پدیده های اجتماعی

پدیده های اجتماعی

CSF1 (VH)
CSF2 (H) فنی
CSF22 (H) CSF11 (M) سازمانی
CSF22 (VL) CSF11 (L) کسب و کار
شکل 22-2) ماتریس پیشنهادی طبقه بندی و ارزیابی CSF ها

فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
1-3) مقدمه
این فصل، روش تحقیق مورد استفاده در تحقیق حاضر را تشریح می کند. ابتدا اهداف، جهت گیری، رویکرد و استراتژی های مورد استفاده در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه ضمن بررسی طرح تحقیق به معرفی جامعه و نمونه آماری، روش های جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات خواهد پرداخت. تشریح منطق و روش های ریاضیات فازی ، از دیگر بخش هایی است که در انتهای فصل بطور مبسوط به آن ها خواهیم پرداخت.
2-3) طرح تحقیق
شکل 1-3 فرآیند اجرای پژوهش را بصورت شماتیک نمایش می دهد. مطابق با فرآیند اجرای پژوهش یاد شده؛ مهمترین مراحل اجرای پژوهش حاضر تشریح شده است .

شکل 1-3) مدل شماتیک مراحل فرآیند پژوهش (برگرفته از پیاز فرآیند دانایی فرد و همکاران، 1387)
1-2-3) پارادایم تحقیق
پارادایم به تمامی یک نظام فکری شامل فرض های اساسی، سوالات مهم و تکنیک های خاص تحقیق اطلاق می شود. هر پارادایم برای خود مجموعه ای از اصول و فرضیات فلسفی داشته و همچنین روشی برای چگونگی انجام تحقیق بر می گزیند. در واقع هر پارادایم دربرگیرندۀ مجموعه ای از بینش ها، نظریه ها، روش های تحقیق و تکنیک هاست. مهمترین این پارادایم ها عبارتند از: پارادایم اثبات گرایی، پاردایم تفسیرگرایی، پارادایم تئوری انتقادی، پارادایم فمینیستی، تئوری آشوب، تئوری پیچیدگی و پست مدرن. در زیر به مهمترین این پاردایم ها به مثابه ارتباط مشترکی که با حوزه مدیریت بعنوان علمی اجتماعی دارند، بطور مختصر اشاره خواهد شد.
الف) پارادایم اثبات گرایی مدعی است پدیده های موجود در جهان، ویژگی های واحدی داشته لذا در مطالعه و تحقیق راجع به هر کدام از این پدیده ها می توان از روش واحدی بهره برد. بنابراین می توان از روش های مطالعه ای که در علوم طبیعی بکار می رود، برای مطالعۀ پدیده های اجتماعی نیز بهره برد. این رهیافت درحوزه مدیریت و سازمان، به تلاش محققین برای ایجاد اصولی جهانشمول از طریق تمرکز بر تحقیقات کمّی (مشابه روش تحقیق علوم طبیعی) منتهی گردید (پراساد، 2002). سلطه این پارادایم بر علوم اجتماعی بویژه از اواسط قرن بیستم و ناتوانی آن در توضیح رفتار اجتماعی موجب به ظهور پارادایم های جدیدی گردید. ب)تفسیرگرایی از جمله پاردایم هایی بود که در جهت رفع نواقصی های فوق از طریق کاربرد تحقیقات کیفی ظهور یافت. هدف این پارادایم ادراک جهان اجتماعی از منظر پاسخ دهندگان (مشارکت کنندگان) است. بر خلاف اثبات گرایان، تفسیرگرایان معتقد است واقعیت در بیرون منتظر نیست که کشف شود، بلکه دنیای اجتماعی در سطح وسیع، آن چیزی است که مردم آن را آن گونه که هست، درک می کنند. ویژگی واقعیت اجتماعی آن چیزهایی است که انسان ها در زندگی روزمره در ارتباط با شناختی که ازپدیده ها دارند و مسائلی که می شناسند و برای آنها پیش می آید، راه حل هایی برای حل مسائل خود بکار می بندند؛ بعبارت بهتر پارادایم تفسیرگرایی یعنی تعریف و توضیح کامل وضعیت ایجاد شده توسط عاملان کنش متقابل.
پارادایم تحقیق حاضر به نوعی مبتنی بر تفسیرگرایی محدود است. این تحقیق سعی بر آن دارد ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمان مطابق با ادراک اجتماعی افراد (خبرگان)، تفسیر مناسبی از مقوله آمادگی سازمان برای پیاده سازی برای پیاده سازی ERP ارائه (با تکیه بر رهیافتی ذهن-گرا و کیفی) نماید.
2-2-3) جهت گیری تحقیق
اشاره به سمت و سویی دراد که تحقیق در آن گام بر می دارد. اگر پژوهش بدنبال بسط و ارتقاء دانش در حوزه خاصی از علوم باشد؛ چنین تحقیقی دارای جهت گیری بنیادی است. این نوع تحقیقات بدنبال جستار عمیق و توسعه مرزهای دانش در حوزه خاصی از علم می باشند. در صورتی که تحقیق بدنبال بهبود اداراک، ارائه راه حل و یا کاربرد و توسعه دیگر یافته ها باشد؛ چنین تحقیقی از جهت گیری کاربردی برخوردار است. برخی از محققین انواع دیگری از جهت گیری ها همچون توسعه ای یا ارزشیابی را ذکر کرده اند که بنظر می رسد نوعی بازتعریفی محدود از جهت گیری های دوگانه ذکر شده بالا بوده و از جهان شمولیت کمتری نیز برخوردارند.
از آن جا که این تحقیق بدنبال بهبود فرآیند پیاده سازی از طریق ارزیابی مؤلفه های پیش-نیاز، ارائه راهکارهای موثر و بکارگیری یافته های سایر تحقیقات صورت گرفته است، جهت گیری آن کاربردی محسوب می شود.
3-2-3) رویکرد تحقیق

Share