رشته حقوق

پایان نامه

دانلود پایان نامه

نمودار 4-34) فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل پنج در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………..107
نمودار 4-35) فراوانی بر اساس تعداد صفحات ضمیمه در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………108
نمودار 4-36) فراوانی بر اساس تعداد صفحات ضمیمه در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………109
نمودار 4-37) فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………..110
نمودار 4-38) فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………..111
نمودار 4-39) فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان مجموع پایان نامه ها……………………………………………………..112
نمودار 4-40) فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان در دانشگاه های مختلف………………………………………………..113
نمودار 4-41) فراوانی بر اساس تعداد اهداف تحقیق، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………114
نمودار 4-42) فراوانی بر اساس تعداد اهداف تحقیق، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………115
نمودار 4-43) فراوانی بر اساس تعداد فرضیه تحقیق، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………116
نمودار 4-44) فراوانی بر اساس تعداد فرضیه تحقیق، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………..117
نمودار 4-45) فراوانی بر اساس تعداد سوال تحقیق، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………..118
نمودار 4-46) فراوانی بر اساس تعداد سوال تحقیق، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………..119
نمودار 4-47) فراوانی بر اساس تعداد نمودار، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………..120
نمودار 4-48) فراوانی بر اساس تعداد نمودار، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………………..121
نمودار 4-49) فراوانی بر اساس نوع نمودار، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………..122
نمودار 4-50) فراوانی بر اساس نوع نمودار، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………………..123
نمودار 4-51) فراوانی بر اساس تعداد جدول، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………..124
نمودار 4-52) فراوانی بر اساس تعداد جدول، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………………..125
نمودار 4-53) فراوانی بر اساس تعداد جدول، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………..126
نمودار 4-54) فراوانی بر اساس نوع ضمیمه، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………………127
نمودار 4-55) فراوانی بر اساس نوع محدودیت، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………….128

مطلب مشابه :  نگارگری ایران

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید