پرهیزگاری

پرهیزگاری

و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد بترسید و بدانید که خدا سخت‌کیفر است.
توجیه زبانی کجرو و آگاه کردن او از نادرست بودن اعتقاد یا عملش
گفت: «آیا وقتی دعا می‌کنید، از شما می‌شنوند یا به شما سود یا زیان می‌رسانند؟» گفتند: «نه، بلکه پدران خود را یافتیم که چنین می‌کردند.» گفت: «آیا در آنچه می‌پرستیده‌اید تأمّل کرده‌اید. شما و پدران پیشین شما.
و بر آنان گزارش ابراهیم را بخوان. آن گاه که به پدر خود و قومش گفت: «چه می‌پرستید؟» گفتند: «بتانی را می‌پرستیم و همواره ملازم آنهاییم. گفت: «آیا وقتی دعا می‌کنید، از شما می‌شنوند یا به شما سود یا زیان می‌رسانند؟» گفتند: «نه، بلکه پدران خود را یافتیم که چنین می‌کردند.» گفت: «آیا در آنچه می‌پرستیده‌اید تأمّل کرده‌اید. شما و پدران پیشین شما.
تهدید و ترساندن مخاطبان در صورت عدم تأثیر سایر راه ها
آیا در زمین نگردیده‌اند تا فرجام کسانی را که پیش از آنان بوده‌اند بنگرند؟ و قطعاً سرای آخرت برای کسانی که پرهیزگاری کرده‌اند بهتر است. آیا نمی‌اندیشید
و پیش از تو [نیز] جز مردانی از اهل شهرها را- که به آنان وحی می‌کردیم- نفرستادیم. آیا در زمین نگردیده‌اند تا فرجام کسانی را که پیش از آنان بوده‌اند بنگرند؟ و قطعاً سرای آخرت برای کسانی که پرهیزگاری کرده‌اند بهتر است. آیا نمی‌اندیشید
حکمت، موعظه، جدال احسن
با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوه‌ای] که نیکوتر است مجادله نماى
با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوه‌ای] که نیکوتر است مجادله نماى. در حقیقت، پروردگار تو به [حال] کسی که از راه او منحرف شده داناتر، و او به [حال] راه‌یافتگان [نیز] داناتر است.
دفع بدی با خوبی برای جلب محبت
نیکی با بدی یکسان نیست. [بدی را] به آنچه خود بهتر است دفع کن آن گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است، گویی دوستی یک‌دل می‌گردد.‏
و نیکی با بدی یکسان نیست. [بدی را] به آنچه خود بهتر است دفع کن آن گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است، گویی دوستی یک‌دل می‌گردد.‏
رعایت ادب و فروتنی در گفتار
گفت: «پدرجان، چرا چیزی را که نمی‌شنود و نمی‌بیند و از تو چیزی را دور نمی‌کند می‌پرستى
چون به پدرش گفت: «پدرجان، چرا چیزی را که نمی‌شنود و نمی‌بیند و از تو چیزی را دور نمی‌کند می‌پرستى
رعایت ادب و فروتنی در گفتار
با او سخنی نرم گویید، شاید که پند پذیرد یا بترسد
و با او سخنی نرم گویید، شاید که پند پذیرد یا بترسد.»
طرد کجرو با حالت احترام
چون لغوی بشنوند از آن روی برمی‌تابند و می‌گویند: «کردارهای ما از آنِ ما و کردارهای شما از آنِ شماست. سلام بر شما، جویای [مصاحبت] نادانان نیستیم.
و چون لغوی بشنوند از آن روی برمی‌تابند و می‌گویند: «کردارهای ما از آنِ ما و کردارهای شما از آنِ شماست. سلام بر شما، جویای [مصاحبت] نادانان نیستیم.»

Share