پیشگیری اجتماعی و وضعی

پیشگیری اجتماعی و وضعی

بند پنجم : عوامل حقوقی،قضایی وقانونی …………………………………………………………………………………27
1-14- تفاوت های تخلف اداری با جرم………………………………………………………………………………………27
1-15- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه …………………………………………………………………………………….29
1-16- پیشگیری و انواع آن………………………………………………………………………………………………………..29
1-16-1 قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم………………………………………………………………………..29
1-17- لایحه ی قانونی پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………..33
1-18-مفهوم،معنای لغوی،عناصرواوصاف پیشگیری ………………………………………………………………………34
بند اول : مفهوم موسع پیشگیری ……………………………………………………………………………………………..34
بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری …………………………………………………………………………………………….34
1-19- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه………………………………………………………………………………………..35
1-20- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن …………………………………………………………………………….36
1-21- انواع پیشگیری ………………………………………………………………………………………………………………36
بند اول : طبقه بندی پیشگیری بر اساس سن……………………………………………………………………………..36
بند دوم: پیشگیری عام و خاص……………………………………………………………………………………………….37
بند سوم :پیشگیری انفعالی و فعال……………………………………………………………………………………………37
بند چهارم : پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی…………………………………………………………………………..38
بند پنجم: پیشگیری اجتماعی و وضعی……………………………………………………………………………………..39
بند ششم : پیشگیری دفاعی ( رهایی بخش)………………………………………………………………………………40
1-22- فایده پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………….40
1-23- مصادیق جرایم اداری……………………………………………………………………………………………………….41
1-23-1 تعریف جرم کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………42
1-23-2 تصرف غیر قانونی……………………………………………………………………………………………………43
1-23-3 جرم ارتشاء……………………………………………………………………………………………………………..44
1-23-4 اختلاس…………………………………………………………………………………………………………………..45

Share