پیامدهای اجتماعی

پیامدهای اجتماعی

این پایان نامه پس از مقدماتی لازم و ضروری شامل پیامدهای تأثیر گذار افکار وهابیت در جهان اسلام می باشد. در این پایان‌نامه سعی شده پس از نگاهی گذرا به تاریخ، جریانات، اشخاص و رشد وهابیت در جهان و همچنین باورهای اعتقادی مرتبط با موضوع پایان نامه به پیامدهای علمی، فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و بین‌المللی تفکرات وهابیت پرداخته شود. مشخصه‌ی خاص این پایان‌نامه، متنوع بودن و کاربردی بودن عناوین به کار رفته در این اثر می باشد. زیرا به صورت معمول نگاهی مناسب و همراه با دقت به باورها و تاریخچه‌ی وهابیت گردیده است. اما به پیامدهای این تفکرات کم‌تر توجه می گردد. بخش دوم و سوم این تحقیق در حکم مقدمه، و بخش چهارم، یک پژوهش ابتکاری است که با استفاده از بخش‌های گذشته ارائه می‌گردد. جنبه‌ی مبهم این پایان نامه این است که ممکن است برای خواننده این سؤال مطرح گردد که چرا برخی از پیامدهای تفکرات وهابیت با اهل سنت مشترک می‌باشد؟ در پاسخ گفته می‌شود که وهابیت در ابراز و عمل به این پیامدها همت بیش‌تر و تبلیغات وسیعی گردیده است. لذا عملاٌ این پیامدها به تفکرات وهابیت نسبت داده شده است.
پرسش اصلی تحقیق
پیامدهای تفکرات وهابیت در جهان اسلام چیست ؟
پرسش‌های فرعی تحقیق
1-پیامدهای علمی و فرهنگی تفکرات وهابیت چیست؟
2-پیامدهای اجتماعی و اخلاقی تفکرات وهابیت چیست؟
3-پیامدهای سیاسی و بین المللی تفکرات وهابیت چیست؟
4-پیامدهای اعتقادی تفکرات وهابیت چیست؟
فرضیه اصلی تحقیق
فرضیه‌ی اصلی پایان نامه این است با توجه به پیامدهایی که در این اثر ذکر می‌گردد وهابیت مولود صهیونیست می‌باشد که هدف آن پایه‌ریزی سیاست‌های خبیثانه دشمنان اسلام علیه اسلام و همچنین تیره کردن سیمای کلی اسلام در جهان می‌باشد. که یکی از بهترین راه‌های مقابله با آن، بصیرت‌افزایی در بین مسلمین جهان می‌باشد.
فرضیه‌های فرعی تحقیق
1- پیامدهای علمی و فرهنگی تفکرات وهابیت به وجود آمدن یک انسان عقب افتاده، جاهل که با تکنولوژی و تولید علم مخالف و همچنین معرفی مسلمانان به عنوان افرادی بی فرهنگ، خشونت‌طلب و بی منطق در جهان می‌باشد.
2- پیامدهای اجتماعی و اخلاقی وهابیت، ایجاد فاصله‌ی طبقاتی بین زنان و مردان و به وجود آمدن دل‌سردی و ناامیدی مسلمانان نسبت به آینده در جهان و تولید یک انسان بی منطق و لجوج می‌باشد.
3- پیامدهای سیاسی و بین المللی وهابیت، ایجاد بحران امنیتی و تضعیف دولت‌های اسلامی در جهان و همچنین دامن زدن به پدیده‌ی اسلام‌هراسی در جامعه‌ی بین‌المللی می‌باشد.
4- پیامدهای اعتقادی وهابیت، تضعیف اصول و مبانی اعتقادات اسلامی و زنده شدن روح دوباره‌ی خوارج در جامعه‌ی اسلامی می‌باشد.
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
1) بررسی رشد وهابیت در جهان.
2) چگونگی تشکیلات وهابیت در عربستان سعودی.
3) راه‌های نشر عقاید وهابیت.

Share