پلورالیسم دینی

پلورالیسم دینی

131. مؤدب، سید رضا و سید محمد موسوی مقدم. “تحلیل و نقد دیدگاه سباستین گانتر در خصوص «النّبی الاُمّی» از منظر مفسران معاصر شیعه”. پژوهش دینی، 15 (1386).
132. محمدرضایی، محمد. “پلورالیسم دینی: نقد، راهحل”. قبسات، 37 (1384).
133. محمدرضایی، محمد. “مبانی پلورالیسم دینی (رابطه تجربه دینی و پلورالیسم)”. اندیشههای فلسفی، 1 (1383).
134. محمدرضایی، محمد. “خاتمیت یا بسط تجربه نبوی؟!”. کلام اسلامی، 46 (1382).
135. محمدی، عبدالله و عبدالحسین خسروپناه. “پلورالیزم دینی یا پلورالیزم در دین”. اندیشه نوین دینی، 22 (1389).
136. مرتضوی، سید محمد. “پیامبر امی از نگاه خاورشناسان و نقد آن”. اندیشه نوین دینی، 9 (1386).
137. مسترحمی، سید عیسی. “افسانه غرانیق و بهرهبرداریهای خاورشناسان”. قرآنپژوهی خاورشناسان، 7 (1388).
138. مصباح یزدی، محمدتقی. “استاد مصباح و پلورالیزم دینی”. کتاب نقد، ۴ (۱۳۷۶).
139. مصباحی مقدم، غلامرضا. “صراط مستقیم، نه صراطهای مستقیم: نقدی بر مقاله «صراطهای مستقیم» سخنی در پلورالیسم دینی”. مقالات و بررسیها، 61 (1376).
140. معارف، مجید و سمیه سادات اعتصامی. “بررسی مقاله محمد(ص)”. قرآنپژوهی خاورشناسان، 9 (1389).
141. معرفت، محمدهادی. “ادیان و مکاتب: پلورالیسم دینی در بوته نقد”. اندیشه حوزه، 16 (1378).
142. معلمی، حسن. “پلورالیسم دینی در بوته نقد”. معرفت، 31 (1378).
143. مفتخری، حسین. “پارادایمهای روششناختی مؤثر بر پژوهشهای تاریخی”. کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 122 (1387).
144. مقیسه، حسین. “پلورالیزم دینی”. آینه معرفت، 4 (1383).
145. منصوری لاریجانی، اسماعیل. “صید غرض در عرض، نقدی بر مقاله «ذاتی و عرضی در دین»”. کیهان فرهنگی، 144 (1377).
145. موسوی بجنوردی، سید محمد. “ذاتی و عرضی در اندیشه امام خمینی”. ضمیمه خردنامه همشهری، 51 (1384).
147. نبویان، سید محمود. “حقیقت وحی و تجربه دینی”. رواق اندیشه، 1 (1380).
148. نصری، عبدالله. “نگاهی به نقد قرائت رسمی از دین”. قبسات، 20-21 (1380).
149. نصیری، علی و محمدحسین مدبر. “بررسی اقتباس قرآن از تورات”. قرآنپژوهی خاورشناسان، 10 (1390).
150. “نگاهی به مجموعه سهجلدی اسلام اثری از ویلیام مونتگمری وات و دیگران”. کتاب ماه دین، 147 (1388).
151. نوبری، علیرضا. “روششناسی مستشرقان در تفسیر قرآن و بررسی سنت”. قرآنپژوهی خاورشناسان، 8 (1389).
152. وات، ویلیام مُنتگمری. “آغاز رستاخیز اسلامی”. ترجمه محمدتقی دلفروز، بازتاب اندیشه، 8 (1379).
153. وات، ویلیام مُنتگمری. “سیر اولیه گرایش مسلمانان نسبت به کتاب مقدس”. مندرج در Early Islam، ادینبورو: انتشارات دانشگاه ادینبورو، 1991م.
154. وات، ویلیام مُنتگمری. “نامش احمد است”. Muslem World، 43 (1953).
155. واعظی، احمد. “قرائتهای مختلف از دین”. پایگاه حوزه، ۲۱ (1380).

Share