پیامبر اسلام(ص)

پیامبر اسلام(ص)

199. معرفت، محمدهادی. نقد شبهات پیرامون قرآن کریم. ترجمه حسن حکیمباشی و دیگران، قم: تمهید، 1388.
200. معرفت، محمدهادی. صیانه القرآن عن التحریف. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1418ق.
201. معین، محمد. فرهنگ معین. تهران: امیرکبیر، 1360.
202. مقدادی، فؤاد کاظم. الاسلام و شبهات المستشرقین. تهران: المجمع العالمى لاهل البیت(ع)، 1416‌ق.
203. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1374.
204. مک کواری، جان. فلسفه وجودی. ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: هرمس، 1377.
205. منتظری، حسینعلی. سفیر حق و صفیر وحی. قم: خردآوا، 1387.
206. مهاجرانی، سید عطاءالله. اسلام و غرب. تهران: اطلاعات، 1382.
207. مهاجرانی، عطاءالله. نقد توطئه آیات شیطانى. تهران: اطلاعات، 1379.
208. موتزکی، هارالد. زندگینامهی حضرت محمد(ص)؛ بررسی منابع. ترجمه محمدتقی اکبری و عبدالله عظیمایی، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1386.
209. موتسکی، هارالد. حدیث اسلامی: خاستگاهها و سیر تطور. کوشش و ویرایش مرتضی کریمینیا، قم: دارالحدیث، 1389.
210. موسوی، سید محمد. دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام. تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 1384.
211. موسوی خوئی، سید ابوالقاسم. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه. قم: مرکز نشر الثقافه الاسلامیّه، 1413ق.
212. موسوی خوئی، سید ابوالقاسم. البیان فى تفسیر القرآن. قم: المطبعه العلمیه، 1394ق.
213. میشل، توماس. کلام مسیحی. ترجمه حسین توفیقی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1381.
214. ناجی، عبدالجبار. تطور الاستشراق فی دراسه التراث العربی. بغداد: دار الجاهد، 1981م.
215. نجفی خمینی، محمدجواد. تفسیر آسان. تهران: انتشارات اسلامیه، 1398ق.
216. نصری، عبدالله. کلام خدا: تحلیل و نقد دیدگاه روشنفکران دینی درباره وحی و تجربه نبوی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1387.
217. نصیرالدین طوسی. اساس الاقتباس. تصحیح مدرس رضوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1326.
218. نمله، علی بن ابراهیم. مصادر المعلومات عن الاستشراق و المستشرقین (استقراء للمواقف السلسله الثانیه). ریاض: مطبوعات لملک فهد الوطنیه، 1993م.
219. نوری، حسین. مستدرک الوسائل. قم: مؤسسه آلالبیت، 1408ق.
220. نیکزاد، عباس. صراط مستقیم: نقدی بر قرائت سروش از پلورالیسم دینی. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1380.
221. هادوی تهرانی، مهدی. باورها و پرسشها: جستارهایی در کلام جدید. قم: مؤسسه فرهنگی خانه خرد، ۱۳۷8.
222. هولت، پیتر مالکوم و دیگران. تاریخ اسلام کمبریج. ترجمه احمد آرام، تهران: امیرکبیر، 1377؛ ترجمه تیمور قادری، تهران: امیرکبیر، 1383.
223. هیئت تحریریه مؤسسه در راه حق. نگرشى کوتاه به زندگى پیامبر اسلام(ص). قم: مؤسسه در راه حق، 1380.

Share