پایان نامه

پایان نامه

4-4-13) صفحه ضمیمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….174
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..176
5-2) خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………177
5-3) یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….178
5-3-1) بخش اول: توصیف متغیرهای کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….178
5-3-1-1) تعداد کل پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..178
5-3-1-2) قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….178
5-3-1-3) قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………179
5-3-1-4) جنسیت پژوهشگران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………179
5-3-1-5) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما……………………………………………………………………………………………………….. 179
5-3-1-6) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور……………………………………………………………………………………………………….. 180
5-3-1-7) وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………180
5-3-1-8) وضعیت تعداد نویسندگان در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………180
5-3-1-9) رنگ جلد پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..181
5-3-1-10) تعداد صفحات کل پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 181
5-3-1-11) تعداد صفحات بخش مقدمه و بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………182
5-3-1-12) تعداد صفحات فصل دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..182
5-3-1-13) تعداد صفحات فصل پنج……………………………………………………………………………………………………………………………………………..182
5-3-1-14) تعداد صفحات بخش ضمیمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….183
5-3-1-15) تعداد کلید واژه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….183
5-3-1-16) تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان پایان نامه……………………………………………………………………………………………………..183

Share