پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی

اصل سوم: آن است که هدفها باید روشن باشد و هیچ‌گونه ابهامی در درک آن‌ها وجود نداشته باشد. هدفها باید به صورت رفتاری نوشته شوند، یعنی بدانیم که در یادگیری موضوعی مشخص چه رفتاری انتظار داریم که شاگرد انجام دهد.
اصل چهارم: آن است که هدفها باید طوری تنظیم شوند که امکان ارزشیابی را میسر کند. دراین‌باره باید گفته شود که اگر هدفی قابل ارزشیابی نباشد، از لحاظ تربیتی نمیتواند اصولاً هدف محسوب شود.
اصل پنجم: آن است که هدفهای نزدیکتر باید طوری تنظیم شوند که با هدفهای کلیتر؛ یعنی هدفهای نهایی رابطه داشته باشند؛ زیرا غرض از حصول به هدفهای نزدیکتر، آن است که به تدریج به هدفهای کلی و غایی نزدیکتر شویم.
2-4-3-4. سطوح اهداف
تحقق همه اهداف به سادگی عملی نمی‌شود. بسیاری از اهداف کلیاند و بسیاری نیز جزئی. اهداف بسیار کلی و بزرگ، در قالب سیاستها و خط مشیهای کلی کشور بیان می‌شوند. تقسیمبندی اهداف به سطوح گوناگون، در منابع برنامهریزی متفاوت است. یکی از متداولترین تقسیمبندیها، تقسیمبندی سیلور و الکساندر است که عبارتست از :
مقاصد: دلیل وجودی چیزی و یا دلیل انجام عملی را توضیح میدهد، اصطلاح هدفهای غایی یا آرمانی معمولاً با اصطلاح مقاصد به جای یکدیگر به کار میروند.
هدفهای کلی: به معنای فرجام، پیامد یا پیشرفت تحصیلی است که تلاشها در جهت آن هدایت میشود.
حیطهها: بیانگر گروه بزرگی از فرصتهای یادگیری هستند که دارای قلمرو وسیع بوده و برای حصول یک مجموعه واحد از هدفهای کلی تربیتی که رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند طرح‌ریزی میشود.
زیر هدف‌ها: هدفهای عمدهای را که تشکیل‌دهنده حیطههای برنامه درسی هستند بیشتر مورد تعریف قرار میدهد این‌گونه هدفها عناصر اساسی کار تفصیلی طرح‌ریزی برنامه درسی هستند.
هدفهای عینی: بیانکننده تغییرات خاص و آشکار در رفتار دانش‌آموز است که به عنوان نتیجه مشارکت وی در یک واحد فعالیتهای یادگیری از او انتظار میرود (سیلور، 1380: 251).
2-4-4. هدفهای کلی آموزش متوسطه در ایران
نهاد تعلیم و تربیت از جمله نهادهایی است که به علت سر و کار داشتن با انسان و ناشناخته بودن جنبه‌های شخصیتی وی و تأثیر آن‌ها بر همدیگر بسیار پیچیده جلوه کرده است. نهاد تعلیم و تربیت دارای عناصری مثل اهداف، روش‌ها، محتوا، ارزشیابی و برنامه درسی می‌باشد که ساختار نظام تعلیم و تربیت را تشکیل می‌دهند و بر حسب اهداف تعریف و تعبیه‌شده‌اند. اهداف تعلیم و تربیت از نیازهای متعدد یک جامعه و افراد آن جامعه نشأت می‌گیرند. غیر از نیازها که انسان‌ها در طول زندگی اجتماعی برای رفع آن تلاش کرده‌اند و این نیازها بوده‌اند که فکر بشر را به چالش فراخوانده‌اند آنچه توانسته هدف گزینی را در حوزه تعلیم و تربیت تحت تأثیر قرار دهد آرمان‌های اجتماعی یا آرمان‌های مکاتب فکری بشری بوده‌اند که بر جامعه حکومت داشته‌اند.
در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت‌دهی به رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسلام، اهداف دوره متوسطه به شرح زیر تعیین می‌شود. مدیران و برنامه‌ریزان و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان نقشی بر عهده دارند، مکلفند در برنامه‌ریزی امور، سازماندهی فعالیت‌ها و انجام وظایف مربوط به گونه‌ای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دستیابی دانش‌آموزان به اهداف تعیین‌شده ممکن باشد (خوشقدمخو و همکاران، 1391: 174).
مهم‌ترین هدف آموزش متوسطه، ابتدا تربیت افراد برای جذب و استخدام در ادارات دولتی بود و تحصیلات رسمی به ویژه متوسطه ارزش استخدامی پیدا میکرد. تعیین اهداف دورههای مختلف تحصیلی از جمله متوسطه به تدریج مورد توجه شورای عالی آموزش و پرورش و دیگر مراجع ذی‌ربط قرار گرفته است. در مراحل اصلاح آموزش و پرورش درباره نظام آموزش متوسطه علاوه بر توجه به اهداف کلی و عمومی، اهداف ویژه آموزش متوسطه به شرح زیر تعیین شده است (ندیمی، 1377: 187) :
ـ ایجاد توانایی و آمادگی در خود، برای استقبال و شروع فعالیت‌های تولیدی و خدماتی جامعه.
ـ ایجاد آمادگی کافی و مطلوب برای تحصیلات دانشگاهی، و نیل به درجه تخصصی در رشته‌های نظری و عملی یا علمی و نظری.
ـ کمک و یاری جوانان برای کشف استعدادها و توانایی‌های فردی.
اهداف هر یک از شاخه‌های دوره متوسطه به شرح زیر است (صافی، 1380: 97) :
هدف شاخه متوسطه نظری: اعتلای سطح فرهنگی و دانش عمومی و شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش‌آموزان و ایجاد زمینه مناسب برای هدایت آنان به مسیرهای تحصیلی مورد نظر و احراز آمادگی نسبی برای ادامه تحصیلات عالی تر دانشگاهی.

Share