پیامبر اسلام(ص)

پیامبر اسلام(ص)

106. قدردان قراملکی، محمدحسن. “نقد مدعیات قرآنی پلورالیسم دینی”. قبسات، 37 (1384).
107. قدردان قراملکی، محمدحسن. “پلورالیزم دینی ناسازگار با قرآن”. مطالعات تفسیری، 3 (1389).
108. قدردان قراملکی، محمدحسن. “قرآن و پلورالیزم”. بینات، 16 (1376).
109. قدردان قراملکی، محمدحسن. “تأملی در «نقدی بر قرآن و پلورالیزم»”. پژوهشهای قرآنی، 34 (1382).
110. قدردان قراملکی، محمدحسن. “تأملی در مستندات قرآنی پلورالیزم”. معرفت، 34 (1379).
111. قدردان قراملکی، محمدحسن. “تأملی در مستندات قرآنی پلورالیزم”. معرفت، 35 (1379).
112. قدردان قراملکی، محمدحسن. “حقیقت وحی، تجربه دینی یا عرفانی؟”. قبسات، 26 (1381).
113. کامران، حسن. “کثرتگرایی در بوته نقد”. معرفت، 53 (1381).
114. کامرانی، کامبیز. “بررسی و نقد پلورالیسم دینی”. رشد آموزش معارف اسلامی، 44 (1380).
115. کریمی، مصطفی. “قرآن مهر پایان بر وحی (بسطناپذیری وحی)”. معرفت، 107 (1385).
116. کریمینیا، مرتضی. “سیری اجمالی در سیرهنگاری پیامبر اسلام(ص) در غرب”. کتاب ماه دین، 110-113 (1385).
117. کریمینیا، مرتضی. “سیرهنگاری پیامبر اسلام در غرب”. آینه پژوهش، 68 (1380).
118. کورن، ی. و یهودا د. نوو. “رویکردهای روشمند به مطالعات اسلامی”. ترجمه شادی نفیسی، آینه پژوهش، 114 (1387).
119. کوک، مایکل. “مخالفان نگارش حدیث در صدر اسلام (1)”. ترجمه ابوالقاسم سری، علوم حدیث، 8 (1377).
120. کوک، مایکل. “مخالفان نگارش حدیث در صدر اسلام (2)”. ترجمه مهدی مهدویراد، علوم حدیث، 9 (1377).
121. کوک، مایکل. “مخالفان نگارش حدیث در صدر اسلام (3)”. ترجمه ابوالقاسم سری، علوم حدیث، 10 (1377).
122. گراهام، ویلیام الکساندر. “به یاد رودی پارِت”. ترجمه عباس امام، ترجمان وحی، 18 (1384).
123. گراهام، ویلیام الکساندر. “ملاحظاتی بر کتاب مطالعات قرآنی”. ترجمه مرتضی‏ کریمی‏نیا، آینه پژوهش، 65 (1379).
124. گرجیان، محمدمهدی و ایلقار اسماعیلزاده. “نقد و بررسی پلورالیسم حقانیت از نگاه قرآن کریم”. طلوع، 34 (1389).
125. گرجیان، محمدمهدی و زهرا شریف. “گوهر دین‌ و دین‌داری از منظر عرفان اسلامی (با تأکید بر رابطه آن با مراتب هستی)”. فلسفه دین، 3 (1388).
126. گلشنی، عبدالکریم. “قدیمیترین مورخان شیعه در تحقیقات غرب”. کیهان فرهنگی، 42 (1366).
127. لاریجانی، صادق. “نقد پلورالیسم دینی”. مبلغان، ۲۵ (1380).
128. لاریجانی، صادق. “زبان دین و زبان علم (فدئیسم ویتگنشتاین)”، روششناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه)، 16-17 (1377).
129. لاریجانی، صادق. “پلورالیزم دینی”. مربیان، 4 (1381).
130. لگنهاوزن، محمد. “نکاتی چند پیرامون پلورالیزم دینی در گفتگوی آقایان سید حسین نصر و جان هیک”. ترجمه احمدرضا جلیلی، معرفت، 24 (1377).

Share