رشته حقوق

پایان نامه

دانلود پایان نامه

نمودار 4-12) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه آزاد آمل………………………………………………………………………………………….85
نمودار 4-13) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………..87
نمودار 4-14) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه مازندران……………………………………………………………………………………………90
نمودار 4-15) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه غیرانتفاعی شمال……………………………………………………………………………90
نمودار 4-16) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه آزاد ساری…………………………………………………………………………………………91
نمودار 4-17) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه آزاد آمل……………………………………………………………………………………………91
نمودار 4-18) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………92
نمودار 4-19) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه مازندران……………………………………………………………………………………………………94
نمودار 4-20) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه غیر انتفاعی شمال……………………………………………………………………………………94
نمودار 4-21) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه آزاد ساری………………………………………………………………………………………………..95
نمودار 4-22) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه آزاد آمل……………………………………………………………………………………………………95
نمودار 4-23) فراوانی بر اساس تعداد نویسندگان در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………..96
نمودار 4-24) فراوانی بر اساس تعداد نویسندگان در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………………97
نمودار 4-25) فراوانی بر اساس رنگ جلد در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………..98
نمودار 4-26) فراوانی بر اساس رنگ جلد در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………………………..99
نمودار 4-27) فراوانی بر اساس تعداد صفحات کل در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………….100
نمودار 4-28) فراوانی بر اساس تعداد صفحات کل در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………….101
نمودار 4-29) فراوانی بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بیان مسئله در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………102
نمودار 4-30) فراوانی بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بیان مسئله، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………..103
نمودار 4-31) فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل دو در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………..104
نمودار 4-32) فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل دو در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………….105
نمودار 4-33) فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل پنج در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………106

مطلب مشابه :  کارکنان بانک

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید