پیامبر اسلام(ص)

پیامبر اسلام(ص)

صاحبنظران اسلامی نیز مانند جان هیک مقصد نهایی همهی ادیان را یکی میدانند، ولی آنان اولاً؛ تفاوت بین ادیان را به دلایلی که ارائه میدهند امری طبیعی میدانند و ثانیاً؛ در هر زمان تنها یک دین را حق و متولی هدایت انسانها معرفی میکنند و ثالثاً؛ صراط مستقیم را یکی بیشتر نمیدانند؛ اما جان هیک و دیگر پیروان وی تبیین درستی از اختلاف موجود میان ادیان ارائه نمیدهند، همهی ادیان موجود در یک زمان را برحق میدانند و به عدد ادیان، راه و صراط برای رسیدن به حق تعالی معتقدند. شهید مطهری نیز با اینکه دین را یکی معرفی میکند، ولی تفاوت ادیان را قبول دارد و در صدد برمیآید که تفاوت شرایع آسمانی را تبیین کند. از آثار شهید مطهری به دست میآید که سه دلیل برای این اختلاف وجود دارد: مقتضیات زمان، تحریف کتب مقدس و تفاوت در شکل اجرا. افزون بر این، دلایل مستند و محکم عقلی و نقلی بر اثبات این مدعا وجود دارد که صراط مستقیم منحصر در دین اسلام است.
در نظریهی ذاتی و عرضی دین، میان مقصود بالذات شارع و ذاتی دین خلط شده است. مقصود بالذات شارع، این است که انسان بیابد بندهی خداست، چنانکه مقصود بالعرض شارع تنظیم برنامهی زندگی دنیوی و اخروی انسان برای رسیدن به این مقصود است؛ اما مقصود بالذات بودن با ذاتی دین بودن، امری متفاوت است. معیار تفکیک ذاتی از عرضی نیز اگر درون‌دینی باشد، که هیچ دینی چنین تفکیکی را نمی‌پذیرد و همهی محتوای خود را ذاتی می‌داند و اگر معیار برون‌دینی باشد، ملاک تفکیک ذاتیات از عرضیات را باید امری سلیقه‌ای دانست. دیگر سخن اینکه هرگونه عرضی، اصالت محلی و دوره‌ای ندارد، بلکه عرضی‌ می‌تواند لازم بوده و اصالت فراتاریخی داشته باشد. حدوث تدریجی و تاریخی دین و متون دینی نیز نشانهی عرضی بودن آنها نیست و ممکن است این تدریجی بودن به خاطر مصالحی، از جمله پذیرش بهتر از طرف مردم باشد. زبان قرآن نیز فقط وسیله‌ای برای بیان مفاهیم نبوده، بلکه به عنوان معجزه‌ای جهت پذیرش پیام الهی نازل شده است. اگر قرآن فقط نقش انتقال پیام را داشت می‌توانست به زبان دیگری نازل گردد، ولی معجزه بودن آن تنها در قالب زبان عربی میسر است. این مطلب که امور فقهی چون براساس پرسش‌های متدینان به وجود آمده، عرضی شمرده شده‌اند،‌ امری خلاف واقع است؛ زیرا اگر هیچ کسی هم پرسش نمی‌نمود حکمت خداوند اقتضای این را داشت که حقایق دینی را به دینداران ارائه نماید. لازمهی غیرقابلپذیرش این نظر بنابر مبنای عرضی بودن هر امر زمانمند، این است که شخص پیامبر(ص) نیز مانند همهی اشخاصی که در دوران پیامبر(ص) بوده‌اند باید عرضی دین باشد، حال اینکه در این نظر به ذاتی بودن پیامبر(ص) در دین تصریح شده است. این امر به اینجا نیز ختم نمی‌شود و می‌توان این مسأله را به پیامبران و ادیان پیشین نیز سرایت داد.
بر اثر غلبهی تعصب و خرافات بر فضای فکری اروپا، غربیان نتوانستند در نخستین ادوار ظهور اسلام تصور و تصویر واقعبینانهای از حضرت محمد(ص) و کتاب آسمانی مسلمانان به دست آورند و این کژفهمی، بدبینی و کینهتوزی موجب شد که بدترین انواع جور و جفا را در مقام قضاوت علیه اسلام و شخصیت والای پیامبر اسلام(ص) و قرآن کریم روا دارند. گفتنی است که دین یا مکتب فکری خاورشناسان در قضاوتها و دیدگاههای آنان تأثیر داشته است. در آخر، باید به خاطر انعکاس داوریهای ناروا و اتهامات زشت برخی از نویسندگان اروپایی دربارهی حضرت محمد(ص)- پیامبر آگاهی، اخلاق، فروتنی و راستگویی- پوزش خواست.
پیشنهادات:
نظر به گستردگی پژوهشهای خاورشناسان در حوزهی سیره و حدیث و رشد فزایندهی آن در دهههای اخیر و ظهور آثار، رویکردها و موضوعات جدید در این زمینهها و لزوم فهم، ترجمه و نقد و بررسی دیدگاههای آنان از سوی اندیشمندان مسلمان، موارد زیر پیشنهاد میگردد:
1. سیرهنگاران و حدیثپژوهان به ترجمه و نقد و بررسی متون اصلی خاورشناسان در حوزهی سیره و حدیث هرچه بیشتر اهتمام ورزند.
2. امکان هماندیشی و تعامل علمی بیشتر با مستشرقان در قالب کنفرانسها، همایشها و نشستهای علمی در مراکز دانشگاهی و حوزوی برای پژوهشگران، اندیشمندان و دانشپژوهان مسلمان فراهم گردد.
3. محققان و سیرهپژوهان مسلمان با سفرهای مطالعاتی و علمی به غرب از نزدیک با نهادهای علمی، دانشگاهها و آثار و دیدگاههای جدید خاورشناسان در حوزهی سیره و حدیث آشنا گردند و متقابلاً با دعوت از مستشرقان به ایران اسلامی، آنان را با مؤسسات حوزوی و دانشگاهی، منابع و واقعیتهای صدر اسلام از دیدگاه شیعی هرچه بیشتر آشنا سازیم.
4. اندیشمندان و سیرهپژوهان مسلمان به مطالعات جدی و عمیقتر دربارهی سیره و احادیث پیامبر (ص) در قرون نخستین اسلام مبتنی بر روش مطالعاتی غربیان همت گمارند.
5. برخی از موضوعاتی که در راستای این رساله درخور تحقیق و پژوهشی مستقل است بدین شرح است:
– بررسی شکاکیت نوین (افراطی) خاورشناسان در مورد انکار پیامبر(ص)
– جریانشناسی سیرهپژوهی پیامبر(ص) در آثار خاورشناسان و اندیشمندان غربی
– جریانشناسی حدیثپژوهی پیامبر(ص) در آثار خاورشناسان و اندیشمندان غربی
– بررسی آثار خاورشناسان و اندیشمندان غربی در باب سیرهی پیامبر(ص) از نگاه علمای عرب
– بررسی آثار خاورشناسان و اندیشمندان غربی در باب احادیث پیامبر(ص) از نگاه علمای عرب
منابع
الف) کتابهای فارسی و عربی
* قرآن مجید.
1. ابن اثیر
جزری، ابیالحسن عزالدین علی بن محمد. اسد الغابه فی معرفه الصحابه. بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1417ق.
2. ابن بابویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی. علل الشرایع. تصحیح حسین اعلمی، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1408ق.
3. ابن بابویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی. عیون اخبار الرضا. تصحیح حسین اعلمی، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1404ق.

Share