سبز اندیشان امروز

پیامدهای رفتاری

دل قوی داری
این کلمه در متون ادبی وعرفانی به معنای اطمینان قلبی و اجتناب از تردید، و ترغیب در دست زدن به عمل است و معادل فرهنگی مناسبی برای جرأت ورزی به حساب می آید.
«من بیدارشدم و قوی دل گشتم و همیشه به این خواب می اندیشم»
گفت همره که یک سخن بشنو
آنگهی دل کن ودرو
لکن ارچه شب استوتاریک است
دل قوی دارصبح نزدیک است
منشأ روانشناختی دل قوی داری، توانگری واستغنای طبع است. به این دلیل معنایی فراترازجرأت ورزی و تسری وسیعتری درمیانجمعیت غیربالینی دارد. این کلمه را با ویژگی توان مقابله با تطمیع و تهدید می توان شناسایی کرد. به این معنا که افراد دل قوی دارد را از رفتارهای صحیح و بازداری از رفتارهای ناصحیح دچار تهدید و تطمیع نمی شوند و از ابراز و اجتناب صحیح باز نمی ایستند. در حقیقت نقص اساسی در افراد غیرجرأت ورز، وجود نگرانی و ترسی است که برای از دست دادن چیزی و به دست نیاوردن چیزی دارند. افراد غیرجرأت ورز، لزوماً در اثر اضطراب و هیجان فیزیولوژیک بازداری نمی شوند؛ هر چند خود ترسها از دست دادن و به دست نیاوردن، موجد اضطراب و نشانگر تأثیر تهدید و تطمیع و عامل سودبری فرد مقتدر از حربه های مذکورند. با این وصف آنچه مشخصاً فرد را از ابراز رفتارجرأت ورزانه باز می دارد، ترس و اضطرابی است که برای از دست دادن دارد. طبع اقتدارگرای قدرتمندان در هر مرتبه ای، موجب می شده با سوءاستفاده از ابزاری که برای زورگویی و محروم سازی در اختیار دارند، به رفتارهای پرخاشگرانه و استبدادی دست بزنند و زیردستان به دلیل ترس از بهره گیری بالادست از قدرت- که در ایران همیشه اینگونه بوده- جرأت اعتراض و احقاق حق را از خویش سلب می کرده، به جای استقلال رأی و صراحت لهجه به پرده پوشی، تملق گویی، مجامله، مستندگویی- به این معنا که فرد به گونه ای کلامی و احتجاجی منوط صحت گفته خود را، انتساب آن به فردی مقتدر و ذی نفوذ اعلام می کند- تعاریف، دروغگویی و غیبت مبادر می کرده اند. در این موارد اگر اضطرابی هم باشد، از تصور تبعات درگیری، اعتراض، شکایت و جرأت ورزی با مقام بالادست و متنفذ ناشی می شود که با ترس از دست دادن و به دست نیاوردن همراه است. این اضطراب با اضطرابهای عمومی و عادی رویارویی در موقعیتهای میان فردی، تفاوت دارد و بیش از آنکه هیجانی و غیرارادی باشد، محاسبه گرانه، ارادی و متأثر از دخالت عقل معاش و سوداگرانه است. «شغلم را از دست می دهم» «شغل جدید را به دست نمی آورم» «از ترفیع شغل و مقام باز می مانم»«مرا به کار نخواهد گرفت»«با من چپ می افتد» و… در فرهنگهای شرقی و استبدادی که فرهنگ انتقادگری، انتقادپذیری، انتخابگری و انتخاب پذیری وجود ندارد؛ ترس از دست دادن و به دست نیاوردن به میزان بسیار بیشتر و شدیدتر موجب رفتارهای غیرجرأت ورزانه می گردد و دوری از صراحت لهجه، وجه مسلط رفتارهای میان فردی و اجتماعی می شود. در نظر بندورا باورمندی شناختی به تواناییهای خود، موجب کارآمدی رفتاری می شود. در اینجا محدودکردن سطح انتظارها، یعنی قناعت ورزی، عامل اساسی دل قوی داری و توانگری رفتاری است. و قناعت ورزی آشکارا در برابر تهدید و تطمیع معنا می یابد و تا زمانی که در شخصیت آدمی پدید نیاید، تهدید و تطمیع کارگرمی افتد و ترسهای سوداگرانه بر رفتار حاکم می شود و دل قوی داری و جرأت ورزی در ارتباطهای میان فردی بروز نخواهد کرد؛ چنانچکه گفته شده:
ای گدایان خرابات خدایارشماست
چشم انعام مداریدزانعامی چند
طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی
یاهمتی که ازسرعالم توان گذشت
که هردو بیت، نشانگرنقش و ضرورت قناعت ورزی برای مقابله با تهدید و تطمیع است.
برخلاف برخی تفسیرها که مضامینی انفعالی از قناعت ارائه می کنند، این کلمه حاوی غنای وسیعی است. و در تعبیرروانشناختی مفهومی اندیشیده، هدفمند و فعال به شمار می رود که فرد قناعت ورز را قوی دار، توانگر، بی نیاز و نترس در برابر تطمیع و تهدید افراد پرخاشگر و خودرأی می سازد و فرد در انجام دادن رفتارهای صحیح و منطقی بی ملاحظه توان تطمیعی و تهدیدی زورمندان جرأت ورزانه ودل قوی دارانه عمل می کند.
قناعت توانگر کند مرد را خبر کن حریص جهان گرد را
بنابراین قناعت ورزی به معنای رضایت به شرایط نابرابر و تبعیض، انفعالی بودن در برابر تاراج مال خویش از جانب اقویا، و پیشه ساختن سکوت در برابرتضییع حقوق مردم نیست، بلکه بی طمعی و ناترسی سوداگرانه نسبت به پیامدهای رفتاری جرأت ورزانه و دل قوی دارانه است؛ و از شناخت محدودیتهای روانی و فردی و اجتماعی، و تنظیم انتظارهای از خود و دیگران براساس میزان تواناییهای واقعی حاصل می شود و در مقایسه با افراد انفعالی که سطح انتظاری محدود و کمتر از تواناییهای خود دارند، و افراد پرخاشگرکه سطح انتظاری نامحدود و بیشتر از تواناییهای خود دارند، افراد قناعت ورز سطح انتظاری واقعی و متناسب با تواناییهای خود دارند. فرد قناعتگر و قناعت ورز بارهایی از پس آیندهای سوداگرانه رفتار، بی نیاز و شجاعانه و با صراحت لهجه رفتار می کند و این امرنه فقط مغایرتی با تلاش و مبارزه در راه احقاق حقوق فردی و جمعی ندارد، بلکه موجب و موجد آن نیز می شود. با این حال به پژهشهای نظری و بالینی بیشتری برای بررسی سازوکار اثرمندی این مفهوم در تبیین جرأت ورزی و آموزش آن، نیاز است.

فصل سوم:
روش تحقیق
مقدمه:
هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است، حقیقت نیز بر پایه ی کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزا موضوع تحقیق قرار دارد. منظور از ارزش تحقیق علمی، پیروی از رویه ی منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد.
در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل براساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان برای حل مشکلات وسائل بود. و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تحقیق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است.
در این فصل به بیان هدف تحقیق، روش تحقیق، جامعه آمارهای نمونه آماری ابراز گردآوری اطلاعات و روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود.
نوع تحقیق از نظر روش تحقیق :