمل فقط به ما می گوید در لحظه ی حذف محرک و جایگزینی پروب به جای اون، توجه بر کدوم محرک بوده، به خاطر همین با زمان های ارائه محرک متفاوت، یافته های تناقص آمیز و غیرقابل تفسیری به دست میاد. در نتیجه به نظر می رسد که فقط در روبرو شدن های کوتاه مدت با محرک، تغیر توجه سوگیرانه اندازه گیری می شه در حالی که در روبرو شدن های طولانی تر سوگیری خلاص شدن از توجه اندازه گیری می شه (فیلد و ککس، ۲۰۰۸).

مشکلات

 

زمان ارائه محرک

هم در ادبیات اضطراب و هم اعتیاد، محققان از ارائه محرک بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلی ثانیه واسه امتحان سوگیری در جهت گیری اولیه توجه استفاده می کنن. منطق این فرض اینه که در تحقیق های ادراکی پایه با محرک های ساده پیشنهاد شد وقتی که یه نشونه ی دیداری ساده حاضر شده، شرکت کنندگان در کل به حدود ۵۰ میلی ثانیه واسه انتقال توجهشون به نشونه نیاز دارن (دانکن[۱]، وارد[۲] و شاپیرو[۳]، ۱۹۹۴). هم اینکه، شرکت کنندگان دست کم به ۱۵۰ میلی ثانیه جهت قطع توجهشون از یه نشونه ی دیداری ساده و هدایت دوباره اون به طرف یه نشونه ی دیگه که تو یه مکان فضایی متفاوت هست نیاز دارن (تیووس[۴]، ۲۰۰۵). در کل، یافته های پیشنهاد می کنه وقتی که یه جفت محرک تقریباً پیچیده با همدیگه حاضر شن، سوگیری توجهی که مشاهده می شه باید به وجود اومده توسط هدایت اولیه توجه دونسته شه چون که تو یه چهارچوب وقتی ۲۰۰ میلی ثانیه، انتقال توجه دیگری ممکن نیس. جهت برداشت سوگیری در نگهداری توجه، محققان در کل از ارائه محرک در ۱۰۰۰ میلی ثانیه یا طولانی تر استفاده می کنن. هم اینکه وقتی که ارائه محرک طولانی تر از ۲۰۰ میلی ثانیه س، به طور کافی واسه انتقال چندگانه توجه بین محرک های جور واجور زمان هست؛ هم اینکه سوگیری توجه به محرک جدیدی که توجه به روی اون جابجاشده به عنوان انعکاسی از سوگیری نگهداری توجه به اون محرک قابل شناساییه. این منطق در دو مطالعه ی اسکن میکرز، ویرس و فیلد (۲۰۰۸) و فیلد، ایست وود، برادلی و مگ (۲۰۰۶a) تأیید شده (به نقل از فیلد و ککس، ۲۰۰۸).

اعتیاد

[۱] Duncan

[۲] Ward

[۳] Shapiro

[۴] Theeuwes