پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

هدف از انتخاب روش آن است که محقق مشخص سازد. چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیق تر، آسان ترو سریع ترو ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یاپرسش های تحقیق موردنظرکمک کند(خاکی،1383).
تحقیق پژوهش حاضراز نوع توصیفی-همبستگی است که به بررسی رابطه بین جرأت ورزی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته شده است.
جامعه آماری :
در این پژوهش جامعه آماری، کلیه دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان شهرستان بهبهان می باشند که در سال تحصیلی92-1391مشغول به تحصیل بوده اند.
نمونه آماری :
در این تحقیق نمونه آماری، شامل 5نفر از دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان است که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. به طوری که همه افراد حق یکسانی را داشته اند.
ابزار جمع آوری:
در هرتحقیق متعارف، جمع آوری اطلاعات یکی از مهم ترین برنامه هاست. در کار جمع آوری اطلاعات در هرتحقیق، نه تنها باید از چند یا چندین روش استفاده کرد بلکه باید هر روش درست و با شناخت کامل برگزیده شود و به درستی بکار برده شود. روش های گردآوری اطلاعات را به طورکلی به دو روش طبقه بندی می توان تقسیم کرد.
مطالعات کتابخانه ای :
پرهیز از تکرار مکررات از جمله اهدافی است که با مطالعه کتابخانه ای می توان به آن دست یافت.
روش های میدانی :
روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیراست به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد و محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل افراد اعم از انسان، مؤسسات، موردها و..و اطلاعات موردنیاز خود را گردآوری نماید.
روش اصلی مورد استفاده در این تحقیق، روش پرسشنامه ای است. پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی عبارت از مجموعه ای از پرسش های هدف مدارک با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را موردسنجش قرار می دهد(خاکی1382).
پایایی و روایی پرسشنامه :
دو مبحث روایی و پایایی در پرسشنامه ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. ابزار سنجش باید روایی و پایایی لازم برخوردارباشد تا محقق بتواند داده های مناسب با تحقیق را گردآوری نماید. از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه هایی موردنظر را بیازماید و به سؤالات تحقیق پاسخ دهد. پرسشنامه پژوهش حاضر، آزمون جرأت ورزی درجه ناراحتی گمبریل وریچی است که شامل 22 سؤال5 گزینه ای لیکرت می باشد. که پایایی و روایی آن استاندارد بوده است. با استفاده از پخش تعداد50 پرسشنامه و وارد کردن داده های مربوط به آن درنرم افزارspss و ارزیابی میزان آلفای آن9/84می باشد که در حد قابل قبولی قرار دارد.
روش های آماری تحلیل داده ها :
در این تحقیق از آزمون های آمار توصیفی و آمار استنباطی برای انجام تحقیق استفاده شده است.
الف) توصیفی: میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمره .
ب) استنباطی: شامل آزمون پیرسون وتی(t)تک نمونه ای .

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده و یافته های تحقیق
مقدمه :
در سه بخش گذشته عموماً به مسائل تئوری و جنبه های تحقیقی نظری تحقیق پرداختیم. در این بخش با توجه به مبانی نظری، اطلاعات و داده های بدست آمده از اجزای پرسشنامه را از طریق روشهای توصیف آماری و استنباطی که در بخش سوم از آنها صحبت شد، را مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهیم.

                                                    .